Český lékopis 1997

2.2.8 Viskozita

Dynamická viskozita nebo koeficient viskozity h je tangenciální síla připadající na jeďnotku povrchu a vyjádřená jako smykové napětí tv pascalech, potřebná k tomu, aby se dvě rovnoběžné vrstvy kapaliny o ploše 1 m2 navzájem posunuly o vzdálenost 1 m (x) rychlostí (v) 1 m.s-1 .

Rychlostní gradient dv/dx udává smykový poměr D a vyjadřuje se v s-1 . Pro dynamickou viskozitu h platí vztah h = t / D .

Jednotkou dynamické viskozity je pascalselcunda (Pa.s). Nejpoužívanější menší jednotkou je milipascalselcunda (mPa.s).

Kinematická viskozita v (m2/s) je poměr dynamické viskozity h a hustoty r (kg/m3) kapaliny při téže teplotě. Pro kinematickou viskozitu platí vztah v = h / r . Kinematická viskozita se obvykle vyjadřuje v mm2.s-1.

Kapilární viskozimetr lze používat pro stanovení viskozity neestonských kapalin a rotační viskozimetr pro stanovení viskozity newtonských i nenewtonských kapalin.

Jiné viskozimetry lze používat za předpokladu, že jejich přesnost není menší než ta, kterou poskytují viskozimetry popsané níže.