Český lékopis 1997

1. 3 Značky asymboly

A absorbance
A1%1cm specifická absorbance
Ar relativní atomová hmotnost
[a]20D specifická optická otáčivost
BRP biologický referenční přípravek
CRL chemická referenční látka
d2020 relativní hustota
l vlnová délka
m.j. mezinárodní jednotka
Mr relativní molekulová hmotnost
n20D index lomu
Ph.Eurj. Ph. Eur. jednotka
R zkoumadlo
RF retenční faktor používaný v chromatografii vyjadřující poměr vzdálenosti středu skvrny zkoušené látky ke vzdálenosti čela mobilní fáze, měřeno od místa nanášení
RS roztok zkoumadla
Rst poměr vzdálenosti středu skvrny zkoušené látky od místa nanášení ke vzdálenosti středu skvrny porovnávací látky od místa nanášení používaný v chromatografii
TT teplota tání
TY teplota varu
VR základní látka pro odměrnou analýzu
YS odměrný roztok

Zkratky používané v článcích na imunní séra, imunoglobuliny a vakcíny

CCID50 Statisticky stanovené množství viru, u něhož lze předpokládat, že infikuje 50 buněčných kultur, do nichž bylo přidáno.
ED50 Statisticky stanovená dávka vakcíny, u níž lze v podmínkách zkoušek předpoklá- dat, že u 50 % zvířat navodí tvorbu protilátek na antigeny související s vakcínou.
EID50 Statisticky stanovené množství viru, u něhož lze předpokládat, že infikuje 50 ptačích embryí, do nichž bylo inokulováno.
ID50 Statisticky stanovené množství viru, u něhož lze předpokládat, že infikuje 50 zvířat, jimž bylo inokulováno.
L+/lO dávka Nejmenší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 0,1 m.j. antitoxinu a podáno specifikovaným způsobem usmrtí v daném období pokusná zvířata.
L+ dávka Nejmenší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 1 m.j. antitoxinu a podáno specifikovaným způsobem usmrtí pokusná zvířata.
LD50 Statisticky stanovené množství látky, u něhož po podání specifikovaným způsobem lze předpokládat, že v daném období usmrtí 50 % pokusných zvířat.
Lf dávka Množství toxinu nebo toxoidu, které v nejkratším období vyvločkuje s 1 m.j . antitoxinu.
Lo/10 dávka Největší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 0,1 mj. antitoxinu a podáno specifikovanýmn způsobem nezpůsobí v daném období pokusným zvířatům toxické příznaky.
Lp/10 dávka Nejmenší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 0,1 m.j . antitoxinu a podáno specifikovaným způsobem paralyzuje v daném období pokusná zvířata.
Lr/100 dávka Nejmenší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 0,01 mj . antitoxinu a intrakutánně vstříknuto způsobí v daném období charakteristickou reakci v místě podání.
MLD nejmenší smrtná dávka
PD50 Statisticky stanovená dávka vakcíny, u níž lze v podmínkách zkoušek předpoklá- dat, že ochrání 50 % zvířat před čelenžní dávkou toxinů nebo mikroorganismů, proti nimž je účinná.
PFU jednotky vytvářející poky nebo jednotky vytvářející plaky
SPF prostý specifikovaných patogenů

Sbírky mikroorganismů

ATCC American Type Culture Collection
10801 University Boulevard
Manassas, Virginia 20110-2209, USA
C.I.P. Collection de Bactéries de 1'Institut Pasteur
B.P.52,25 Rue du Docteur Roux
75724 Paris Cedex 15, France
IMI International Mycological Institute
Bakenham Lane
Surrey TW20, 9TY, Great Britain
I.P. Collection Nationale de Culture de Microorganismes (C.N.C.M.)
Institut Pasteur
25 Rue du Dr Roux
75724 Paris Cedex, France
NCIMB National Collection of Industrial and Marine Bacteria Ltd.
23 St Machar Drive
Aberdeen AB2 1RY, Great Britain
NCPF National Collection of Pathogenic Fungi
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Keppel Street
London WC1E 7HT, Great Britain
NCTC National Collection of Type Cultures
Central Public Health Laboratory
Colindale Avenue
London NW9 SHT, Great Britain
NCYC National Collection of Yeast Cultures
AFRC Food Research Institute
Colney Lane
Norwich NR4 7UA, Great Britain
S.S.I. Statens Serum Institut
80 Amager Boulevard, Copenhagen, Denmark
CCM Česká sbírka mikroorganismů
Prirodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Tvrdého 14,602 00 Brno
CNCTC Česká národní sbírka typových kultur mikroorganismů
Státní zdravotní ústav
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10