Český lékopis 1997

5.2.2 Chovy kuřat prostých specifikovaných patogenů, která jsou určena pro výrobu a kontrolu jakosti vakcín

Kuřata, embrya nebo buněčné kultury použité ve výrobě nebo ke zkoušení jakosti vakcín pocházejí z vajec produkovaných chovy prostými specifikovaných patogenů (SPF), je-li to v článku uvedeno. Status chovu SPF se zajišťuje prostředky systému popsaného dále. Seznam daných mikroorganismů se zaldádá na průběžných poznatcích a podle potřeby se aktualizuje.

Všeobecné principy a postupy

Chov je definován jako skupinaptáků sdílejících společné prostředí a majících vlastního chovatele, který nemá žádný styk s chovy, které nejsou SPF. Pokud se jednou určí chov jako SPF, nepřidá se k němu žádný pták, který není SPF.

U chovů SPF založených na obměňovaném záldadu se všechny výměny líhnou a odchovávají v místnosti s kontrolovaným prostředím. Schválení oprávněnou autoritou podléhá, zda se SPF embrya, získaná z kontrolovaného SPF chovu v jiné odchovně, mohou umístit na stejné stanoviště. Od stáří osmi týdnů jsou tito přemístění ptáci považováni za chov a měsíčně se sledují podle požadavků popsaných v článku Pozdější zkoušky. V době snášlcy se všichni přemístění ptáci zkoušejí podle požadavků uvedených v odstavci Úvodní zkoušky.

Chov se umísťuje tak, aby se snížilo riziko kontaminace. Neumísťuje se do blízkostí chovů ptáků, které nejsou SPF, ale umísťuje se a chová se v izolovaných prostorách nebo na roštech v odchovnách, jejichž vzduch se filtruje pod přetlakem. Dodržují se vhodná opatření proti přístupu hlodavců, divokého ptactva, hmyzu a nepovolaných osob.

Osoby oprávněné ke vstupu nesmějí přijít do styku s jinými ptáky nebo s agens, které by mohlo infikovat chov. Doporučuje se, aby se personál před vstupem do místnosti s kuřaty vysprchoval a převlékl, nebo aby nosil ochranný oděv.

Všechny věci, které se přinášejí do prostor chovu, se sterilizují. Vhodně se ošetří i krmivo, aby se předešlo zavlečení nežádoucích mikroorganismů, a voda se získává z chlorovaných zdrojů. Neprovádějí se žádná léčení, která by mohla překážet při zjišťování nemoci v chovu. Průběžně se zaznamenávají údaje o celkovém zdravotním stavu chovu a každá abnormalita se prošetřuje. Sledované faktory zahrnují morbiditu, mortalitu, obecnou fyzickou kondici, spotřebu krmiva, denní produkci vajec, jejich kvalitu, plodnost a líhnivost. Špinavá vejce se odstraní, povrch čistých vajec se ještě za tepla může dezinfikovat.

Chov pochází z kuřat prostých vertikálně přenosných zárodků, zvláště se opakovaně vyšetřuje každé kuře, z něhož se odvozuje chov, aby se zajistilo, že je prosto viru leulcózy a protilátek proti ní. Statut SPF se může chovu přisoudit pouze tehdy, chová-li se v SPF podmínkách po zkušební dobu nejméně čtyři měsíce. Každý kus v chovu musí být prostý infekce vyvolané níže uvedenými zárodky podle odstavce Úvodní zkoušky. Po šesti týdnech a na konci zkušebního období se prokáže, že v celém chovu j e každý pták prost příznaků infekce zárodky dále uvedenými v seznamu Úvodní zkoušky.

V každé nové generaci založeného chovu se všichni ptáci zkoušejí nejpozději ve stáří dvaceti týdnů. Používají se zkoušky uvedené v odstavci Úvodní zkoušky. Po úvodních zkouškách se každý měsíc provádějí u reprezentativního vzorku 5 % (nejméně u deseti a nejvýše u 200 ptáků). Přitom se používají zkoušky uvedené v odstavci Pozděj ší zkoušky. Poslední zkouška se provádí čtyři týdny po posledním sběru vajec.

Pro všechny zkoušky se odebírá krev vhodnému počtu ptáků ve specifikované době. Výsledné vzorky séra se zkoušejí na protilátky proti příslušným zárodkům. Sérumneutralizační zkoušky se provádějí ze směsných vzorků nejvýše pěti sér. Ostatní zkoušky se provádějí samostatně u každého vzorku séra. U všech zkoušek se používají pozitivní a negativní kontroly. Ve zkouškách se užívaj í reagencie, které jsou kalibrovány na mezinárodní nebo evropský standard, pokud existuje. Vedle těchto sérologických zlcoušelc na přítomnost protilátek se zkouší přiměřené množství vzorku na virus aviární leukózy.

Aby se potvrdila absence neštovic a příznaků jiných infekcí, provádí se nejméně jednou týdně kromě sérologických zlcoušelc i ldiniclcé vyšetření. U každého uhynulého kusu se provádí pitva, a je-li nutné potvrdit diagnózu, i histopatologické vyšetření, aby se ověřilo, že se nejedná o infekci. Nepřítomnost rodu Salmonella se stanovuje nejméně jedenkrát za 4 týdny kultivací vzorků trusu; může se použít směsný vzorek z nejvýše deseti kusů.

Pokud se u různých zkoušek získá pozitivní výsledek před udělením statutu SPF, nemůže se chov označit za SPF chov. Pokud se zjistí pozitivní výsledek v jakékoliv zkoušce u chovu, jemuž byl již statut SPF udělen, chov svůj status ztrácí. Speciální opatření se uplatňují na původce kuřecí

Anémie (CAA), jalo je dále popsáno. Všechna kuřata, embrya i buněčné kultury získané v období od posledního negativního výsleďku jsou neupotřebitelné: všechny výrobky z nich se musí odstranit a všechny provedené zkoušky s tímto materiálem jsou neplatné a musí se opakovat. K opětovnému získání statutu SPF se chov udržuje v SPF podmínkách a mimo každoměsíčního zkoušení každého ptáka z celého chovu na infekční agens, které bylo dříve pozitivní, pokračuj í rutinní zkoušky na 5 % chovu. Infikovaní ptáci a jejich potomci se odstraní z chovu. SPF statut je chovu opět přidělen, jestliže ve dvou z těchto po sobě jdoucích zkoušek byly dosaženy dva zcela negativní výsledky.

Pozitivní výsledek na CAA nevylučuje nutně použití materiálu získaného z tohoto chovu, ale živé vakcíny pro ptáky méně než 7 dnů staré musí být vyrobeny z materiálu z CAA-negativního chovu. Inaktivované vakcíny určené pro ptáky méně než 7 dnů staré mohou být vyrobeny z materiálu chovu, u kterého nebyla dokázána nepřítomnost CAA, pokud bylo dokázáno, že inal~tivační proces inaktivuje CAA.

Nejméně 5 let se ukládají záznamy o úmrtnosti a výsledcích zlcoušelc. Podrobnosti o pokesu produkce vajec nebo líhnivosti, mimo případy nehod identifikovaných jako nehody neinfekčního původu a jakékoli jiné výsledky zlcoušelc indikující infekci specifikovaným agens, jsou ihned poskytnuty uživateli vajec. Úvodní zkoušky

Užití jiných zkoušek, pokud jsou nejméně stejně citlivé a odpovídají specifitě jako zkouš uvedené dále, podléhá schválení oprávněnou autoritou.

Mikroorganismus Druh zkoušky

Aviární adenoviry ELISA

Virus aviární encefalomyelitidy ELISA

Virus aviární infekční bronchitidy ELISA

Virus aviární infekční laryngotracheitidy sérumneutralizace

Virus aviární leukózy sérumneutralizace protilátky fluorescenční protilátky aviární reoviry

Virus aviární retikuloendoteliózy anémie kuřat

Hemaglutinující aviární adenovirus (syndrom poklesu snášky 76 - EDS virus infekční burzitidy

Virus influenzy A virus Markovy obrny virus Newcastleslcé choroby virus rhinotracheitidy krůt Mycoplasma gallisepticum Mycoplasma synoviae Salmonella pullorum 76 virus)

ELISA-virus

Virus aviární nefritidy

ELISA

Fluorescenční protilátky fluorescenční protilátky

HIT sérumneutralizační test proti každému pu vyskytujícímu se v zemi původu ELISA

ELISA HIT ELISA aglutinace a pro potvrzení pozitivity HIT aglutinace a pro potvrzení pozitivity HIT aglutinace séroty-

Pozdější zkoušky

Užití jiných zkoušek, pokud jsou nejméně stejně citlivé a odpovídají spec~tě jako zkoušky uvedené dále, podléhá schválení oprávněnou autoritou.

Mikroorganismus aviární adenoviry virus aviární encefalomyelitidy virus aviární infekční bronchitidy virus aviární infekční laryngotrachitidy virus aviární leukózy

Virus aviární nefritidy aviární reoviry

Virus aviární retikuloendoteliózy anémie kuřat

Hemaglutinující aviární adenovirus virus infekční burzitidy

Virus influenzy A virus Markovy obrny virus Newcastleslcé choroby virus rhinotracheitidy krůt Mycoplasma gallisepticum Mycoplasma synoviae Salmonella pullorum

Druh zkoušky

ELISA ELISA ELISA sérumneutralizace ELISA na protilátky fluorescenční protilátky fluorescenční protilátky fluorescenční protilátky fluorescenční protilátky HIT

Imunodifuzní test proti každému sérotypu vyskytujícímu se v zemi původu

ELISA ELISA HIT ELISA aglutinace a pro potvrzení pozitivity HIT aglutinace a pro potvrzení pozitivity HIT aglutinace