Český lékopis 1997

6.2.3   Výpočet vážených průměrů a meze spolehlivosti

Pro výpočet váženého průměru logaritmů účinnosti se vypočtou součiny WM pro každou zkoušku a jejich součet se vydělí celkovým součtem vah všech zkoušek.

M = WM

∑ W

(6.2.3-1)

Střední chyba ln(průměrné účinnosti) je odmocnina převrácené hodnoty součtu všech hmotností.

SM = √

1

∑ W

(6.2.3-2)

Přibližné meze spolehlivosti se získají odlogaritmováním hodnot:

M ± tsM

(6.2.3-3)

kde počet stupňů volnosti t je roven součtu stupňů volnosti střední chyby jednotlivých zkoušek.