Český lékopis 1997

2.2.12 Teplota varu

Teplota varu je teplota, při které tlak páry nad kapalinou je 101,3 kPa (760 Torrů).

Přístroj. Použije se stejný přístroj jako při stanovení destilačního rozmezí (2.2.11) mimo teploměru. Ten je vložen do hrdla baňky tak, že dolní konec rtuťové nádobky je v jedné rovině s dolním koncem hrdla destilační baňky. Baňka je umístěna na desce z izolačního materiálu s otvorem o průměru 35 mm.

Postup. Do baňky (A) se dá 20,0 ml zkoušené tekutiny a několik kousků pórovité hmoty (varné kaménky). Baňka se zahřívá tak, aby se co nejrychleji dosáhlo varu. Zaznamená se teplota, při které začne stékat kapalina v místě bočního ramene baňky do chladiče.

Zjištěná teplota se koriguje na předepsaný barometrický tlak podle vzorce:

t1 = t2 + k(101,3 - b)

V němž značí:

t1 - korigovanou teplotu,

t2 - teplotu zjištěnou při barometrickém tlaku b,

k - korekční faktor (viz tab. 2.2.11-1),

b - barometrický tlak zjištěný v době stanovení (kPa).