Český lékopis 1997

3.2.3 Sterilní obaly z plastů na lidskou krev a krevní složky

Obaly z plastů pro sběr, uchovávání, zpracování a podávání krve a j ejích složek, dále vaky, jsou vyráběny z jednoho nebo více polymerů, které v případě potřeby obsahují přísady. Složení a podmínky výroby vaků jsou schvalovány oprávněnou autoritou v souladu s národní legislativou a mezinárodními dohodami. Složení materiálů různých částí vaků odpovídá příslušným specifikacím, jestliže je jejich kvalita kontrolována metodami popsanými v těchto specifikacích.

Jiné materiály než ty, které jsou popsány v lékopise, mohou být použity za podmínky, že jejich složení bylo schváleno oprávněnou autoritou a vaky z nich vyráběné odpovídají požadavkům předepsaným ve stati Sterilní plastové obaly na lidskou krev a krevní složky.

Za normálních podmínek používání tyto materiály neuvolňují monomery nebo jiné látky v množstvích vedoucích k poškození nebo abnormálním změnám krve.

Vaky mohou v závislosti na jejich použití obsahovat antikoagulační roztoky a jsou dodávány sterilní. Každý vak je vybaven přípojkami vhodnými pro určené použití. Vak může být jednoduchý nebo ve formě sběrného vaku, který může sestávat z jednoho vaku propojeného jednou nebo více hadičkami s jedním nebo více sekundárními vaky tak, aby bylo možné provádět separaci krevních složek v uzavřeném systému.

Vývody vaku mají tvar a velikost umožňující odpovídající propojení vaku se zdrojem krve. Ochranné kryty jehly pro odběr krve a připojených částí musí zajišťovat udržení sterility. Musí být snadno odpojitelné a zabezpečené. Kapacita vaků je vztažena lce jmenovité kapacitě předepsané oprávněnou autoritou a příslušnému objemu antilcoagulačního roztoku. Jmenovitá kapacita je objem odebrané krve ve vaku. Vaky mají tvar dovolující odstřed'ování v naplněném stavu.

Vaky jsou vybaveny vhodným zárízením pro zavěšení nebo upevnění, které nebrání odběru, skladování, zpracování nebo podávání krve.

Vaky jsou uzavřeny v hermeticky uzavřených ochranných obalech.

Vlastnosti

Vak je dostatečně průhledný, aby bylo možno prohlédnout obsah před a po odběru krve, a j e dostatečně pružný, aby kladl minimální odpor v průběhu plnění a vyprazdňování za normálních podmínek použití. Vak obsahuje nejvýše 5 ml vzduchu.

Zkoušky

Roztok S1. Vak se naplní 100 ml sterilního roztoku chloridu sodného R (9 g/l) prostého pyrogenních látek. Vak se uzavře a zahřívá se 30 min v autoklávu při 110 °C.

Jestliže zkoušený vak obsahuje antikoagulační roztok, předem se vyprázdní a vypláchne 250 ml vody na injekce R při (20 f 1) °C. Promývací tekutina se odstraní.

Roztok 52. Vak se naplní vodou na injekce R v množství odpovídajícím určenému objemu antilcoagulačního roztoku. Vak se uzavře a zahřívá se 30 min v autoklávu při 110 °C. Po ochlazení se doplní objem vodou na injekce R na jmenovitou kapacitu vaku.

Jestliže zkoušený vale obsahuje antikoagulační roztok, předem se vyprázdní a vypláchne stejně, jak je uvedeno výše.

Odolnost při odstřed'ování. Valc se naplní na jmenovitou kapacitu vodou R okyselenou 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Valc se obalí absorpčním papírem, který byl napuštěn modří bromfenolovou RS1 nebo jiným vhodným indikátorem a vysušen. Obalený vak se odstřed'uje 10 min při 5000 gn; na papíru s indikátorem nej sou žádné známky prosakování a nedošlo k žádné trvalé deformaci vaku.

Odolnost proti roztažení. Vak se naplní na jmenovitou kapacitu vodou R okyselenou 1 ml Iryselirry chlorovodíkové zředěné RS. Vak se zavěsí za závěs na straně proti hadičce přívodu krve a podél osy hadičky se působí 5 s okamžitou silou 20 N (2,05 kgf). Zkouška se opakuje tak, že se tažnou silou působí na každou část pro plnění a vyprazdňování. Nedochází k roztržení ani poškození vaku.

Netěsnost. Vak po zkoušce odolnosti proti roztažení se vloží mezi dvě desky pokryté absorpčním papírem, který byl napuštěn modříbromfenolovou RSI nebo jiným vhodným indikátorem a vysušen. Postupně se zvyšuje síla na desku stlačující vak tak, že vnitřní tlak (tj. rozdíl mezi působícím tlakem a atmosférickým tlakem) dosáhne v průběhu 1 min hodnoty 67 kPa. Tlak se udržuje 10 min a po této době na indikátorovém papíru nejsou u žádného spoje žádné známky prosakování.

Obaly 317

Propustnost pro páry. Vak s antilcoagulačním roztokem se naplní roztokem chloridu sodného R (9 g/l) na objem odpovídající objemu krve, pro který je vak určen.

Prázdný vak se naplní stejnou směsí antikoagulačního roztoku a roztoku chloridu sodného R (9 g/l). Valc se uzavře, zváží a sldaduje 21 dní při relativní vlhlcosti atmosféry (50 f 5) % a teplotě (5 f 1) °C. iJbytek hmotnosti je nejvýše 1 %.

Vyprázdnění pod tlakem. Vak se naplní na jmenovitou kapacitu vodou R o teplotě (5 ~ 1) °C. Transfuzní souprava bez intravenózní kanyly se připojí k jednomu vývodu. Vak se stlačí tak, aby v průběhu vytlačování byl udržen vnitřní tlak (tj. rozďíl mezi působícím tlakem a atmosférickým tlakem) 40 kPa. Vak se vyprázdní nejdéle za 2 min.

Rychlost plnění. Hadička přívodu krve s jehlou se připojí k zásobníku obsahujícímu vhodný roztok, který má viskozitu stejnou jako krev, např. roztok sacharosy R (335 g/l) při 37 °C. Vnitřní tlak zásobníku (tj. rozďíl mezi působícím tlakem a atmosférickým tlakem) se udržuje na 9,3 kPa, přičemž základna zásobníku a horní část vaku se nacházejí ve stejné výši. Vak se za 8 min naplní nejméně na jmenovitou kapacitu.

Odolnost proti teplotním rozdílům. Vak se na vhodném místě vytemperuje na 20 °C až 23 °C. V chlaďicím boxu se rychle ochlaďí na -80 °C a při této teplotě se udržuje 24 h. Teplota se zvýší na 50 °C a při této teplotě se udržuje 12 h. Nechá se ochladit na pokojovou teplotu. Valc vyhovuje zkouškám odolnosti při odstřed'ování, odolnosti proti roztažení, netěsnosti, propustnosti pro páry, vyprázdnění pod tlakem a rychlosti plnění popsaným výše.

Průhlednost. Vak se naplní na jmenovitou kapacitu základní suspenzí pro opalescenci (2.2.1) zředěné tak, aby absorbance (2.2.25) při 640 nm byla 0,37 až 0,43 (asi šestnáctinásobné zředění). Zákal suspenze ve vaku musí být pozorovatelný při porovnání s vakem naplněným vodou.

Vyluhovatelné látky. Zkoušky se provádějí postupy navrženými k co nejvěrnějšímu napodobení podmínek styku vaku s jeho obsahem při skutečném použití.

Poďmínky styku a zkoušky, které se mají provádět, jsou předepsány podle charakteru materiálu a zvláštních požadavků na každý typ vaku.

Hemolytické účinky v tlumivých roztocích.

Základní tlumivý roztok. 90,0 g chloridu sodného R, 34,6 g hydrogenfosforečnanu sodného R a 2,43 g a dihydrogenfosforečnanu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000 ml. Tlumivý roztokAo. Ke 30,0 ml základního tlumivého roztoku se přidá 10,0 ml vody R.

Tlumivý roztok Bo. Ke 30,0 ml základního tlumivého roztoku se přidá 20,0 ml vody R Tlumivý roztok Co. Ke 30,0 ml základního tlumivého roztoku se přidá 85,0 ml vody R.

Do tří odstřed'ovacích zlcumavelc se převede po 1,4 ml roztoku S2. Do zkumavky I se přidá 0,1 ml tlumivého roztoku Ao, do zkumavky H se přidá 0,1 ml tlumivého roztoku Bo a do zkumavky III se přidá 0,1 ml tlumivého roztoku C° Do každé zlcumavlcy se přidá po 0,02 ml čerstvé heparinizované lidské krve, obsah se důkladně promíchá a zahřívá se 40 min ve vodní lázni při (30 ~ 1) °C. Použije se krev odebraná nejdéle 3 h před zkouškou nebo krev odebraná do citrat-fosforečnan-dextrosového antilcoagulačního roztoku (CPD) nejdéle 24 h před zkouškou.

Připraví se tři roztoky obsahující: - roztok A, : 3,0 ml tlumivého roztoku ~ a 12,0 ml vody R, - roztok B, : 4,0 ml tlumivého roztoku Bo a 11,0 ml vody R, - roztok C, : 4,75 ml tlumivého roztoku Co a 10,25 ml vody R.

Do zkumavky I se přidá 1,5 ml roztoku A, , do zkumavky II se přidá 1,5 ml roztoku ~ a do zlcumavlcy III se přidá 1,5 ml roztoku C, . Souběžně a stejným způsobem se připraví další tři zkumavky, v nichž je místo roztoku S2 voda R. Všechny zkumavky se současně odstřed'ují 5 min

V horizontální odstředivce přesně při 2500 gn. Po odstředění se změří absorbance (2.2.25) tekutin při 540 nm za použití záklaďního tlumivého roztoku jako kontrolního roztoku.

Hemolytický index se vypočte jako procentuální zlomek podle výrazu: AeXp . 100 100

V němž značí:

A, oo - absorbanci zkumavky III,

A~Xp - absorbanci zkumavky I nebo II nebo odpovídajících kontrolních zkumavek.

Roztok ve zkumavce I dává hemolytický index nejvýše 10 % a hemolytický index roztoku ve zkumavce lI se liší nejvýše o 10 % od odpovídající kontrolní zkumavky. Sterilita (2.6.1). Vaky vyhovují zkoušce na sterilitu. Valc se asepticky naplní 100 ml sterilního roztoku chloridu sodného R (9 gn) a protřepe se tak, aby se celý vnitřní povrch vaku smočil. Obsah vaku se přefiltruje přes membránový filtr a membrána se umístí do vhoďné živné půdy, jak předepisuje zkoušlcana sterilitu.

Pyrogenní látky (2. 6.8). Roztok S 1 vyhovuje zkoušce na pyrogenní látky. Na 1 kg hmotnosti králíka se vstříkne 10 ml roztoku.

Neškodnost (2.6.9). Roztok S1 vyhovuje zkoušce na neškodnost. Každé myši se vstříkne 0,5 ml roztoku.

Balení

Vaky se balí do ochranných přebalů.

Po vyjmutí z ochranného přebalu vak nevykazuje žáďné známky netěsnosti a růstu mikroorganismů.

Ochranný přebal je dostatečně pevný, aby vydržel bez poškození běžné zacházení.

Ochranný přebal je hermeticky uzavřen tak, že ho nelze otevřít a znovu uzavřít, aniž by bylo zjevně zřejmé, že již byl jednou otevřen.

Označování

Vyhovuje odpovídající nároďní legislativě a mezinárodním dohodám. V označení na obalu se uvede: - jméno a adresa výrobce, - číslo šarže, z něhož lze zjistit postup výroby vaku, a materiál, z něhož byl vyroben. Na štítku je rezervováno místo k zapsání těchto údajů: - krevní skupiny, referenčního čísla a všech dalších informací vyžadovaných národní legislativou a mezinááoďnnmi dohodami a k vložení dodatečného značení.

V označení ochranného přebalu nebo vaku viditelně přes obal jsou uvedeny tyto údaje: - doba použitelnosti, - upozornění, že vak, který byl vyjmut z ochranného přebalu, musí být použit nejpozději do 10 dní. Inkoust, barva nebo jiné látky použité k označení nesmí difundovat do plastu, z něhož je vak vyroben, a popis musí zůstat čitelný po dobu použitelnosti vaku.

Obaly 319