Český lékopis 1997

2. 8 Farmakognostické metody

Vzorkování drog

Před odběrem vzorků se provede senzoriclcá kontrola obsahu jednotlivých balení, zaměřená zejména na: - nesprávné označení, - nestejnorodost, - trvale zatuchlý pach, případně cizí pach, nebo naopak absence pachu charakteristického pro danou drogu, - napadení plísněmi, prozrazující se změnami pachu, barvy, - napadení škůdci, - zvlášť hrubé mechanické znečištění.

Při zjištění uvedených závad se odběr vzorků neprovádí.

Odběr vzorků

Postup. Z balení do 1 kg se odebere z celkového, dobře promíchaného množství jeden vzorek dostatečný pro zkoušení. Z balení od 1 kg do 5 kg se odeberou tři vzorky stejného objemu z horní, střední a spodní části balení, každý v dostatečném množství pro provedení zkoušek. Z balení větších než 5 lcg se odeberou tři vzorky, každý o hmotnosti nejméně 250 g, z horní, střední a spodní části balení. Vzorky se pečlivě promíchají a ze směsi se odebere množství dostatečné k provedení zkoušek. Četnost vzorků. Je-li počet balení (n) tři nebo méně, odeberou se vzorky z každého balení, jak je uvedeno výše (viz Postup). Je-li počet balení větší než tři, odeberou se vzorky, jak je uvedeno výše (viz Postup) z ~ + 1 balení, je-li třeba, se zaokrouhlením na nejbližší celé číslo. Úprava vzorku

Hrubý vzorek získaný po promíchání vzorků z jednotlivých balení se rozprostře ve stejnoměrné vrstvě do tvaru čtverce. Ten se úhlopříčně rozdělí na čtyři stejné části, z nichž dvě protilehlé se včetně všech příměsí promíchají a znovu se rozprostřou do čtverce. Postup se opakuje až do získání konečného vzorku v množství dostačujícím k provedení všech předepsaných zkoušek.

Vzorky se zkoušejí bezprostředně po odběru. Není-li to možné, uchovávají se tak, aby zůstaly zachovány všechny znaky a vlastnosti drogy, ve vzduchotěsných obalech, za ochrany před světlem. Stupeň rozdrobnění

N Ke stanovení stupně rozdrobnění se používají, není-li uvedeno jinak, síta (2.1.4) 8000,2800,2000 a 250. Požadovaný stupeň rozdrobnění závisí na charakteru drogy a účelu jejího použití a udává se číslem síta (v závorkách za názvem drogy v textu jednotlivých článků), kterým má projít, není-li uvedeno jinak, nejméně 50 % drogy. U řezaných drog prachový podíl procházející sítem 250 má být nejvýše 5 %.

U práškovaných drog má předepsaným sítem projít nejméně 80 % drogy, zbylý podíl může procházet sítem nejvýše o jeden stupeň hrubším.

Není-li uvedeno jinak, jsou drogy určené k použití bud' samostatně, nebo k přípravě čajových směsí upravovány takto: Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 209

Farmakognostické metody 209

Tab. N-1 Stu eň rozdrobnění, síto Dro a řezané, 8000 kůry, květy, listy, oplodí drobně řezané, 2800 natě kořen velmi drobně řezané, 2000 , lod , semena

Výjimkou jsou níže uvedené drogy, které se upravují takto: Tab. N-2 Dro a Síto Podíl rocháze'ící sítem 'e neméně Althaeae radix, Aurantii pericarpium Bulce, Belladonnae 8000 50 radix, Levistici radix, Lichenislandicus, Liquiritiae radix, Marrubii herba, Ononidis radix, Petroselini radix, Salviae herba St chni semen 2800 50 Centaurii herba, Cinchonae cortex, Hyperici herba, Thymi 2000 50 herba, Uvae ursi folium Absinthii herba, Millefolii herba 2800 40 Rhei radix 12000 140

Drogy určené k výrobě nálevových sáčků se upravují na velikost částic procházejících síty 250 až 2000.

Pokud jsou řezané drogy určeny pro lékové formy připravované extrakcí, jejich jemnější podíly, pokud není uvedeno jinak, se neodstraňují. K tomuto účelu je možno použít i jemnější podíly získané při úpravě drog určených pro přípravu čajových směsí.

Postup. Nejméně 50 g drogy (u kořenů a lcůr nejméně 100 g) se prosévá kontrolními síty. Postupuje se od nejjemněj šího síta k sítu nejhrubšímu a prosévá se kruhovým pohybem tak dlouho, až je propad jeďnotlivých částic jen ojedinělý. Prosévání je třeba provádět opatrně tak, aby nedocházelo k mechanickému poškození drogy.

Je možno použít i mechanického prosévacího přístroje s kruhovým pohybem při vzestupném uspořádání sít. Není-li uvedeno jinak, prosévá se 2 min při frekvenci 200 otáček/min. Podíly propadlé jednotlivými síty se zváží a jejich hmotnost se vyjádří v procentech.