Český lékopis 1997

2.8.13 Zbytky pesticidů

Pro lékopisné účely je pesticid jakákoli látka nebo směs látek určených k ochraně rostlin, likvidaci nebo regulaci jakýchkoli škůdců, nežádoucích druhů rostlin nebo živočichů působících škody nebo jinak rušících při výrobě, zpracování, skladování, dopravě nebo prodeji rostlinných drog. Tato skupina zahrnuje látky používané jako regulátory růstu, defolianty nebo desikanty aplikované na rostliny před nebo po sklizni nebo jiné látky používané k ochraně zboží před znehoďnocením během skladování a dopravy.

Limity. Není-li v článku uvedeno jinak, zkoušená droga přinejmenším vyhovuje limitům uvedeným v tabulce 2.8.13-1. Limity pro pesticidy, které nejsou uvedeny v tabulce a jejichž přítomnost lze z jalcéholcoliv důvodu předpokláda , se shodují s limity určenými směrnicemi Evropského společenství 76/895 a 90/642, včetně doplňků a následných změn. Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 217

Fannakognostické metody 217

Tab. 2.8.13-1 Látka Limit m /k alachlor 0,02 aldrin a dieldrin (součet) 0,05 azinfosmethyl 1,0 bromopropylat 3,0 chlordan (součet cis-, trans- a oxychlordanu) 0,05 chlorfenvinfos 0,5 chlorpyrifos 0,2 chlorpyrifosmethyl 0,1 cypermetrin (a izomery) 1,0 DDT (součetp, p'-DDT, o, p'-DDT, p, p'-DDE ap, p'-TDE) 1,0 deltametrin 0,5 diazinon 0,5 dichlorvos 1,0 dithiokarbamaty (jako CSZ) 2,0 endosulfan (součet izomerů a endosulfansulfatu) 3,0 endrin 0,05 ethion 2,0 fenitrothion 0,5 fenvalerat 1,5 fonofos 0,05 fozalon 0,1 heptachlor(souhrn heptachloru a heptachlorepoxidu) 0,05 hexachlorbenzen 0,1 hexachlorcyklohexan - izomery (kromě 1'-zomeru) 0,3 lindan (1'-hexachlorcyklohexan) 0,6 malathion 1,0 methidathion 0,2 parathion 0,5 parathionmethyl 0,2 permetrin 1,0 piperonylbutoxid 3,0 pirimifosmethyl 4,0 pyrethriny (součet) 3,0 uintozen součet uintozenu, entachloranilinu a meth 1 entachlorfen lsulfidu 1,0

Limity pro pesticidy, které nejsou uvedeny v tabulce 2.8.13-1 ani ve směrnici ES, se vypočítají podle vzorce:

ADI . M

MDD.100'

V němž značí:

ADI - povolenou denní dávku, jak je uváděna FAO-WHO, v miligramech na kilogram tělesné hmotnosti,

M - tělesnou hmotnost v kilogramech (60 lcg), MDD - denní dávku rostlinné drogy v kilogramech.

Je-li droga určena k přípravě extraktů, tinktur nebo jiných lékových forem a výrobním postupem se mění obsah pesticidů v konečných přípravcích, vypočítají se limity podle vzorce: ADI.M.E

MDD .100 '

V němž značí:

E - extralcční faktor pro daný výrobní postup, stanovený experimentálně.

Ve výjimečných případech mohou být schváleny i vyšší limity, zejména vyžaduje-li rostlina zvláštní způsob pěstování nebo jestliže její metabolismus nebo struktura způsobují vyšší obsah pesticidů, než je běžné.

Oprávněná autorita může připustit úplné nebo částečné vypuštění zkoušky, jestliže je přesně znám celý postup ošetřování každé šarže (druh a množství použitých pesticidů, data každého použití v průběhu pěstování a po sklizni) a může být přesně kontrolován.

Odběr vzorků. Odběr vzorků se provede podle článku N Vzorkování drog.

Vzorky se zkoušejí bezprostředně po odběru, aby nedošlo k možnému rozkladu zbytků pesticidů. Není-li to možné, uchovávají se vzorky ve vzduchotěsných obalech, vhodných pro uchovávání potravin, při teplotě nižší než 0 °C, chráněny před světlem.

Zkoumadla. Všechna zkoumadla a rozpouštědla jsou prostá jakýchkoli znečištěnin, zejména pesticidů, které mohou rušivě působit při zkoušení. Často je třeba používat rozpouštědla zvláštní jakosti, nebo není-li to možné, rozpouštědla čerstvě předestilovaná v celoskleněných přístrojích. Vždy musí být prováděny slepé zkoušky.

Přístroje. Přístroje a zejména laboratorní sklo se vyčistí tak, aby bylo zaručeno, že neobsahuje pesticidy; např. namočí se nejméně na 16 h do roztoku detergentu prostého fosfátů, omývá se velkým množstvím vody destilované R a pak se omyje acetonem a hexanem nebo heptanem. Kvalitativní a kvantitativní zkoušení zbytků pesticidů. Použité analytické postupy jsou validovány dle platných předpisů. Zejména splňují následující požadavky: - zvolený postup, zvláště čisticí kroky, je vhodný pro kombinaci zbytek pesticidu/zkoušená látka a není citlivý k rušivým vlivům současně extrahovaných látek; detekční a kvantitativní limity s e měří pro každou zkoušenou kombinaci pesticid-matrice, - je nalezeno 70 % až 110 % každého pesticidu, - opakovatelnost postupu není menší než hodnoty uvedené v tabulce 2.8.13-2, - reprodukovatelnost postupu není menší než hodnoty uvedené v tabulce 2.8.13-2, - koncentrace zkoušeného roztoku, porovnávacího roztoku a nastavení přístroje jsou takové, aby odezva analytického detektoru byla lineární.

Tab. 2.8.13-2 Koncentrace pesticidu Opakovatelnost Reprodukovatelnost m /k roz 1, ~ m /k roz 1, ~ m /k 0,010 0,005 0,01 0,100 0,025 0,05 1,000 0,125 0,25

Následující část je uvedena pro informaci a jako návod, netvoří závaznou část obecných metod.

Zkoušení pesticidů - organochlorové, organofosfátové a pyrethroidní insekticidy

Následující postupy mohou být použity v návaznosti na Obecné metody uvedené výše. V závislosti na zkoušené látce je nezbytné upravit, někdy podstatně, postup uvedený níže. V každém případě je třeba použít navíc ještě jednu kolonu s odlišnou polaritou nebo ještě jednu detekční metodu (např. hmotnostní spektrometrie) nebo odlišný postup (např. imunochemické metody) potvrzující získané výsledky.

Postup je validován jen pro analýzu vzorků rostlinných drog obsahujících méně než 15 % vody. Vzorky s vyšším obsahem vody se usuší tak, aby nebyl významně ovlivněn obsah pesticidu.

L. Extrakce 10 g zkoušené látky hrubě práškované se smíchá se 100 ml acetonu R a nechá se stát 20 min. Přidá se 1 ml roztoku karbofenothionu R (1,8 µg/ml) v toluenu R. Homogenizuje se 3 min za použití vysokootáčlcového přístroje. Zfiltruje se a filtr se promyje dvakrát 25 ml acetonu R. Filtrát a promývací tekutiny se spojí a odpaří se za sníženého tlaku při teplotě nejvýše 40 °C téměř do sucha. Zbytek se rozpustí v několika mililitrech toluenu R a zahřívá se až do úplného odstranění acetonu. Zbytek se rozpustí v 8 ml toluenu R. Zfiltruje se membránovým filtrem (45 µm), baňka i filtr se promyjí toluenem R a zředí se jím na 10,0 ml (roztok A). 2. Čištěnf

A) Organochlorové, organofosfátové a pyrethroidní insekticidy Stanoví se metodou vylučovací chromatografie (2.2.30). Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: - nerezové ocelové kolony, délky 0,30 m a vnitřního průměru 7,8 mm, naplněné styrendivinylbenzen-kopolymerem R (5 µm), - mobilní fáze toluenu R při průtokové rychlosti 1 ml/min.

Propustnost kolony. Nastříkne se 100 ~d roztoku červeně methylové R (0,5 g/l) a modři oracetové R (0,5 g/l) v toluenu R a pokračuje se v chromatografii. Kolonu lze použít, jestliže se barva eluátu mění z oranžové na modrou při elučním objemu asi 10,3 ml. Je-li třeba, kalibruje se kolona za použití roztoku analyzovaného pesticidu s nižší molekulární hmotností (např. dichlorvos) vhodné koncentrace v toluenu R a pak roztoku analyzovaného pesticidu s vyšší molekulární hmotností (např. deltametrin) vhodné koncentrace v toluenu R. Zjistí se fáze eluátu obsahující oba insekticidy. Čištění zkoušeného roztoku. Nastříkne se vhodný objem roztoku A (100 ~d až 500 ~d) a pokračuje se v chromatografii; frakce se jímají výše popsaným způsobem (roztok B). Organofosfátové insekticidy se eluují obvykle mezi 8,8 ml a 10,9 ml, organochlorové a pyrethroidní insekticidy se eluují obvykle mezi 8,5 ml a 10,3 ml.

B) Organochlorové a pyrethroidní insekticidy

Na chromatografický sloupec o délce 0,1 m a vnitřním průměru 5 mm se vloží lcouselc odtučněné vaý a 0,5 g silikagelu zpracovaného následujícím způsobem: silikagel pro chromatografii R se suší nejméně 4 h v sušárně při 150 °C. Po vychladnutí se přidává po kapkách voda R v množství odpovídajícím 1,5 % hmotnosti použitého silikagelu; důkladně se protřepe, až se odstraní vzniklé hrudky, a pak se protřepává 2 h na mechanické třepačce. Kolona se nastaví pomocí 1,5 ml hexanu R. Předplněné kolony obsahující asi 0,50 g vhodného silikagelu mohou být použity po předchozí validaci.

Roztok B se odpaří téměř do sucha v proudu helia pro chromatografii R nebo dusíku prostého kyslíku R a rozpustí se ve vhodném množství toluenu R (200 , ul až 1 ml, v závislosti na objemu

Nastřílrnutém při přípravě roztoku B). Roztok se přenese kvantitativně na kolonu a chromatograffj e se za použití 1,8 ml toluenu R jako mobilní fáze, eluát se jímá (roztok C). 3. Kvantitativní analýza

A) Organofosfátové insekticidy

Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za použití karbofenothionu R jako vnitřního standardu. Je-li třeba, použije se druhý vnitřní standard ke zjištění možné interference s pikem odpovídajícím karbofenothionu R.

Zkoušený roztok. Roztok B se odpaří v proudu helia pro chromatografii R téměř do sucha a zředí se toluenem R na 100 , ul.

Porovnávací roztok. Připraví se nejméně tři roztoky zkoušeného insekticidu a karbofenothionu v toluenu R obsahující zkoušené insekticidy a lkarbofenothion v koncentracích vhodných pro záznam kalibrační křivky.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: - křemenné kapilární kolony délky 30 m a vnitřního průměru 0,32 mm se stěnou polkrytou vázanou fází polydimethylsiloxanu R (tlouštíka vrstvy 0,25 µm), - vodíku pro chromatografii R jako nosného plynu, další plyny, jako helium pro chromatografii R nebo dusík pro chromatografii R, mohou být použity po předchozí vhodné validaci, - fosforo-dusíkového plamenoionizačního detektoru nebo hmotnostního detekktoru, - programované teploty; teplota kolony se udržuje po dobu 1 min na 80 °C, pak se zvyšuje rychlostí 30 °C/min až na 150 °C, při níž se udržuje 3 min, palk se zvyšuje rychlostí 4 °C/min až na 280 °C, při níž se udržuje 1 min, - teploty nástřikového prostoru 250 °C a detektoru 275 °C.

Vstřílkne se zvolený objem kkaždého roztoku. Při dodržení předepsaných podmínek odpovídají relativní retenční časy přibližně hodnotám uvedeným v tabulce 2.8.13-3. Obsah každého pesticidu se vypočítá z plochy píků a koncentrací roztoků.

Tab. 2.8.13-3 Látka Relativní retenční čas dichlorvos 0,20 fonofos 0,50 diazinon 0,52 parathionmethyl 0,59 chlorpyrifosmethyl 0,60 pirimifosmethyl 0,66 malathion 0,67 parathion 0,69 chlorpyrifos 0,70 methidathion 0,78 ethion 0,96 karbofenothion 1,00 azinfosmethyl 1,17 fozalon 1,18

B) Organochlorové a pyrethroidní insekticidy

Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za použití karbofenothionu R jako vnitřního standardu. Je-li třeba, použije se druhý vnitřní standard ke zjištění možné interference s pikem odpovídajícím karbofenothionu R.

Zkoušený roztok. Roztok C se odpaří v proudu helia pro chromatografii R nebo dusíku prostého kyslíku R téměř do sucha a zřeďí se toluenem R na 500 , ul.

Porovnávací roztok. Připraví se nejméně tři roztoky zkoušeného insekticidu a karbofenothionu v toluenu R obsahující zkoušené insekticidy a lcarbofenothion v koncentracích vhodných pro záznam kalibrační křivky.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: - křemenné kapilární kolony délky 30 m a vnitřního průměru 0,32 mm se stěnou polaytou vázanou fází polydimethylsiloxanu R (tlouštka vrstvy 0,25 µm), - vodíku pro chromatografii R jako nosného plynu, další plyny, jako helium pro chromatografii R nebo dusík pro chromatografii R, mohou být použity po předchozí vhodné validaci, - detektoru elektronového záchytu, - zařízení umožňujícího nástřik přímo na kolonu, - programované teploty; teplota kolony se udržuje po dobu 1 min na 80 °C, pak se zvyšuje rychlostí 30 °C/min až na 150 °C, při níž se udržuje 3 min, pak se zvyšuje rychlostí 4 °C/min až na 280 °C, při níž se udržuje 1 min, - teploty nástřikového prostoru 250 °C a detektoru 275 °C.

Vstříkne se zvolený objem každého roztoku. Při dodržení předepsaných poďmínek odpovídají relativní retenční časy přibližně hoďnotám uvedeným v tabulce 2.8.13-4. Obsah každého pesticidu se vypočítá z plochy piků a koncentrací roztoků. Strana 222 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 222 Zkušební metody

Tab. 2.8.13-4 Látka Relativní retenční čas a-hexachlorcyklohexan 0,44 hexachlorbenzen 0,45 R-hexachlorcyklohexan 0,49 lindan 0,49 S-hexachlorcyklohexan 0,54 E-hexachlorcyklohexan 0,56 heptachlor 0,61 aldrin 0,68 cis-heptachlorepoxid 0,76 p p'-DDE 0,81 a-endosulfan 0,82 dieldrin 0,87 p p'-DDE 0,87 o, p'-DDD 0,89 endrin 0,91 R-endosulfan 0,92 qp-DDT 0,95 karbofenothion 1,00 p, p'-DDT 1,02 cis-permetrin 1,29 trans-permetrin 1,31 cypermetrin 1,40 fenvalerat~ 1,47 1,49 deltametrin" 1,54

Látka vykazuj e několik píků.