Český lékopis 1997

2.8.2 Cizí příměsi.

Rostlinné drogy jsou prosté plísní, hmyzu a ostatních živočišných kontaminantů. Podíl cizí příměsi je nejvýše 2 % (m/m), není-li uvedeno jinak.

Cizí příměs je látka popsaná v jednom nebo obou odstavcích uvedených níže: 1. jiné části matečné rostliny - tzn. ty části matečné rostliny, které nejsou uvedeny v popisu, 2. cizí příměsi - látky rostlinného nebo minerálního původu, ne však části matečné rostliny. Stanovení cizí příměsi

Odváží se 100 g až 500 g zkoušené látky nebo nejmenší množství uvedené v jednotlivých monografiích. Vzorek se rozprostře do tenké vrstvy. Cizí příměsi se identifikují prostým okem nebo s použitím lupy (6x). Cizí příměsi se oddělí, zváží a jejich množství se vyjádří v procentech.