Český lékopis 1997

2.7.2 Mikrobiologické stanovení účinnosti antibiotik.

R99

Účinnost antibiotika se stanoví porovnáním inhibice růstu citlivých mila~oorganismů vyvolané známými koncentracemi zkoušeného antibiotika a referenční látky.

Referenční látky použité ke stanovení jsou ty, jejichž účinnost byla přesně stanovena v poměru k odpovídajícímu mezinárodnímu standardu nebo mezinárodnímu referenčnímu přípravku.

Plán stanovení je takový, aby dovolil ověřit validitu matematického modelu, na němž je založeno porovnání účinnosti. Je-li vybrán model rovnoběžných přímek, dvě logaritmické přímky dávky a odpovědi (nebo transformované odpovědi) zkoušeného pripravku a referenčního příprav ku jsou rovnoběžné a jsou lineární v intervalu dávek použitých k výpočtu. Tyto podmínky se validují pro danou hladinu pravděpodobnosti, obvykle P = 0,05. Jiné matematické modely, jako model např. regresního poměru, mohou být též použity, je-li prokázána validita zkoušky.

Pokud není v článku uvedeno jinak, je interval spolehlivosti (P = 0,95) stanovení nejméně 95 a nejvýše 105 % stanovené účinnosti.

Stanovení se provádí metodou A nebo metodou B.

 1. Difuzní metoda

  Živná půda vhodná pro stanovení se rozehřeje a při vhodné teplotě, např. 48 °C až 50 °C pro vegetativní formy, se naočkuje suspenzí mikroorganismů citlivých na zkoušené antibiotikum v takovém množství, které vytváří zřetelně ohraničené inhibiční zóny o průměru přiměřeném kon centraci zkoušeného antibiotika. Naočkovaná půda se ihned vylije do Petriho misek nebo velkých pravoúhlých misek (ploten) v takovém množství, aby se vytvořila jednolitá vrstva silná 2 mm až 5 mm. Živná půda může být též vylita ve dvou vrstvách, z nichž jenom vrchní je naočkována. Takto připravené misky se uchovávají tak, aby před použitím nedošlo k viditelnému růstu mikroorganismů nebo k jejich usmrcení a aby povrch půd byl v čase použití suchý.

  Pro přípravu roztoků stejných účinností a známých koncentrací zkoušeného antibiotika a referenční látky se použijí rozpouštědla a tlumivé roztoky uvedené v tabulce 2.7.2-1. Roztoky se nanesou bud' na povrch půdy, např. do sterilních cylindříků z porcelánu, z nerezavějící oceli, pří padně z jiných vhodných materiálů, nebo do otvorů vyříznutých v živné půdě. Do každého cylindříku nebo otvoru se přidá stejný objem roztoků. Lze též použít sterilní disky z absorbujícího papíru vhodné kvality, které se před položením na půdu napustí roztoky referenční látky nebo zkoušeného antibiotika.

  K ověření platnosti stanovení se použijí nejméně tři rozdílné dávky referenční látky a tři odpovídající dávky zkoušeného antibiotika s předpokládanou stejnou účinností jako dávky referenční látky. Doporučuje se používat geometrickou řadu dávek. Při běžných stanoveních, u nichž je pro kázán lineární průběh systému na přiměřeném počtu třídávkových stanovení, a pokud s tím souhlasí oprávněná autorita, může postačovat i dvoudávkové stanovení. Ve všech sporných případech se však použije metoda tridávková, jak je předepsáno výše.

  Do každé Petriho misky nebo pravoúhlé misky se nanesou roztoky podle statisticky vhodného plánu. V případě malých misek, které nepojmou více než šest roztoků, se doporučuje měnit umístění roztoku zkoušeného antibiotika a referenční látky, aby se zabránilo interakcím koncentrovanějších roztoků.

  Metody stanoveni účinnosti 3485

  Inkubuje se při vhodné teplotě asi 18 h. Doba předinkubační difuze, obvykle 1 h až 4 h, při pokojové teplotě nebo 4 °C, jak je vhodné, se může použít k potlačení účinku časových rozdílů mezi aplikací roztoků a tak zlepšit regresi.

  Změří se průměry kruhových inhibičních zón s přesností nejméně 0,1 mm nebo jejich plochy s přesností. Pomocí vhodných statistických metod se vypočítá účinnost zkoušeného antibiotika.

  V každé zkoušce se použije pro každou dávku tolik inlubičních zón, aby byla zajištěna požadovaná přesnost. Stanovení účinnosti se může opakovat a výsledky mohou být statisticky sloučeny, aby se dosáhlo požadované přesnosti stanovení a ověřilo se, že účinnost zkoušeného antibiotika není menší než požadované minimum.

  Tab. 2.7.2-1 Difuzní metoda

  Antibioti- Referenční Rozpouště- Tlumivý Mikroorga- Půda Inkubační

  kum látka dlo roztok (pH) nismus a konečné teplota (°C)

  k přípravě pH (t 0,1)

  základního

  roztoku

  Amphoteri- Amphoteri- Dimethyl- pH 10,5 Saccharo- F - pH 6,1 35 až 37

  cinum B cinum B formamid R (0,2 mol/l) mycescere

  CRL visiae

  IP I432.83

  ATCC 9763

  CCM 8191

  CNCTC

  S 1165

  Bacitraci- Bacitraci- kyselina pH 7,0 Micrococ- A - pH 7,0 35 až 39

  num zinci- num zincž- chlorovodí- (0,05 mol/l) cus flavus

  cum cum CRL ková 0,01 NCTC 7743

  mol/l VS CIP 53.160

  AT

  CC 10240

  CCM 732

  CNCTC M

  8/58

  Bleomycini Bleomycini voda R pH 6,8 Mycobacte- G-pH 7,0 35 až 37

  sulfas sulfas CRL (0,1 mol/l) rium smeg

  matis

  ATCC 607

  CCM 4622

  CNCTC My

  23/64

  Colistini Colistini Bordetella B -pH 7,3 35 až 39

  sulfas sulfas CRL bronchisep

  tica

  NCTC 8344

  CIP 53.157

  ATCC 4617

  3486 Zkušební metody

  CCM 4416

  voda R pH 6,0 CNCTC Brb

  Colistimet- (0,05 mol/l) 5/63 B - pH 7,3 35 až 39

  Colistimet- hatum nat- Escherichia

  hatum ricurn CRL coli

  natricum NCIB 8879

  CIP 54.127

  ATCC

  10536

  CCM 3988

  CNCTC Ec

  326/71

  Dihydro- Dihydro- voda R pH 8,0 Bacillus A - pH 7,9 30 až 37

  streptomy- streptomy- (0,05 mol/l) subtilis

  cini cini sulfas NCTC 8236

  sulfas CRL CIP 1.83

  CCM 2217

  CNCTC Bs

  17/65 A - pH 7,9 30 až 37

  Bacillus

  subtilis

  NCTC

  10400

  CIP 52.62

  ATCC 6633

  CCM 1999

  CNCTC Bs

  8/58

  Erythromy- methanol R Bacillus A - pH 7,9 30 až 37

  cini estolas viz pumilus

  Erythromy- články NCTC 8241

  cťnum CRL CIP 76.18

  Erythromy- CCM 2218

  cini ethylsu- methanol R pH 8,0 CNCTC

  ccinas (0,05 mol/l) Bac 2/65

  Bacillus A - pH 7,9 30 až 37

  subtilis

  Erythromy- NCTC

  cini stearas 10400

  CIP 52.62

  ATCC 6633

  CCM 1999

  CNCTC Bs

  8158

  Framycetini Framycetini voda R pH 8,0 Bacillus E - pH 7,9 30 až 37

  sulfas sulfas CRL (0,05 mol/l} subtilis

  Metody stanoveni účinnosti 3487

  NCTC

  10400

  CIP 52.62

  ATCC 6633

  CCM 1999

  CNCTC Bs

  8/58 E - pH 7,9 30 až 37

  Bacillus

  pumilus

  NCTC 8241

  CIP 76.18

  CCM 2218

  CNCTC

  Bac 2/65

  Gentamicini Gentamicini voda R pH 8,0 Bacillus A - pH 7,9 35 až 39

  sulfas sulfas CRL (0,05 mol/l) pumilus

  NCTC 8241

  CIP 76.18

  CCM 2218

  CNCTC

  Bac 2/65

  Staphylo- A - pH 7,9 35 až 39

  coccus epi

  dermidis

  NCIB 8853

  CIP 68.21

  ATCC

  12228

  CCM 4418

  CNCTC M

  12/63

  Kanamycini Bacillus A - pH 7,9 30 až 37

  monosulfas subtilis

  Kanamycini voda R pH 8,0 NCTC

  monosulfas (0,05 mol/l) 10400

  CRL CIP 52.62

  ATCC 6633

  Kanamycini CCM 1999 A - pH 7,9 35 až 39

  sulfas CNCTC Bs

  acidus 8/58

  Staphylo

  coccus

  aureus

  NCTC 7447

  CIP 53.156

  ATCC

  6538P

  3488 Zkušební metody

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28/58

  Neomycini Neomycini voda R pH 8,0 Bacillus E - pH 7,9 30 až 37

  sulfas sulfas CRL (0,05 mol/l) pumilus

  NCTC 8241

  CIP 76.18

  CCM 2218

  CNCTC E - pH 7,9 30 až 37

  Bac 2165

  Bacillus

  subtilis

  NCTC

  10400

  CIP 52.62

  ATCC 6633

  CCM 1999

  CNCTC Bs

  8/58

  Netilmicini Netilmicini voda R pH 8 ± 0,1 Staphylo- A -pH 7,9 32 až 35

  sulfas sulfas CRL coccus

  aureus

  CiP 53.156

  ATCC

  6538P

  CCM 2022

  . CNCTC

  Mau

  28/58

  Nystatinum Nystatinum dimethyl- pH 6,0 Candida F - pH 6,0 30 až 37

  CRL formamid R (0,05 mol/l) tropicalis

  obsahující CIP 1433

  5 % (VlV) 83

  dimethyl- NCYC 1393

  formamidu CCM8223

  R Saccharo

  myces cere

  visiae 30 až 32

  NCYC 87

  ' CIP 1432.83

  ATCC 9763

  CCM 8191

  CNCTC

  51/65

  Polymyxini Polymyxini voda R pH 6,0 Bordetella B - pH 7,3 35 až 39

  B sulfas B sz~lfas (0,05 mol/l} bronchisep

  Metody stanoveni účinnosti 3489

  CRL tica

  NCTC 8344

  CIP 53.157

  ATCC 4617

  CCM 4416

  CNCTC Brb

  5/63

  Rifamyci- Rifamyci- methanol R pH 7,0 Micrococ- A - pH 6,6 35 až 39

  num natri- num natri- (0,05 mol/l) cus flavus

  cum cum CRL NCTC 8340

  CIP 53.45

  ATCC 9341

  CCM 552

  CNCTC Sar

  5/58

  Spiramyci- Spiramyci- methanol R pH 8,0 Bacillus A - pH 7,9 30 až 32

  num num CRL (0,05 mol/l) subtilis

  NCTC

  10400

  CIP 52.62

  ATCC 6633

  CCM 1999

  CNCTC Bs

  8/58

  Streptomy- Streptomy- voda R pH 8,0 Bacillus A - pH 7,9 30 až 37

  cini sulfas cini sulfas (0,05 mol/l) subtilis

  CRL NCTC 8236

  CIP 1.83

  CCM 2217

  CNCTC Bs

  17/65 A - pH 7,9 30 až 37

  Bacillus

  subtilis

  NCTC

  10400

  CIP 52.62

  ATCC 6633

  CCM 1999

  CNCTC Bs

  8/58

  Tobramyci- Tobramyci- voda R pH 8,0 Bacillus A - pH 7,9 30 až 37

  num num CRL (0,05 mol/l) subtilis

  NCTC

  10400

  CIP 52.62

  ATCC 6633

  3490 Zkušební metody

  CCM 1999

  CNCTC Bs

  8/58

  Tylosinum Tylosinum roztok směs obje- Micrococ- A - pH 8,0 32 až 35

  a.u.v. CRL methanolu R mových dílů cus jlavus

  (2,5 % methanolu R NCTC 8340

  (Y/i~)) a tlumivého CIP 53.45

  Tylosini v tlumivém roztoku ATCC 9341

  tartras a.u.v. roztoku fosforečna- CCM 552

  fosforečna- nového o pH CNCTC Sar

  novém o pH 8,0 5/58

  7,0 (0,1 mol/l)

  (0,1 mol/l) (40 + 60)

  Vancomyci- Yancomyci- voda R pH 8,0 Bacillus A - pH 8,0 37 až 39

  ni hydro- ni hydro- subtilis

  chloridum chloridum NCTC

  CRL 10400

  CIP 52.62

  ATCC 6633

  CCM 1999

  CNCTC Bs

  8/58

  B. Turbidimetrická metoda

  Vhodná živná půda se naočkuje suspenzí vybraného mikroorganismu, ktery" je citlivý na zkoušené antibiotikum tak, aby se v podmínkách zkoušky docílilo vhodně rozsáhlého potlačení růstu mikrobiální kultury. Použije se známé množství suspenze vybrané tak, aby byl asi po čtyrYhodinové inkubaci dobře měřitelný zákal.

  Naočkovaná půda se použije ihned po naočkování.

  Pro přípravu roztoků referenční látky a roztoků zkoušeného antibiotika ve známých koncentracích, u nichž se předpokládá stejná účinnost, se použije rozpouštědlo a tlumivý roztok uvedený v tabulce 2.7.2-2. K ověření platnosti stanovení se použijí nejméně tři dávky referenční látky a tři dávky zkoušeného antibiotika s předpokládanou stejnou účinností jako dávky referenční látky. Doporučuje se použít geometrickou řadu dávek. K dosažení linearity je někdy nutné vybrat z většího počtu tři následující dávky za použití odpovídajících dávek referenční látky a zkoušeného antibiotika.

  Použijí se stejné zkumavky. Do každé z nich se převede stejný objem jednoho z roztoků a stejný objem naočkované živné půdy (např. 1 ml roztoku a 9 ml živné půdy).

  Zároveň se připraví dvě kontrolní zkumavky bez antibiotika s naočkovanou živnou půdou a do jedné se ihned přidá 0,5 ml formaldehydu R. Tyto zkumavky slouží ke standardizaci optického přístroje použitého k měření růstu.

  Zkumavky se umístí bud' náhodně, nebo podle latinského čtverce, nebo náhodného bloku do vodní lázně nebo jiného vhodného přístroje, dovolujícího uvést rychle všechny zkumavky na uve

  Metody stanovení účinnosti 3491

  denou inkubační teplotu. Uchovávají se při této teplotě 3 h až 4 h a zabezpečí se stejná teplota a stejná doba inkubace.

  Po inkubaci se zastaví ve všech zkumavkách růst mikroorganismů pňdáním 0,5 ml formaldehydu R nebo zahřátím a změří se zákal s přesností na tři místa za použití vhodného optického přístroje. Alternativně lze použít jiný postup, ktery" dovoluje měřit zákal každé zkumavky po přesně stejné době inkubace.

  Vypočítá se účinnost za pomoci vhodných statistických metod.

  Linearita vztahu dávka - odpověď, transformovaná nebo netransformovaná, je často získána pouze ve velmi omezeném intervalu; je to ten interval, který se má použít pro výpočet účinnosti a obsahuje nejméně tři následné dávky dovolující ověřit linearitu. Při běžných stanoveních, u nichž je prokázán lineární průběh systému, pokud byla na přiměřeném počtu třídávkových stanovení a pokud s tím souhlasí oprávněná autorita, může postačovat dvoudávkové stanovení. Ve všech sporných případech se však použije třídávková metoda.

  V každé zkoušce se použije pro každou dávku tolik zkumavek, aby byla zajištěna požadovaná přesnost. Stanovení účinnosti se může opakovat a výsledky mohou být statisticky sloučeny, aby se dosáhlo požadované přesnosti stanovení a ověřilo se, že účinnost zkoušeného antibiotika není menší než požadované minimum.

  Tab. 2.7.2-2 Turbidimetrická metoda

  Antibioti- Referenční Rozpouště- Tlumivý Mikroorga- Půda Inkubační

  kum látka dlo roztok nismus a konečné teplota

  k přípravě (pH) pH (°C)

  základního (f 0,1)

  roztoku

  Colistini Colistini Escherichia C-pH 7,0 35 až 37

  sulfas sulfas CRL coli

  voda R pH 7;0 NCIB 8666

  Colistimet- Colistime- CIP 2.83

  hatum natri- tliatum nat- ATCC 9637

  cum ricum CRL CCM 2024

  Dihydro- Dihydro- voda R pH 8,0 Klebsiella C - pH 7,0 35 až 37

  strep- streptomy- pneumoniae

  tomycini cini sulfas NCTC 7427

  sulfas CRL CIP 53.153

  ATCC

  10031

  CCM 4415

  CNCTC Klp

  85/69

  Erythromy- Erythromy- methanol R Klebsiella D - pH 7,0 35 až 37

  cini estolas cin CRL viz články pneumoniae

  NCTC 7427

  Erythromy- pH 8,0 CIP 53.153

  cini ethylsu- ATCC

  ccinas 10031

  CCM 4415

  3492 Zkušební metody

  Erythromy- CNCTC Klp

  cini stearas 85/69

  Staphylo- C - pH 7,0 35 až 37

  coccus

  aureus

  NCTC 7447

  CIP 53. i 56

  ATCC

  6538P

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28/58

  Framycetini Framycetini voda R pH 8,0 Staphylo- C - pH 7,0 35 až 37

  sulfas sulfas CRL coccus au

  reus

  NCTC 7447

  CIP 53.156

  ATCC

  6538P

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28/58

  Gentamicini Gentamicini voda R pH 7,0 Staphylo- C - pH 7,0 35 až 37

  sulfas sa~lfas CRL coccus au

  reus

  NCTC 7447

  CIP 53.156

  ATCC

  6538P

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28/58

  Gramicidi- Gramicidi- methanol R pH 7,0 Streptococ

  num nurn CRL K zamezení cus faecalis

  ztrát způso- ATCC

  bených 10541

  adsorpcí CCM 4533

  v průběhu CNCTC Str C - pH 7,0 3S až 37

  ředění může 6/58

  být nutná Staphyloco

  prisada ccus aureus

  detergentu, ATCC

  např. poty- 6538P

  sorbátu CCM 2022

  80 R CNCTC

  (0,1 mg/ml) Mau 28/58

  Metody stanoveni účinnosti 3493

  Kanamycini Staphylo- C-pH 7,0 35 až 37

  monosulfas Kanamycini voda R pH 8,0 coccus

  monosulfas aureus

  Kanamycini CRL NCTC 7447

  sulfas CIP 53.156

  acidus ATCC

  6538P

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28158

  Neomycini Neomycini voda R pH 8,0 Staphyloco- C - pH 7,0 35 až 37

  sulfas sulfas CRL ccus aureus

  NCTC 7447

  CIP 53.156

  ATCC

  6538P

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28/58

  Rifamyci- Rifamyci- methanol R pH 7,0 Escherichia C - pH 7,0 35 až 37

  num natri- num natri- coli

  cum cum CRL NICB 8879

  CIP 54.127

  ATCC

  10536

  CCM 3988

  CNCTC Ec

  326/71

  Spiramyci- Spiramyci- methanol R pH 7,0 Staphyloco- C - pH 7,0 35 až 37

  num num CRL ccus aureus

  NCTC 7447

  CIP 53.156

  ATCC

  6538P

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28/58

  Streptomy- Streptomy- voda R pH 8,0 Klebsiella C - pH 7,0 35 až 37

  cini sulfas cini sulfas pneumoniae

  CRL NCTC 7427

  CIP 53.153

  ATCC

  10031

  CCM 4415

  CNCTC Klp

  85/69

  3494 Zkušební metody

  Tobramyci- Tobramyci- voda R pH 7,0 Staphyloco- C - pH 7,0 35 až 37

  num numCRL ccus aureus

  NCTC 7447

  CIP 53.156

  ATCC

  6538P

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28/58

  Tylosinum Tylosinum roztok met- směs obje- Staphyloco- C - pH 7,0 37

  a.u.v. CRL hanolu R mových dílů ccusaureus

  (2,5 % methanolu R NCTC 6571

  (V/Y)) a tlumivého CIP 53.154

  Tylosini v tlumivém roztoku ATCC 9144

  tartras a.u.v. roztoku fosforečna- CCM 2107

  fosforečna- nového CNCTC

  novém o pH 8,0 Mau 76/69

  o pH 7,0 (0,1 mol/l)

  (0,1 mol/l) (40 + 60)

  Vancomýci- Vancomyci- voda R pH 8,0 Staphylo- C - pH 7,0 37 až 39

  ni hydro- ni hydro- coccus au

  chloridum chlori-dům reus

  CRL NCTC 7447

  CIP 53.156

  ATCC

  6538P

  CCM 2022

  CNCTC

  Mau 28/58

  Následující část se uvádí pro informaci a jako návod netvori závaznou součást obecné metody.

  Doporučené mikroorganismy

  Následující text uvádí doporučené mikroorganismy a podmínky jejich použití. Jiné mikroorganismy se mohou použít, pokud mají prokazatelně stejnou citlivost na zkoušené antibiotikum a použijí se ve vhodné živné půdě a ve vhodných podmínkách teploty a pH. Výběr koncentrací roztoků se má provést tak, aby zaručil, že v podmínkách zkoušky existuje lineární vztah mezi logaritmem dávky a odpovědí.

  Příprava inokula

  Bacillats subtilis a Bacillus pumilus. Suspenze spor mikroorganismu použitého k naočkování se připraví takto:

  Mikroorganismy se kultivují 7 dní při 35 °C až 37 °C na vhodné pevné půdě, do které byl přidán síran manganatý R (1 mg/l). Nárůst, ktery" obsahuje zejména spory, se spláchne sterilní vodou R. Suspenze se 30 min zahřívá při 70 °C a potom se zředí na přiměřenou koncentraci spor,

  Metody stanovení účinnosti 3495

  obvykle 10.106 až 100.106 v ml. Suspenze spor se mohou uchovávat po dlouhou dobu při teplotě nepřevyšující 4 °C.

  Alternativně se mohou suspenze spor připravit kultivací mikroorganismů v půdě C při 26 °C po dobu 4 dní až 6 dní. Potom se asepticky přidá dostatek síranu manganatého R do koncentrace 1 mg/l a inkubuje se dalších 48 h. V suspenzi se mikroskopicky zjistí, zda proběhla přiměřená tvorba spor (asi 80 %), a suspenze se odstředí. Sediment se resuspenduje ve sterilní vodě R tak, aby se dosáhla koncentrace spor v ml 10.106 až 100.106, a potom se zahřívá 30 min na 70 °C. Suspenze se uchovává při teplotě nepřevyšující 4 °C.

  Bordetella bronchiseptica. Testovací mikroorganismus se kultivuje na půdě B 16 h až 18 h při 35 °C až 37 °C. Nárůst se smyje sterilní vodou R a zředí na vhodný zákal.

  Staphylococctts auretts, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Micrococcus flavus, Staphylococcus epidermidis. Připraví se stejně, jak je popsáno v odstavci Bordetella bronchiseptica, ale použije se půda A a naředí se na takový zákal, ktery" při turbidimetrickém stanovení prokazatelně poskytuje uspokojující vztah dávky k odpovědi nebo při difuzním stanovení vytváří zřetelně ohraničené inhibiční zóny postačujícího průměru.

  Sacharomyces cerevisiae, Candida tropicalis. Testovací mikroorganismus se kultivuje 24 h na půdě F při 30 °C až 37 °C. Nárůst se smyje sterilním roztokem chloridu sodného R (9 gn) a zředí se jím na vhodný zákal.

  Tlumivé roztoky

  Tlumivé roztoky o pH v rozmezí 5,8 až 8,0 se připraví smícháním 50,0 ml dihydrogenfosforečnanu draselného 0,2 mol/l RS s množstvím hydroxidu sodného 0,2 mol/l RS, uvedeným v následující tabulce a doplněním čerstvě připravenou vodou destilovanou R na 200,0 ml.

  Tab. 2.7.2-3

  pH množství hydroxidu sodného 0,2 mol/l RS

  v ml

  5,8 3,72

  6,0 5,70

  6,2 8,60

  6,4 ~ 12,60

  6,6 17,80

  6,8 23,65

  7,0 29,63

  7,2 35,00

  7,4 39,50

  7,6 42,80

  7,8 45,20

  8,0 46,80

  Tyto tlumivé roztoky se použijí pro všechny mikrobiologické zkoušky uvedené v tabulce 2.7.2-1 s výjimkou:

  1) bleomyciniumsulfatu, pro ktery" se tlumivý roztok o pH 6,8 připraví takto: rozpustí se 6,4 g dihydrogenfosforečnanu draselného R a 18,9 g hydrogenfosforečnanu sodného R ve vodě R a zředí se jí na 1000,0 ml.

  Strana 4978

  Částka 97

  3496 Zkušební metody

  2) amfotericinu, na ktery" se tlumivý roztok o pH 10,5 (0,2 mol/l) připraví takto: 35,08 g hydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě destilované R, přidá se 1,12 g hydroxidu draselného R a zředí se vodou destilovanou R na 1000,0 ml.

  Živné půdy

  Mohou se použít následující půdy nebo půdy jim

  rovnocenné.

  Pirda A pepton pankreatický hydrolyzát kaseinu hovězí výtažek

  kvasničný výtažek glukosa monohydrát agar

  voda

  6 g 4 g 1,5 g 3 g 1 g 15 g do 1000 ml

  Ptřda B

  pankreatický hydrolyzát kaseinu papainový hydrolyzát sóji chlorid sodný

  hydrogenfosforečnan draselný glukosa monohydrát

  agar polysorbát 80 voda

  Polysorbát 80 se přidá k horkému roztoku ostatních před upravením objemu.

  17 g 3 g 5 g 2,5 g 2,5 g 15 g 10 g do 1000 ml

  složek po jejich rozvaření a bezprostředně

  Pirda C pepton hovězí výtažek kvasničný výtažek chlorid sodný glukosa monohydrát hydrogenfosforečnan draselný dihydrogenfosforečnan draselný voda

  6 g 1,5 g 3 g 3,5 g 1 g 3,68 g 1,32 g do 1000 ml

  Půda D

  výtažek ze srdce kvasničný výtažek pepton z kaseinu glukosa monohydrát chlorid sodný hydrogenfosforečnan draselný dihydrogenfosforečnan draselný dusičnan draselný

  voda

  1,5 g 1,5 g 5,0 g 1 g 3,5 g 3,68 g 1,32 g 2 g do 1000 ml

  Metody stanovení účinnosti 3497

  Půda E

  pepton 5 g

  masový výtažek 3 g

  hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát 26,9 g

  agar 10 g

  voda do 1000 ml Hydrogenfosforečnan sodný se přidá jako sterilní roztok po sterilizaci půdy.

  Půda F

  pepton 9,4 g

  kvasničný výtažek 4,7 g

  hovězí výtažek 2,4 g

  chlorid sodný 30,0 g

  glukosa monohydrát 10,0 g

  agar 23,5 g

  voda do 1000 ml

  Paida C

  glycerol 10 g

  pepton 10 g

  masový výtažek 10 g

  chlorid sodný 3 g

  agar 1 S g voda do 1000 ml pH 7 t 0,1 po sterilizaci