Český lékopis 1997

2.5.4 Číslo jodové

Číslo jodové I, udává množství halogenu (přepočtené na jod) v g, které se váže na 100 g látky. Pokud není uvedeno jinak, naváží se množství zkoušené látky uvedené v tabulce 2.5.4-1 stanovené podle předpokládaného II

Tab. 2.5.4-1 Před okládané číslo I Množství látk v méně než 20 1,000 20 - 60 0,500 - 0,250 60 - 100 0,250 - 0,150 více než 100 0,150 - 0,100

Předepsané množství zkoušené látky (m) se převede do 250ml baňky opláchnuté kyselinou octovou ledovou R a opatřené vhodnou zabroušenou zátkou. Není-li uvedeno jinak, rozpustí se v 15 ml chloroformu R a opatrně se přidá 25,0 ml bromidu jodného R. Baňka se uzavře a za občasného promíchávání se ponechá 30 min ve tmě, pokud není uvedeno jinak. Přidá se 10 ml roztoku jodidu draselného R (100 g/l) a 100 ml vody R a titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za intenzívního míchání do změny žlutého zbarvení na téměr bezbarvé. Potom se přidá 5 ml škrobu RS a pokračuj e se v titraci přidáváním thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS (n, ) po kapkách a za stálého míchání do odbarvení. Za stejných podmínek se provede slepá zkouška (n~.

Výpočet čísla jodového se provede podle vzorce: 1,2~ ~nz - n~) II -- , m

V němž značí:

N, - spotřebu thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS při titraci v ml,

N2 - spotřebu thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS při slepé zkoušce v ml, m - navážku zkoušené látky v g.