Český lékopis 1997

5.3.1   Probitová analýza, test přípravku proti referenčnímu vzorku

Zkouška in vitro vakcíny difterie

Vakcína difterie (s předpokládanou účinností 140 m.j./lahvičku) byla testována oproti standardu (s referenční účin­ností 132 m.j./lahvičku). Na základě této informace byly připraveny ekvivalentní dávky. Ty byly náhodně přiděleny skupinám morčat. Po daném časovém intervalu byla morčata imunizována toxinem difterie a dále byly zaznamenány počty zvířat, které přežily, viz. tabulka 5.3.1-I.

Tab. 5.3.1-I Výchozí data zkoušky difterie na morčatech

Standard (S)

stanovená účinnost 140 m.j./ml

Zkoušený přípravek (T)

předpokládaná účinnost 140 m.j./ml

Dávka

(m.j./ml)

Počet

exponovaných

Počet

přeživších

Dávka

(m.j./ml)

Počet

exponovaných

Počet

přeživších

1,0

1,6

2,5

4,0

12

12

12

11

0

3

6

10

1,0

1,6

2,5

4,0

11

12

11

11

0

4

8

10

Pozorování byla přenesena do první pracovní tabulky, kde jsou vypočteny ještě další sloupce tak, jak je popsáno v části 4.2.1. Tabulka 5.3.1-II obsahuje první iterační cyklus.

Jsou vypočteny součty posledních šesti sloupců a přeneseny do druhé pracovní tabulky, viz tabulka 5.3.1-III. Ostatní sloupce jsou vypočteny pomocí vzorců 4.2.1-4 až 4.2.1-10. Odtud se získá i společný sklon b = 1,655 (podle vzorce 4.2.1-9).

Hodnoty Y v první pracovní tabulce se nyní nahradí hodnotami a + bx a provede se druhý iterační cyklus, viz tabulka 5.3.1-IV.

Iterační cyklus se opakuje, dokud není rozdíl mezi po sobě následujícími cykly dostatečně malý. Tak se získá druhá pracovní tabulka 5.3.1-V.

Tab. 5.3.1-II První pracovní tabulka v prvním iteračním cyklu

Dávka

n

r

x

p

Y

Φ

Z

y

w

wx

wy

wx2

wy2

wxy

S

1,0

1,6

2,5

4,0

12

12

12

11

0

3

6

10

0,000

0,470

0,916

1,368

0,000

0,250

0,500

0,909

0

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,399

0,399

0,399

0,399

-1,523

-0,627

0,000

1,025

7,64

7,64

7,64

7,00

0,00

3,59

7,00

9,71

-9,57

-4,79

0,00

7,18

0,00

1,69

6,41

13,46

12,00

3,00

0,00

7,36

0,00

-2,25

0,00

9,95

T

1,0

1,6

2,5

4,0

11

12

11

11

0

4

8

10

0,000

0,470

0,916

1,368

0,000

0,250

0,500

0,909

0

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,399

0,399

0,399

0,399

-1,253

-0,412

0,570

1,025

7,00

7,64

7,00

7,00

0,00

3,59

6,42

9,71

-8,78

-3,19

3,99

7,18

0,00

1,69

5,88

13,46

11,00

1,33

2,27

7,36

0,00

-1,50

3,66

9,95

Tab. 5.3.1-III Druhá pracovní tabulka v prvním iteračním cyklu

w

wx

wy

wx2

wy2

wxy

Sxx

Sxy

Syy

x

y

a

S

29,92

20,30

-7,18

21,56

22,36

7,70

7,79

12,58

20,64

0,68

-0,24

-1,36

T

28,65

19,72

-0,80

21,03

21,97

12,11

7,64

12,66

21,95

0,69

-0,03

-1,17

Tab. 5.3.1-IV První pracovní tabulka v druhém iteračním cyklu

Dávka

n

r

x

p

Y

Φ

Z

y

w

wx

wy

wx2

wy2

wxy

S

1,0

1,6

2,5

4,0

12

12

12

11

0

3

6

10

0,000

0,470

0,916

1,368

0,000

0,250

0,500

0,909

-1,36

-0,58

0,15

0,93

0,086

0,279

0,561

0,824

0,158

0,336

0,394

0,258

-1,911

-0,672

-0,001

1,260

3,77

6,74

7,57

5,07

0,00

3,17

6,94

7,03

-7,21

-4,53

-0,01

6,39

0,00

1,49

6,36

9,75

13,79

3,04

0,00

8,05

0,00

-2,13

-0,01

8,86

T

1,0

1,6

2,5

4,0

11

12

11

11

0

4

8

10

0,000

0,470

0,916

1,368

0,000

0.333

0.727

0,909

-1,17

-0,39

0,35

1,13

0,122

0,349

0,637

0,870

0,202

0,370

0,375

0,211

-1,769

-0,430

0,591

1,311

4,20

7,23

6,70

4,23

0,00

3,40

6,14

6,03

-7,43

-3,11

3,96

5,70

0,00

1,60

5,62

8,36

13,14

1,34

2,34

7,48

0,00

-1,46

3,63

7,90

Tab. 5.3.1-V Druhá pracovní tabulka po dostatečném počtu cyklů.

w

wx

wy

wx2

wy2

wxy

Sxx

Sxy

Syy

x

y

a

S

18,37

14,80

-2,14

14,85

17,81

5,28

2,93

7,00

17,56

0,81

-0,12

-2,05

T

17,96

12,64

-0,55

11,86

18,35

6,76

2,96

7,15

18,34

0,70

-0,03

-1,72

Test linearity je popsán v části 4.2.2. Hodnota XL2 o 4 stupních volnosti je 0,836 + 1,069 = 1,905 a té odpovídá p-hodnota 0,780, což neprokazuje statisticky významnou odchylku od linearity.

Protože odchylka od linearity není statisticky významná, je možno provést test rovnoběžnosti popsaný ve stejné z části. XL2 s jedním stupněm volnosti je

(16,724+17,271) - 14,152 = 0,002.

5,89

To odpovídá p-hodnotě 0,964, což není statis­ticky významné.

Z tabulky 5.3.1-V se podle vzorce 4.2.1-9 vypočte:
b = 7,00 + 7,15 = 14,15 = 2,402
2,93 + 2,96

5,89

pomocí vzorců z části 4.2.3 je možno odhadnout logaritmus relativní účinnosti

M'T = -1,721 - (-2,05) = 0,137 ,

2,402

dále

C =

2,4022 x 5,893

= 1,127 ,

2,4022 x 5,893 - 12 x 1,9602

V =

1

1

= 0,110
18,34

17,56

takže ln mezi spolehlivosti je:

0,155 - 0,013 ± 0,127(0,649 + 1,127 x 0,0362) = 0,142 ± 0,288.

Odlogaritmováním a vynásobením předpokládanou účinností (140 m.j./lahvičku) se získá účinnost a její meze spo­lehlivosti. Odhad účinnosti je 160,6 m.j./lahvičku s 95% mezemi spolehlivosti od 121,0 do 215,2 m.j./lahvičku.

Obr. 5.3.1-I