Český lékopis 1998

2.9.23 Pyknometrické stanovení hustoty tuhých látek

1999

Podstata zkoušky

Stanoví se objem plynu vytlačeného za definovaných podmínek práškem o známé hmotnosti a vypočítá se pyknometrická hustota tohoto prášku.

Zařízení

Zařízení (viz obrázek 2.9.23-1) je tvořeno:

Pracovní postup

Zváží se zkušební nádobka pyknometru a zaznamená se její hmotnost. Nádobka se naplní daným množstvím prášku zkoušené látky. Zkušební nádobka pyknometru se neprodyšně uzavře. Těkavé nečistoty v prášku se odstraní jeho odplyněním konstantním proplachováním plynem, někdy musí být zpočátku plyn z prášků odstraněn ve vakuu. Zaznamená se referenční tlak systému (Pr) odečtený na manometru, přičemž je ventil spojující referenční nádobku se zkušební nádobkou otevřený. Ventil se uzavře, čímž se oddělí referenční nádobka od zkušební nádobky. Zkušební nádobka se naplní plynem pod tlakem do počátečního tlaku (Pi) a získaný údaj se zaznamená. Ventil spojující zkušební a referenční nádobky se otevře a zaznamená se konečný tlak (Pf ). Postup měření se pro stejný vzorek prášku opakuje, až po sobě následující vypočítané objemy vzorku (VS) se neliší o více než 0,5 %. Objem vzorku se vyjadřuje v cm3. Zkušební nádobka se vyprázdní a konečná hmotnost (m) prášku se vyjáří v gramech.

Vyjádření výsledků

Objem vzorku (VS) je dán jedním z následujících dvou výrazů (které jsou ekvivalentní):

Vi=Vt+   Vr  
Pi-Pr -1
  Pf-Pr

Vs=Vt-   Vr  
Pi-Pr -1
  Pf-Pr

Obr. 2.9.23-1 Schéma plynového pyknometru

Vr - referenční objem Vc - objem nádobky
VS - objem vzorku M - manometr

1) Jsou-li použity jiné plyny než helium, nemělo by překvapit, když se obdrží hodnoty jiné, než získáné s heliem, protože průnik plynu je závislý na velikostí pórů stejně jako na průřezové ploše pronikající molekuly. Např. hustota porézních materiálů stanovena pyknometricky bude nadhodnocena při měření s použitím dusíku v porovnání s heliem.