Český lékopis 1997

2.9.10 Stanovení obsahu ethanolu v tekutých přípravcích a lihová tabulka

Podstata zkoušky. Ethanol se z tekutého léčivého přípravku obsahujícího ethanol ve směsi látek oddestiluje a ze zjištěné hustoty destilátu se z lihové tabulky odečte obsah ethanolu v destilátu a přepočítá se na obsah ethanolu ve zkoušeném léčivém přípravku.

Pokud by při destilaci přípravku mohly přecházet do destilátu i jiné látky než ethanol a voda, je nutno v příslušném článku upravit postup.

Obsah ethanolu ve zkoušené kapalině se vyjaďřuje jako počet objemových dílů ethanolu obsažených ve 100 objemových dílech zkoušené tekutiny, přičemž objemy se měří při (20 f 0,1) °C. Takto vyjáďřený obsah se označuje jako "objemový obsah v procentech" (% Y/T~. Obsah lze také vyjáďřit v gramech ethanolu na 100 g zkoušené tekutiny. V tomto případě se jedná o "hmotnostní obsah v procentech" (% mlm).

Vztah mezi hustotou při (20 ~ 0,1) °C, relativní hustotou (korigovanou na vakuum) a obsahem ethanolu ve směsi voda a ethanol je dán tabulkami vydanými International Organization for Legal Metrology (1972), International Recommendation No. 22.

Přístroj. Přístroj (viz obr. 2.9.10-1) se skládá z baňky s kulatým dnem (A) spojené s destilačním nástavcem (B) s odlučovačem vody z páry a vertikálním chladičem (C). Chladič je opatřen v dolní části trubicí (D), která přivádí destilát do dolní části odměrné baňky o objemu 100 ml nebo 250 ml. Odměrná baňka je ponořena ve směsi vody s ledem (E) po celou dobu destilace. Pod baňkou (A) je umístěn kotouč s kruhovým otvorem o průměru 6 cm; jeho funkcí je omezit nebezpečí pyrolyticlcého rozldadu rozpuštěných látek.

Pyknometrický postup. Do destilační baňky se při (20 ~ 0,1) °C odměří 25,0 ml zkoušené kapaliny, zředí se 100 ml až 150 ml vody destilované R a přidá se několik kousků pemzy. Na baňku se nasadí destilační nástavec a chladič a destiluje se do získání nejméně 90 ml destilátu ve 100ml odměrné baňce. Baňka s destilátem se vytemperuje na (20 f 0,1) °C a zředí se při (20 ~ 0,1) °C vodou destilovanou R na 100,0 ml. Stanoví se relativní hustota roztoku při (20 f 0,1) °C za použití pylrnometru.

Odpovídaj ící hodnoty uvedené v tabulce 2.9.10-1 ve 3. sloupci se vynásobí čtyřmi, tím se získá objemový obsah ethanolu v procentech ve zkoušeném přípravku. PO pbr. 2.9.10-1 Přístroj na stanovení obsahu ethanolu výpočtu obsahu ethanolu podle tabulky se Rozměry v milimetrech

Zaokrouhlí výsledek na jedno desetinné místo.

Hustoměrný postup. Do destilační baňky se při (20 f 0,1) °C odměří 50,0 ml zkoušeného přípravku, přidá se 200 ml až 300 ml vody destilované R a destiluje se výše uvedeným postupem do získání nejméně 180 ml destilátu v odměrné baňce na 250 ml. Baňka s destilátem se vytemperuj e na (20 f 0,1) °C a zředí vodou destilovanou R při (20 f 0,1) °C na 250,0 ml. Destilát se přelije do válce, jehož průměr je alespoň o 6 mm širší než dolní část hustoměru. Pokud objem destilátu nestačí, vezme se dvojnásobný objem zkoušeného přípravku a destilát se zředí vodou destilovanou R při (20 ~ 0,1) °C na 500,0 ml.

Po odečtu obsahu ethanolu z tabulky 2.9.10-1 se výsledek násobí pěti (korekce na zředění zkoušeného přípravku) a zaokrouhli se na jedno desetinné místo. Strana 244 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 244 Zkušební metody

Tab. 2.9.10-1 Vztah mezi hustotou, relativní hustotou a obsahem ethanolu Lzo Relativní hustota destilátu Obsah ethanolu k .m s měřená na vzduchu dz° % T~/Tl ři 20 °C 968,0 0,9697 25,09 968,5 0,9702 24,64 969,0 0,9707 24,19 969,5 0,9712 23,74 970,0 0,9717 23,29 970,5 0,9722 22,83 971,0 0,9727 22,37 971,5 0,9733 21,91 972,0 0,9738 21,45 972,5 0,9743 20,98 973,0 0,9748 20,52 973,5 0,9753 20,05 974,0 0,9758 19,59 974,5 0,9763 19,12 975,0 0,9768 18,66 975,5 0,9773 18,19 976,0 0,9778 17,73 976,5 0,9783 17,25 977,0 0,9788 16,80 977,5 0,9793 16,34 978,0 0,9798 15,88 978,5 0,9803 15,43 979,0 0,9808 14,97 979,5 0,9813 14,52 980,0 0,9818 14,07 980,5 0,9823 13,63 981,0 0,9828 13,18 981,5 0,9833 12,74 982,0 0,9838 12,31 982,5 0,9843 11,87 983,0 0,9848 11,44 983,5 0,9853 11,02 984,0 0,9858 10,60 984,5 0,9863 10,18 985,0 0,9868 9,76 985,5 0,9873 9,35 986,0 0,9878 8,94 986,5 0,9883 8,53 987,0 0,9888 8,13 987,5 0,9893 7,73 988,0 0,9898 7,34 988,5 0,9903 6,95 989,0 0,9908 6,56 989,5 0,9913 6,17 990,0 0,9918 5,79 990,5 0,9923 5,42 991,0 0,9928 5,04

Tab. 2.9.10-1 Pokračování 8z° Relativní hustota destilátu Obsah ethanolu k .m s měřená na vzduchu d2° % YlV ři 20 °C 991,5 0,9933 4,67 992,0 0,9938 4,30 992,5 0,9943 3,94 993,0 0,9948 3,58 993,5 0,9953 3,22 994,0 0,9958 2,86 994,5 0,9963 2,51 995,0 0,9968 2,16 995,5 0,9973 1,82 996,0 0,9978 1,47 996,5 0,9983 1,13 997,0 0,9988 0,80 997,5 0,9993 0,46 998,0 0,9998 0,13 Stanovení ethanolu v tekutých přípravcích plynovou chromatografií

N

Podstata zkoušky. Ethanol se stanoví plynovou chromatografií (2.2.28) ve zředěných tekutých léčivých přípravcích za použití 1 propanolu R jako vnitřního standardu.

Postup.

Zkoušený roztok (a). Přesně odvážené množství zkoušeného přípravku odpovídající asi 0,500 g ethanolu se zředí vodou R na 50,0 ml.

Zkoušený roztok (h). K přesně odváženému množství zkoušeného přípravku odpovídajícímu asi 0,5000 g ethanolu se přidá 0,5000 g 1 propanolu R (vnitřní standard) a zředí se vodou R na 50,0 ml.

Porovnávací roztok. K 0,5000 g ethanolu R se přidá 0,5000 g 1 propanolu R a zředí se vodu R na 50,0 ml.

Roztok vnitřního standardu. 0,5000 g 1 propanolu R se zředí vodou R na 50,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: - skleněné kolony délky 1,2 m a vnitřního průměru 3 mm naplněné ethylvinylbenzen-divinylbenzenem kopolymerem R (125 µm až 150 µm), - dusíku pro chromatografii R jako nosného plynu s průtokovou rychlostí 40 ml/min, - plamenoionizačního detektoru.

Teplota kolony se udržuje na 130 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru na 180 °C. Nastřikuje se po 2, u1 každého roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) se ověří, že se zde nevyskytuje žádný pík se stejným retenčním časem, jaký má vnitřní standard.

Zkoušku lze hodnotit pouze v případě, že symetrie píků odpovídajících ethanolu a 1-propanolu je větší než 0,8 a menší než 1,3 a opakovatelnost nástřiků porovnávacího roztoku má relativní směrodatnou odchylku menší než 3.

Metodou vnitřního standardu se provede výpočet obsahu ethanolu. Není-li uvedeno jinak, zkoušený přípravek obsahuje 95 % až 105 % deklarovaného množství ethanolu.