Český lékopis 1997

5.2.1   Úplně znáhodněný plán (0, 3, 3)

Stanovení účinnosti faktoru VIII

Laboratoř provádí stanovení účinnosti v koncentrátech faktoru VIII chromogenní metodou. Laboratoř nemá zkuše­nosti s tímto typem zkoušky, ale pokouší se ji provést operativně. Byla připravena tři stejná ředění pro referenční a zkoušený přípravek. Navíc byly připraveny i vzorky s nulovou dávkou, přestože nebyla předpokládána linearita zá­vislosti odpovědi (absorbance y) na dávce (x v m.j.) pro velmi nízké hodnoty. Bylo připraveno osm opakování pro kaž­dé ředění, což je více, než bývá používáno u rutinních zkoušek.

Tab. 5.2.1-1 Absorbance

Nulová dávka

 

Standard S

(v m.j./ml)

Přípravek T

(v m.j./ml)

koncentrace

 

B

 

S1

0,01

S2

0,02

S3

0,03

T1

0,01

T2

0,02

T3

0,03

0,022

0,024

0,024

0,026

0,023

0,022

0,022

0,023

0,133

0,133

0,131

0,136

0,137

0,136

0,138

0,137

0,215

0,215

0,216

0,218

0,220

0,220

0,219

0,218

0,299

0,299

0,299

0,297

0,297

0,305

0,299

0,302

0,120

0,119

0,118

0,120

0,120

0,121

0,121

0,121

0,188

0,188

0,190

0,190

0,190

0,191

0,191

0,190

0,254

0,253

0,255

0,258

0,257

0,257

0,255

0,254

průměr

0,0235

0,1351

0,2176

0,2996

0,1200

0,1898

0,2554

Obr. 5.2.1-I

Grafické zobrazení výsledků potvrzuje vizuálně, že závislost odpovědi na dávce skutečně není pro nízké dávky line­ární. Odpověď na nulovou dávku nebude tedy použita pro výpočet (ke zdůvodnění tohoto rozhodnutí bude zapotřebí další zkoušky). Vzorce z tabulek 3.3.3-I a 3.3.3-II jsou:

PS = 0,6524 PT = 0,5651
LS = 1,4693 LT = 1,2656
aS = 0,318 aT = 0,318
bS = 0,329 bT = 0,217
GS = 0,1554 GT = 0,1156
JS = 4,17 x 10-8 JT = 2,84 x 10-6

a

HI = 0,09524 a' = 0,05298 K = 1,9764

Analýza rozptyluje v tabulkách 5.2.1-II, 3.3.3.1-III a 3.3.3.1-IV.

Tab. 5.2.1-II Analýza rozptylu

Zdroj variability

Stupně volnosti

Součet čtverců

Průměrný čtverec

F-statistika

Pravděpodobnost

regrese

průsečík

nelinearita

2

1

2

0,1917

3x10-9

2x10-5

0,0958

3x10-9

1x10-5

24 850

7x10-9

2,984

0,000

0,978

0,061

ošetření

reziduální chyba

5

42

0,1917

1,92x10-4

 

3,86x10-6

 

 

 

 

celkem

47

0,1919

Byla tedy prokázána statisticky velmi významná závislost odpovědi na dávce, na rozdíl od statisticky nevýznamné odchylky od předpokladu linearity a společného průsečíku. Může být tedy vypočten odhad účinnosti.

Sklon standardu je b'S = 6x1,469 - 36x0,0530 = 0,0822.

84

Sklon zkoušeného přípravku je b'T = 6x1,266 - 36x0,0530 = 0,0677.

84

Dosazením do vzorce 3.3.5.1-3 se získá R = 0,0677 = 0,823.

0,0822

C =

0,08222

= 1,000083.

0,08222 - 3,86x10-6 x 2,0182 x 0,0357

K' = 0,000083 x 0,75 = 0,000062

a 95% interval je 0,823 ± 0,000083 x 1,678 + 0,000062 x (-1,646) = 0,823 ± 0,006.

Odhadovaná relativní účinnost je tedy 0,823 s 95% mezemi spolehlivosti od 0,817 do 0,829.