Český lékopis 1997

4.2.2   Testy validity

Před výpočtem účinností a jejich intervalů spolehlivosti je třeba ověřit validitu, tj. linearitu závislosti transformované veličiny y (4.2.1-2) na logaritmu dávky x a rovnoběžnost přímek vyjadřujících tento vztah pro všechny přípravky. Odchylka od linearity pro všechny přípravky podané nejméně ve třech dávkách se vypočte takto: Do tabulky 4.2. 1 -11 se připojí sloupec číslo (13) obsahující hodnoty veličiny:

Syy -   Sxy2

Sxx

(4.2.2-1)

Součet hodnot ve třináctém sloupci je mírou odchylky od linearity. Zkoušku je třeba zamítnout, když ΧL2 překročí na hladině významnosti 0,05 kritickou hodnotu Χ2 rozděleni s (N - 2h) stupni volnosti. Tato kritická hodnota se najde v tabulce 8.3 nebo se vypočte pomocí vhodného počítačového programu. N je počet všech podaných dávek a h je počet všech přípravků zahrnutých do zkoušky. Je-li hodnota významná na hladině významnosti 0,05 je nutno zkoušku zamítnout (viz část 4.2.4).

Pokud výše zmíněný test neindikuje významnou odchylku od linearity, je třeba dále na hladině významnosti otestovat rovnoběžnost. K tomu se použijí kritéria ΧR2 s h -1 stupni volnosti:

ΧR2 = ∑ Sxy2 - (∑ Sxy)2

Sxx

Sxx

(4.2.2-2)

(součet ∑ se provede přes všechny přípravky).

Když hodnota ΧR2 překročí příslušnou kritickou hodnotu rozdělení Χ2 pokládá se odchylka od rovnoběžnosti za statisticky významnou. Pokud odchylky od linearity a rovnoběžnosti nejsou statisticky významné, je zkouška validní.