Český lékopis 1997

2.8.3 Stomata (průduchy) a stomatální index.

Stomata (průduchy)

Obvyldé typy průduchů, viz obrázek 2.8.3-1, se rozlišují podle tvaru a uspořádání vedlejších buněk:

Obr. 2.8.3-1 1. typ anomocytický: průduch je obklopen proměnlivým počtem buněk, které se tvarem a velikostí neliší od buněk pokožky, 2. typ anizocytický: průduch je obklopen obvykle třemi vedlejšími buňkami, z nichž jedna je výrazně menší než druhé dvě, Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 211

Fannakognostické metody 211 3. typ diacytický: průduch j e obklopen dvěma vedle] šími buňkami, svěrací štěrbina průduchu leží kolmo na společnou stěnu obou buněk, 4. typ paracytický: průduch je na každé straně obklopen jednou nebo více vedlejšími buňkami, jejich podélná osa je rovnoběžná se svěrací štěrbinou. Stomatální index Stomatální index se vypočítá podle vzorce: 100 . S

E + S '

V němž značí: S - počet průduchů na dané ploše listu,

E - počet pokožkových buněk, včetně chlupů, na téže listové ploše. Stanovení se provádí pro každý vzorek listu nejméně desetkrát a vypočítá se průměrná hodnota.