Český lékopis 1997

5.2.5 Látky živočišného původu pro výrobu veterinárních vakcín

Látky živočišného původu (např. sérum, trypsin, sérový albumin) se mohou použít během výroby veterinárních imunologických přípravků jako součásti kultivačních médií ap. nebo jako části vakcín nebo rozpouštědel. Doporučuje se omezit dle možností užití těchto látek. K použití těchto látek se vážou určitá omezení, která snižují riziko spojené s možnou přítomností patogenů v těchto látkách. - Použití látek živočišného původu jako částí vakcín nebo rozpouštědel není všeobecně přijatelné s výjimku toho, ledy jsou tyto látky sterilizovány vhodnou validovanou metodou. Pokud je použití těchto látek prokazatelně podstatné a sterilizace není možná, platí kritéria popsaná pod Požadavky. - Látky živočišného původu používané ve výrobě jsou bufto vystaveny vhodnému a validovanému sterilizačnímu nebo inaktivačnímu postupu, nebo se látka zkouší na nepřítomnost cizích organismů v souladu s Požadavky dále uvedenými. U inaktivovaných vakcín je metoda inaktivace vakcinačního lanene také validována na inaktivaci případných kontaminant z látek živočišného původu. Kromě omezení dále popsaných zvažuje výrobce omezení při zacházení s látkami živočišného původu v budovách na výrobu vakcíny.

Omezení uložená těmito odstavci mohou být změněna vzhledem lce změnám ve výskytu nemocí v zemi původu a v Evropě.

PO~A(~BV~

Látky živočišného původu vyhovují požadavkům lékopisu (pokud je vypracován odpovídající článek).

Zdroj. Pečlivě se zváží riziko spojené s nemocemi zvířat vyskytujícími se v zemi původu látky a možný výskyt infekční nemoci u druhu, který je zdrojem, ve vztahu k zamýšlenému druhu příjemce. Použijí se nejpřísnější možná výběrová kritéria, zejména pro látky použité ve výrobku určeném pro stejný druh a pro látky hovězího, kozího, ovčího a prasečího původu.

Příprava. Látky živočišného původu se připravují z homogenního celkového objemu označeného číslem šarže. Šarže může obsahovat látky z tolika zvířat, kolik je potřeba. K jednou definované a číslem označené šarži se však nic nepřidává a nijak se nekontaminuje.

Prokáže se, že všechny šarže látek jsou prosty kontaminact, jalo je popsáno níže, a případně se též provede validovaný inaktivační postup.

Inaktivace. Vybraný inaktivační postup by měl být prokazatelně schopen snížit titr určitých případných kontaminant v uvažované látce o nejméně 106. Jestliže se nemůže experimentálně prokázat toto snížení turu, provedou se studie kinetiky inaktivačního postupu a prokáže se, že je dostatečný vzhledem k možné úrovni kontaminace.

Uvede se seznam možných kontaminujících organismů, které je tento postup schopen prokazatelně inaktivovat s přihlédnutím k jednotlivým druhům původu látky. Důkaz o účinnosti postupu, který se vztahuje na běžné okolnosti, může být vzat z údajů uveřejněných v literatuře nebo z experimentálních výsledků vytvořených výrobcem.

Zkoušky na čistotu. Pro zkoušení látky na nepřítomnost kontaminact se pevná látka rozpustí nebo suspenduje ve vhodné tekutině tak, aby vznikl roztok nebo suspenze obsahující nejméně 300 g/l zkoušené látky. Je-li látka nerozpustná nebo když se zjistí cytotoxiclcé reakce, může se použít nižší koncentrace.

Je-li v šarži látky nalezen jakýkoliv živý organismus, je tato šarže nevyhovující, látka se vyřadí nebo se přepracuje a prokáže se, že je vyhovující.

Nepřítomnost cizích virů. Roztok nebo suspenze pevné látky nebo neředěné tekuté látky se zkouší vhodnými citlivými metodami na přítomnost kontaminact. Tyto metody zahrnují zkoušky na vhodných citlivých buněčných kulturách, včetně primárních buněk z téhož druhu j ako zkoušená látka. Část buněk se pasážuje nejméně dvakrát.

Buňky se 21 dní pravidelně prohližejí na cytopatické efekty. Na konci každých 7 dnů se část buněk z původní kultury fixuje, obarví a prohlíží na cytopatické efekty, část se zkouší na hemadsorpci a část se podrobí vhodným sérodiagnostickým zkouškám na specifická agens. Kontaminace bakteriemi a houbami. Před použitím se látky zkoušejí na sterilitu (2. 6.1) a na nepřítomnost mykoplazmat (2.6. ~ nebo se sterilizují, aby se inal~tivovala jakákoliv kontaminace bakteriemi, houbami nebo mykoplazmaty.