Český lékopis 1997

5.2.2   Úplně znáhodněný plán (0, 4, 4, 4)

Zkouška in vitro chřipkové vakcíny

U dvou chřipkových vakcín je zjišťován obsah haemaglutininového antigenu (HA) pomocí jednoduché radiální imunodifuse. Oba přípravky mají deklarovanou účinnost 15 µg HA na dávku, což je ekvivalentní 30 µg HA/ml. Stan­dard má referenční účinnost 39 µg HA/ml.

Standard a zkoušený přípravek byly připraveny ve čtyřech koncentracích po dvou opakováních připravených na zá­kladě referenční a deklarované účinnosti. Po ustálení reakcí byla změřena zóna prstence sraženiny. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 5.2.2-I.

Tabulka 5.2.2-I Zóny srážení (mm2)

Koncentrace

(μg/ml)

Standard S

Přípravek T

Přípravek U

I

II

I

II

I

II

7,5

15,0

22,5

30,0

18,0

22,8

30,4

35,7

18,0

24,5

30,4

36,6

15,1

23,1

28,9

34,4

16,8

24,2

27,4

37,8

15,4

20,2

24,2

27,4

15,7

18,6

23,1

27,0

Obr. 5.2.2-I

Grafické zobrazení výsledků nenaznačuje žádnou neobvyklost. Výsledky vzorců z tabulek 3.3.3-I a 3.3.3-II dávají tyto výsledky:

PS = 108,2 PT = 103,85 PU = 85,8
LS = 301,1 LT = 292,1 LU = 234,1
aS = 141,0 aT = 116,7 aU = 139,8
bS = 61,2 bT = 64,95 bU = 39,2
GS = 3114,3 GT = 2909,4 GU = 1917,3
JT = 2,227 JU = 0,083

a

HI = 0,0093 a' = 11,04 K = 14 785,8

a dále se vypočte analýza rozptylu, viz tabulka 5.2.2-II, za použití vzorců z tabulek 3.3.3.1-III a 3.3.3.1-IV.

Tabulka 5.2.2.-II Analýza rozptylu

Zdroj variability

Stupně volnosti

Součet čtverců

Průměrný čtverec

F-statistika

Pravděpodobnost

regrese

průsečík

nelinearita

3

2

6

1087,7

3,474

5,066

362,6

1,737

0,844

339,5

1,626

0,791

0,000

0,237

0,594

ošetření

reziduální chyba

11

12

1096,2

12,815

 

1,068

 

 

 

 

celkem

23

1109,0

Byla tedy prokázána statisticky velmi významná závislost odpovědi na dávce, na rozdíl od statisticky nevýznamné odchylky od předpokladu linearity a společného průsečíku. Může být tedy vypočten odhad účinnosti

Sklon standardu je b'S = 6x301,1 - 60x11,04 = 6,356.

180

Sklon přípravku T je b'T = 6x292,1 - 60x11,04 = 6,056.

180

Sklon přípravku U je b'U = 6x234,1 - 60x11,04 = 4,123.

180

To vede k odhadu relativní účinnosti 6,056 = 0,953 pro vakcínu T a 4,123 = 0,649 pro vakcínu U.

6,356

6,356
C =

6,3562

= 1,0056.

6,3562 - 1,068 x 2,1792 x 0,0444 

K' = 0,0056 x 0,625 = 0,0035 .

A meze spolehlivosti jsou podle vzorce 3.3.5.1-4 rovny:

pro vakcínu T 0,955 ± 0,0056 x 1,913 + 0,0035 x (-1,913) = 0,955 ± 0,063

a pro vakcínu U 0,649 ± 0,0056 x 1,423 + 0,0035 x (-1,301) = 0,649 ± 0,058.

Množství HA na ml se může odhadnout vynásobením relativní účinnosti a jejích mezí spolehlivosti předpokládaným obsahem 30 µg/ml. Výsledky jsou v tabulce 5.2.2-III.

Tab. 5.2.2-III Odhad obsahu HA (µg/ml)

 

Dolní mez

Odhad

Horní mez

vakcína T

vakcína U

13,4

8,9

14,3

9,7

15,3

10,6