Český lékopis 1997

5.1.4  Pětidávková vícenásobná zkouška s úplně znáhodněným plánem

Zkouška in vitro tří vakcín hepatitidy B v porovnání se standardem

Pro standard a každou vakcínu byly připraveny tři dvojité řady ředění v pěti různých koncentracích. Po několika dal­ších krocích byla změřena jejich odpověď (absorbance), viz tabulka 5.1.4-I.

Tabulka 5.1.4-I

Ředění

Standard S

Přípravek T

Přípravek U

Přípravek V

1:16 000

0,043

0,045

0,051

0,097

0,097

0,094

0,086

0,071

0,073

0,082

0,082

0,086

1:8000

0,093

0,099

0,082

0,167

0,157

0,178

0,127

0,146

0,133

0,145

0,144

0,173

1:4000

0,159

0,154

0,166

0,327

0,355

0,345

0,277

0,268

0,269

0,318

0,306

0,316

1:2000

0,283

0,295

0,362

0,501

0,655

0,576

0,586

0,489

0,546

0,552

0,551

0,624

1:1000

0,514

0,531

0,545

1,140

1,386

1,051

0,957

0,866

1,045

1,037

1,039

1,068

Obr. 5.1.4-I

O logaritmu optické denzity je známo, že lineárně závisí na logaritmu dávky. Průměrné odpovědi logaritmu optické denzity na jednotlivé dávky jsou v tabulce 5.1.4-II. Na grafickém zobrazení nejsou patrny žádné anomálie.

Tabulka 5.1.4.-11

S1

S2

S3

S4

S5

-3,075

-2,396

-1,835

-1,166

-0,635

 

T1

T2

T3

T4

T5

-2,344

-1,789

-1,073

-0,550

0,169

 

U1

U2

U3

U4

U5

-2,572

-2,002

-1,305

-0,618

-0,048

 

V1

V2

V3

V4

V5

-2,485

-1,874

-1,161

-0,554

0,047

Dosazením do vzorců v tabulkách 3.2.3-I a 3.2.3-II se získá:

PS = -9,108 LS = 6,109
PT = -5,586 LT = 6,264
PU = -6,554 LU = 6,431
PV = -6,027 LV = 6,384
HP = 3 = 0,6
5
HL =

36

= 0,3
120

Pomocí vzorců z tabulek 3.2.3-III a 3.2.3-IV se dokončí výpočet analýzy rozptylu. Výsledky jsou v tabulce 5.1.4-III.

Tab. 5.1.4-III Analýza rozptylu

Zdroj variability

Stupně volnosti

Součet čtverců

Průměrný čtverec

F-statistika

Pravděpodobnost

přípravek

regrese

nerovnoběžnost

nelinearita

3

1

3

12

4,475

47,58

0,0187

0,0742

1,492

47,58

0,006

0,006

 

7126

0,933

0,926

 

0,000

0,434

0,531

ošetření

reziduální chyba

19

40

52,152

0,267

 

0,0067

 

 

 

 

celkem

59

52,42

Vysoká významnost závislosti na dávce a nevýznamnost odchylky od předpokladu linearity a rovnoběžnosti potvr­zují, že je možno pro zkoušku vypočítat účinnost.

Dosazením do vzorců části 3.2.5 se získá:

společný sklon

b = 0,3 x (6,109 + 6,264 + 6,431 + 6,384) = 0,90848 ,

ln 2 x 3 x 4

logaritmus relativní účinnosti přípravku T

M'T = -5,586 - (-9,108) = 0,7752 ,

5 x 0,90848

C =

47,58

= 1,00057 ,

47,58 - 0,0067 x 2,0212

V =

47,58

= 3,8436

0,90852 x 5 x 3

a logaritmus mezí spolehlivosti je:

1,00057 x 0,7752 ± 0,00057 x (1,00057 x 0,77522 + 2 x 3,8436) = 0,7756 ± 0,0689 .

Odlogaritmováním se získá relativní účinnost 2,171 s 95% mezemi spolehlivosti od 2,027 do 2,327. Všechny vzorky měly předpokládanou účinnost 20 µg proteinu/ml, proto je účinnost přípravku T rovna 43,4 µg proteinu/ml s 95% mezemi spolehli­vosti od 40,5 µg do 46,5 µg proteinu /ml.

Stejně se vypočte odhad účinnosti a mezí spolehlivosti zbylých dvou přípravků. Výsledky jsou v tabulce 5.1.4-IV.

Tab. 5.1.4-IV

Dolní mez

Odhad

Horní mez

vakcína T

vakcína U

vakcína V

40,5

32,9

36,8

43,4

35,2

39,4

46,5

37,6

42,2