Český lékopis 1997

2.9.9 Měření konzistence penetrometricky

Podstata zkoušky. Při zkoušce se měří hloubka průniku (penetrace) předepsaného tělesa do výrobku za stanovených a validovaných podmínek. Měření je prováděno v nádobce určitého tvaru a velikostí.

Přístroj. Přístroj se skládá z penetrometru, který je připevněn na stojanu, a penetračního tělesa. Vhodný přístroj je vyobrazen na obr. 2.9.9-1. Skládá se z: - vertikálního držáku, který přidržuj e a vede penetrační těleso, - horizontálního stolku, - zařízení, které zajistí vertikální polohu penetračního tělesa, - zařízení, kterým lze zkontrolovat horizontální polohu stolku, - zařízení, které přidržuje a uvolní penetrační těleso, - stupnice ukazující hloubku průniku, s rozlišením na desetiny milimetru. Penetrační těleso je vyrobeno z vhod ného materiálu, má hladký povrch a j e charakterizováno svým tvarem, velikostí a hmotností.

Vhoďná penetrační tělesa jsou na obrázcích 2.9.9-2 a 2.9.9-3.

Obr. 2.9.9-1 Penetrometr

A. stupnice znázorňující hloubku průniku, s přesností na desetiny milimetru, B. vertikální držák, který přidržuje a vede penetrační těleso,

C. zařízení, které přidržuje a automaticky uvolní penetrační těleso na konstantní dobu,

D. zařízení, které zajistí vertikální polohu penetračního tělesa a horizontální polohu stolku, E. penetrační těleso (viz obr. 2.9.9-2 a 2.9.9-3,

F. nádobka,

G. horizontální stolek,

H. vodováha pro kontrolu horizontální polohy stolku.

Obr. 2.9.9-2

Rozměry v milimetrech

Mikrokužel (m = 7,0 g), předepsaná nádobka a držák (1= 116 mm; m 16,8 g).

Postup zkoušky. Zkoušené vzorky se připraví jedním z následujících postupů:

A. Pečlivě se naplní tři nádobky po okraj tak, aby se nevytvořily vzduchové bubliny. Je-li zapotřebí, uhladí se povrch do roviny. Vzorky se uchovávají 24 hod při teplotě (25 ~ 0,5) °C, pokud není předepsáno jinak.

B. Tři vzorky se uchovávají 24 hod při teplotě (25 ~ 0,5) °C. Poté se míchají vhodným způsobem po dobu 5 min. Pečlivě se naplní tři nádobky po okraj tak, aby se nevytvořily vzduchové bubliny, a je-li zapotřebí, uhladí se povrch do roviny.

C. Roztaví se tři vzorky a pečlivě se naplní do tří nádobek tak, aby se nevytvořily vzduchové bubliny. Vzorky se uchovávají při teplotě (25 ~ 0,5) °C po dobu 24 h, pokud není předepsáno jinak. Stanovení penetrate. Zkoušené vzorky se umístí na stolek penetrometru. Ověří se, zda je povrch vzorku kolmý ke svislé ose penetračního tělesa. Poloha penetračního tělesa vytemperovaného na teplotu (25 f 0,5) °C se upraví tak, aby se jeho hrot právě dotýkal povrchu vzorku. Penetrační těleso se uvolní přesně na dobu 5 s. Pak se zachytí a odečte se hloubka průniku. Stejným způsobem se změří oba zbývající vzorky.

Hodnocení. Konzistence se vyjadřuje jako průměr tří penetrometriclcých měření s přesností na desetiny milimetru. Jestliže se některý výsledek odchyluje od průměru o více než f3 %, je třeba zkoušku opakovat a vyhodnotit výsledky šesti měření jako jejich průměr s relativní směrodatnou odchylkou. Strana 242 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 242 Zkušební metody

Obr. 2.9.9-3

Rozměry v milimetrech Kužel (m = 102,5 g), předepsaná nádobka (d = 102 mm nebo 75 mm, h s 62 mm) a držák (1= 162 mm; m = 47,5 g).