Český lékopis 1997

2.2.11 Destilační rozmezí

Destilační rozmezí je teplotní interval vztažený na tlak 101,3 kPa (760 Torrů), ve kterém kapalina nebo její definovaná část destiluje za následujících podmínek.

Přístroj. Přístroj (viz obr. 2.2.11-1) se skládá z destilační baňky (A), k jejímuž postrannímu ramenu je vhodně připojen chladič (B) zakončený nebo nastavený hladce zahnutým nástavcem (C). Teploměr je vložený do hrdla baňky tak, aby horní konec rtuťové nádobky byl o 5 mm níže než spojení hrdla baňky se spodní stěnou boční trubice. Stupnice teploměru je dělená po 0,2 °C a její rozsah je asi 50 °C. Po dobu stanovení musí být baňka, včetně jejího hrdla, chráněna před průvanem vhodnou ochranou.

Postup. Do baňky (A) se dá 50,0 ml zkoušené kapaliny a několik kousků pórovité hmoty. Destilát se jímá do 50ml válce děleného po 1 ml. Chlazení tekoucí vodou je nevyhnutelné u kapalin destilujících níže než při 150 °C. Baňka se zahřívá tak, aby se rychle dosáhlo varu. Zaznamená se teplota, při které spadne do válce první kapka destilátu. Zahřívání se nastaví tak, aby kapalina destilovala konstantní rychlostí 2 ml/min až 3 ml/min. Zaznamená se teplota, při které předestiloval celý objem kapaliny nebo její předepsaná část. Objem předestilované kapaliny se měří při 20 °C.

Zjištěná teplota se koriguje na předepsaný barometrický tlak podle vzorce:

t1 = t2 + k(101,3 - b)

V němž značí:

t1 - korigovanou teplotu,

t2 - zjištěnou teplotu při barometrickém tlaku b,

k - korekční faktor dle tab. 2.2.11-1, pokud není uvedeno jinak,

b - barometrický tlak po dobu destilace (1kPa).

Obr. 2.2.11-1 Přístroj na stanovení destilačního rozmezí. Rozměry v milimetrech

Tab. 2.2.11-1 Korekční faktor teploty v závislosti na tlaku

Destilační teplota (°C)Korekční faktor k
do 1000,30
101 až 1400,34
141 až 1900,38
191 až 2400,41
nad 2400,45