Český lékopis 1997

2.2.36 Potenciometrické stanovení koncentrace iontů pomocí iontově

Za ideálních podmínek závisí potenciál E iontové selektivní elektrody lineárně na logaritmu aktivity ai příslušného iontu, což vyjadřuje Nernstova rovnice:

E = E0 + 2,303  RT  logai
ziF

V níž značí:

E0 - standardní elektrodový potenciál,

R - univerzální plynovou konstantu,

T - absolutní teplotu,

F - Faradayovu konstantu,

zi - náboj příslušného iontu včetně znaménka.

Při konstantní iontové síle platí vztah:

E = E0 +   k  log ¦ Ci
zi

V němž značí:

Ci - molární koncentraci příslušného iontu,

¦ - aktivitní koeficient (ai = ¦ Ci)

k =  RT
F

Tab. 2.2.36-1 Hodnoty k při různých teplotách

Teplota (°C)k
200,0582
250,0592
300,0602
Jestliže označíme   E0 +  k  log ¦ = E0l   a   S =  k 
zi zi

kde S je směrnice lineární části kalibrační křivky této elektrody, pak platí následující rovnice:

E = E0l + S logCi

Je-li -logCi = pCi, pak lze psát: E = E0´ - SpCi.

Potenciometrické stanovení koncentrace příslušného iontu se provádí měřením potenciálního rozdílu mezi dvěma vhodnými elektrodami ponořenými do zkoušeného roztoku. Indikační elektroda je selektivní pro iont, který má být stanoven, druhá elektroda je referenční.

Zařízení. Použije se voltmetr umožňující měření s přesností na 0,1 milivoltů (mV), jehož vstupní impedance je alespoň stokrát větší než impedance použitých elektrod.

Iontově selektivní elektrody mohou být elektrody s krystalickou či nekrystalickou membránou nebo s vhodnou tuhou matricí (např. skleněné elektrody) nebo elektrody s nabitými (pozitivně či negativně) či nenabitými pohyblivými nosiči náboje či tzv. senzitivované elektrody (enzym-substrát elektrody, plynové indikační elektrody). Srovnávací elektrodou je zpravidla argentchloridová neb o kalomelová elektroda, případně se solným můstkem naplněným vhodným neinterferujícím roztokem.

Postup měření. Měření se provádí při konstantní teplotě ± 0,5 °C, přičemž se bere v úvahu změna směrnice části kalibrační křivky elektrody s teplotou (viz tab. 2.2.36-1). Upraví se iontová síla a případně i pH roztoku, který má být analyzován použitím tlumivých roztoků popsaných v článku, a elektroda se uvede do rovnovážného stavu ponořením do analyzovaného roztoku za pomalého a rovnoměrného míchání, dokud se měřená hodnota neustálí.

Je-li elektrodový systém často používán, kontroluje se pravidelně opakovatelnost a stabilita odezvy a linearita kalibrační křivky či výpočtový algoritmus v koncentračním rozmezí zkoušeného roztoku. Není-li systém používán často, provede se tato zkouška před každou sérií měření. Odezva elektrody může být považována za lineární, pokud je směrnice S kalibrační křivky přibližně rovna k/zi na jednotku pCi.

Metoda I - Přímá kalibrace

Změří se alespoň třikrát za sebou potenciál nejméně tří porovnávacích roztoků pokrývajících očekávanou koncentraci ve zkoušeném roztoku. Vypočte se kalibrační křivka nebo se vynese do grafu střední hodnota získaného potenciálu E proti koncentraci stanovovaného iontu vyjádřené jako -log Ci nebo pCi.

Připraví se zkoušený roztok, jak je předepsáno v článku. Změří se třikrát příslušný potenciál a z jeho průměrné hodnoý se určí pomocí kalibrační křivky koncentrace stanovovaného iontu.

Metoda II - Vícenásobný standardní přídavek

Připraví se zkoušený roztok, jak je předepsáno v článku. Změří se rovnovážný potenciál ET tohoto roztoku o objemu VT, který obsahuje neznámou koncentraci TC stanovovaného iontu. Provedou se alespoň tři následné přídavky porovnávacího roztoku o koncentraci Cs která leží uvnitř lineární části kalibrační křivky, a o objemu Vs, který je zanedbatelný ve srovnání s VT (Vs < 0,01 VT). Po každém přídavku se změří potenciál a vypočítá se potenciální rozdíl DE mezi tímto změřeným potenciálem a Et.

Mezi DE a koncentrací stanovovaného iontu platí vztah:

DE = log ( 1 +  CsVs  )
CTVT

Nebo

10DE / S = 1 +  CsVs 
CTVT

V němž značí:

VT - objem zkoušeného roztoku,

CT - koncentraci stanovovaného iontu ve zkoušeném roztoku,

Vs - přidaný objem porovnávacího roztoku,

Cs - koncentraci stanovovaného iontu v porovnávacím roztoku,

S - směrnici kalibrační křivky elektrody. Směrnice se stanovuje experimentálně při konstantní teplotě měřením rozdílu mezi potenciály získanými pomocí dvou porovnávacích roztoků, jejichž koncentrace se liší desetkrát a leží v oblasti, kde je kalibrační křivka lineární.

Vynese se do grafu závislost 10DE / S (osa pořadnic - y) proti Vs(osa úseček - x) a extrapoluje se získaná závislost (přímka), aby protnula osu x. V tomto průsečíku je koncentrace CT stanovovaného iontu ve zkoušeném roztoku dána rovnicí:

CT =  CsVs 
VT

Metoda III - Jeden standardní přídavek

K objemu VT zkoušeného roztoku připraveného tak, jak je předepsáno v článku, se přidá objem V porovnávacího roztoku obsahujícího takové množství stanovovaného iontu, o němž je známo, že poskytuje odezvu v lineární části kalibrační křivky. Za stejných poďmínek se připraví slepá zkouška. Změří se alespoň třikrát potenciály zkoušeného roztoku a slepé zkoušky před a po přidání porovnávacího roztoku. Vypočte se koncentrace CT stanovovaného iontu pomocí následující rovnice a provede se nezbytná korekce na slepou zkoušku:

CT =     CsVs    
10DE / S (VT + Vs) - VT

V níž značí:

VT - objem zkoušeného roztoku nebo slepé zkoušky,

CT - koncentraci stanovovaného iontu ve zkoušeném roztoku,

VS - přidaný objem porovnávacího roztoku,

CS - koncentraci stanovovaného iontu v porovnávacím roztoku,

DE - rozdíl mezi průměrnými hodnotami potenciálů měřenými před a po přidání Vs,

S - směrnici kalibrační křivky elektrody stanovenou experimentálně při konstantní teplotě proměřením rozdílu mezi potenciály získanými pomocí dvou porovnávacích roztoků, jejichž koncentrace se liší desetkrát a které jsou v koncentračním rozmezí, v němž je kalibrační závislost lineární.