Český lékopis 1997

5.3.3   Stanovení ED50 přípravku pomocí probitové metody

In vitro zkouška perorální poliomyelitické vakcíny

Pro stanovení ED50 perorální poliomyelitické vakcíny bylo použito 10 ředění s osmi opakováními 50 µl na Elisa­plotnách, výsledky zkoušky jsou v tabulce 5.3.3-I.

Tab. 5.3.3-I Ředění (10 µl původní vakcíny)

-3,5

-4,0

-4,5

-5,0

-5,5

-6,0

-6,5

-7,0

-7,5

-8,0

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

Pozorované výsledky jsou převedeny do první pracovní tabulky a v ní jsou vypočteny i ostatní sloupce, jak jsou po­psány v části 4.2.1. V tabulce 5.3.3-II je zobrazen první cyklus iterační procedury.

Dále je vypočten součet posledních šesti sloupců a převeden do druhé pracovní tabulky (viz tabulka 5.3.3-III). Po­mocí vzorců 4.2.1-4 až 4.2-10 se vypočtou zbylé sloupce a získá se společný sklon b = -0,295.

Hodnoty Y v první pracovní tabulce se nahradí hodnota a + bx a dokončí se druhý iterační cyklus. V iteračním pro­cesu se pokračuje, dokud není rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími cykly dostatečně malý. Tabulka 5.3.3-N obsa­huje údaje z druhé pracovní tabulky po ukončení iteračního procesu.

Tab. 5.3.3-I První pracovní tabulka prvního iteračního cyklu

Dávka

n

r

x

p

Y

Φ

Z

Y

w

wx

wy

wx2

wy2

wxy

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-3,5

10-4,0

10-4,5

10-5,0

10-5,5

10-6,0

10-6,5

10-7,0

10-7,5

10-8,0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0

0

1

2

6

7

7

8

8

8

-8,06

-9,21

-10,36

-11,51

-12,66

-13,82

-14,97

-16,12

-17,27

-18,42

0,000

0,000

0,125

0,250

0,750

0,875

0,875

1,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,399

0,399

0,399

0,399

0,399

0,399

0,399

0,399

0,399

0,399

-1,253

-1,253

-0,940

-0,627

0,627

0,940

0,940

1,253

1,253

1,253

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

-41,04

-46,91

-52,77

-58,63

-64,50

-70,36

-76,23

-82,09

-87,95

-93,82

-6,38

-6,38

-4,79

-3,19

3,19

4,79

4,79

6,38

6,38

6,38

330,8

432,0

546,8

675,1

816,8

972,1

1140,8

1323,1

1518,9

1728,2

8,00

8,00

4,50

2,00

2,00

4,50

4,50

8,00

8,00

8,00

51,4

58,8

49,6

36,7

-40,4

-66,1

-71,7

-102,9

-110,2

-117,6

Tab. 5.3.3-II Druhá pracovní tabulka prvního iteračního cyklu

w

wx

wy

wx2

wy2

wx

Sxx

Sxy

Syy

x

y

a

T

50,93

-674,3

11,17

9484,6

57,50

-312,4

556,92

-164,43

55,05

-13,24

0,219

-3,690

Tab. 5.3.3-III Druhá pracovní tabulka po provedení dostatečného počtu iterací

w

wx

wy

wx2

wy2

wx

Sxx

Sxy

Syy

x

y

a

T

19,39

-238,2

0,11

2981,1

26,05

-37,45

55,88

-36,11

26,05

-12,28

0,006

-7,931

Linearita se otestuje pomocí vzorců z části 4.2.2. Hodnota X2 o osmi stupních volnosti je 2,711 a tomu odpovídá -hodnota 0,951, což není statisticky významné.

Je tedy možno pomocí vzorců z části 4.5 odhadnout relativní účinnost,

M' = -(-7,931) = -12,273

-0,646

dále

C =

(-0,646)2 x 55,883 

= 1,197 ,

(-0,646)2 x 55,883 - 12 x 1,962

V =

1

= 0,052 .

19,39

Logaritmus mezí spolehlivosti je tedy roven

14,692-(-2,420) ± 0,197x(2,882+1,197 x 0,0092)=-12,272 ± 0,754.

Tento odhad je stále ve tvaru ln(ředění). Odhad vyjádřený jako ln(ED50)/ml je

-M'T + ln 1000

50

Protože je obvyklé vyjadřovat účinnost této vakcíny ve tvaru log10(ED50)/ml výsledky musí být vyděleny ln(10). Odhadem účinnosti pak je 6,63 log10(ED50)/ml s 95% mezemi spolehlivosti od 6,30 do 6,96 log10(ED50)/ml.

Obr. 5.3.3-I. Závislost pravděpodobnosti pozitivní odpovědi na ředění