Český lékopis 1997

4.2.1   Zapisování výsledků

Tabulka 4.2.1-I se používá pro zápis dat do sloupců označených čísly.

 1. Dávka standardu nebo zkoušeného přípravku.
 2. Počet vyšetřených jednotek n pro příslušné ošetření.
 3. Počet jednotek r, které měly pozitivní odpověď na toto ošetření.
 4. Logaritmus x dávky
 5. Podíl  = r pozitivních odpovědí ve skupině. Zde začíná iterační cyklus.

  n

 6. Sloupec Y je při prvním iteračním kroku vyplněn nulami.
 7. Odpovídající hodnoty Φ = Φ(Y) kumulativní distribuční funkce normálního rozložení (viz tabulka 8.4).Pro výpočet sloupců (8) až (10) jsou použity vzorce:
 8. = e-r2/2

  2p

  (4.2.1-1)

 9. = Y + p - Φ

  Z

  (4.2.1-2)

 10. =   nZ2

  Φ -Φ2

  (4.2.1-3)

Sloupce (11) až (15) se jednoduše vypočtou ze sloupců (4), (9) a (10) jako wx, wy, wx2, wy2 a wxy. Dále se vypočtou pro každý přípravek zvlášť součty ∑ sloupců (10) až (15).

Součty z tabulky 4.2.1-I se přepíší do sloupců (1) až (6) tabulky 4.2.1-II a 6 dalších sloupců (7) až (12) se vypočte pomocí vzorců:

 1. Sxx = ∑wx2 - (∑ wx)2

  w

  (4.2.1-4)

 2. Sxy = ∑wxy - (∑ wx)(∑wy)

  w

  (4.2.1-5)

 3. Syy = ∑wy2 - (∑ wy)2

  w

  (4.2.1-6)

 4. x =   wx

  w

  (4.2.1-7)

 5. y =   wy

  w

  (4.2.1-8)

 6. Společný sklon b se pak vypočte jako:

  =   Sxy

  Sxx

  (4.2.1-9)

  a průsečík a přímek pro referenční a zkoušený přípravek je

 7. a = y - bx

  (4.2.1-10)

Sloupec (6) první pracovní tabulky se teď může nahradit hodnotami Y = a+bx a cyklus tak dlouho opakovat, dokud nebude rozdíl dvou po sobě následujících cyklů dostatečně malý, tj. např. pokud maximální rozdíl Y ve dvou po sobě následujících cyklech nebude menší než 10-8.