Český lékopis 1997

6.2.2   Homogenita odhadů účinnosti

Umocněním každé odchylky M od váženého průměru, vynásobením příslušnou váhou W a součtem přes všechny zkoušky se získá statistika s přibližně X2 rozdělením. Ta může být použita k testování homogenity odhadů logaritmů účinnosti v n' nezávislých zkouškách.

X2 W(M -M )2 kde M‾ = WM

W

(6.2.2-1)

Je-li vypočtené X2 menší než tabelovaná hodnota pro (n'- 1) stupňů volnosti, není významně porušena homogenita účinností a je možno průměrnou účinnost a meze spolehlivosti určit pomocí metody z části 6.2.3.

Je-li X2 větší než tabelovaná hodnota, jsou účinnosti nehomogenní. To znamená, že rozdíly mezi jednotlivými odha­dy M jsou významně větší, než odpovídá odhadům jejich mezí spolehlivosti, tj. je statisticky významná variabilita mezi zkouškami. Rozdíly mezi zkouškami jsou tedy významné, takže podmínka 4 není splněna a není možno použít vzorce z části 6.2.3, místo nich se použijí vzorce ze části 6.2.4.