Český lékopis 1997

2.2.9 Měření kapilárním viskozimetrem

Stanovení viskozity pomocí vhodného kapilárního viskozimetru se provádí při teplotě (20 ~ 0,1) °C, není-li předepsáno jinak. Čas potřebný k tomu, aby hladina kapaliny klesla od jedné značky ke druhé, se měří stopkami s přesností na 0,2 sekundy. Měření je platné, pokud se dvě po sobě jdoucí měření neliší o více než 1 %. Pro výpočet se bere průměr nejméně ze tří měření doby průtoku zkoušené kapaliny.

Dynamická viskozita h (2.2.8) v milipascalselcundách (mPa.s) se vypočítá podle vzorce:

h = krt,

V němž značí:

k - konstantu viskozimetru (mm2.s-2),

r - hustotu zkoušené tekutiny (mg.mm-3) získanou vynásobením relativní hustoý (d2020 číslem 0,9982,

t - dobu průtoku zkoušené kapaliny v sekundách.

Konstanta k se stanoví za použití vhoďné viskozimetrické kalibrační kapaliny předepsané v lékopise.

K výpočtu kinematické viskozity (mm2.s-1) se použije vzorec:

v = kt.

Stanovení může být provedeno přístrojem (viz obr. 2.2.9-1), který má parametrý uvedené v tab. 2.2.9-1.

Tab. 2.2.9-1

Číslo velikostiNominální konsta viskozimetruRozmezí kinematické viskozityVnitřní průměr trubice RObjem části CVnitřní průměr trubice N
 mm2.s-2mm2.s-1mm (± 2%)ml (± 5%)mm
10,013,5 až 100,645,62,8 až 3,2
1A0,036 až 300,845,62,8 až 3,2
20,0120 až 1001,155,62,8 až 3,2
2A0,360 až 3001,515,62,8 až 3,2
31,0200 až 1.0002,065,63,7 až 4,3
3A3,0600 až 3.0002,745,64,6 až 5,4
4102.000 až 10.0003,705,64,6 až 5,4
4A306.000 až 30.0004,075,65,6 až 6,4
510020.000 až 100.0006,765,66,8 až 7,5

Minimální doba průtoku pro velikost číslo 1 musí být 350 s; pro všechny další velikosti 200 s.

Postup. Trubicí (L) viskozimetru se naplní část A dostatečným množstvím zkoušené kapaliny vytemperované na teplotu 20 °C, pokud není uvedeno jinak. Hladina kapaliny v části (E) nesmí zasahovat do ústí ventilační trubice (M). Viskozimetr se ponoří do vodní lázně o teplotě (20 ± 0,1) °C, není-li uvedeno jinak, ve svislé poloze a nechá se temperovat nejméně 30 min, aby se teploty vyrovnaly. Trubice (M) se uzavře a hladina kapaliny v trubici (N) se vytlačí asi 8 mm nad značku (E). V této poloze se kapalina zadrží uzavřením horního ústí trubice (N) a otevřením trubice (M).Při vlastním měření se otevře trubice (N) a s přesností 0,2 s se změří stopkami časový interval mezi poklesem hladiny kapaliny od značky (E) po značku (F).