Český lékopis 1997

9   Slovník pojmů

2001

SymbolDefinice
aprůsečík lineárních regresních přímek závislosti odpovědi na dávce nebo ln dávky
b sklon v modelu lineární regrese závislosti odpovědi na dávce nebo logaritmu dávky, společný pro všechny přípravky ve zkoušce
d počet úrovní dávek pro každý přípravek ve vyvážené zkoušce (bez nulové dávky v modelu sklonu)
e základ přirozených logaritmů (e = 2,71828182845905...)
g veličina používaná ve Fiellerově větě
g =C - 1
C
h počet přípravků zkoušky včetně standardu
m odhad účinnosti získaný jako podíl efektů v obecném lineárním modelu
n počet opakování každého ošetření
p pravděpodobnost, že daná statistika je větší než pozorovaná hodnota; v probitové analýze je použito též pro podíl r/n
r počet odpovědí na jednotlivá ošetření v kvantáhúch zkouškách
s odhad směrodatné odchylky ( √s2 )
s2 odhad reziduálního rozptylu určený z analýzy rozptylu
t Studentova testovací statistika (tabulka 8.2)
v11, v12, v22rozptyly a kovariance použité ve jmenovateli a čitateli ve Fiellerově větě
wváhový koeficient
xlogaritmus dávky
yjednotlivá odpověd' nebo transformovaná odpověd
A předpokládaná účinnost použitá pro přípravu dávek zkoušeného přípravku
B průměrná odpověd' na nulovou dávku v modelu sklonu
C statistika užívaná pro výpočet mezí spolehlivosti:
C - 1
1 - g
C1, ...Cnprůměrná odpověd' v každém sloupci v modelu latinských čtverců
D1, D2průměrná odpověd' v čase 1 nebo 2 v křížovém pokuse
F podíl nezávislých odhadů rozptylů (tabulka 8.1)
GS, GT efekty ošetřeni v analýze rozptylu pro model poměru sklonů
HP, HL veličiny použité v analýze rozptylu v modelu rovnoběžnosti
HB, HIveličiny použité v analýze rozptylu v modelu poměru sklonů
Iv modelu rovnoběžnosti logaritmus poměru sousedních dávek; v modelu poměru sklonů interval mezi sousedními dávkami
JS, JT lineární kontrasty používané v analýze rozptylu pro model poměru sklonů
K korekční faktor používaný k výpočtu součtu čtverců v analýze rozptylu
L šú'ka intervalu spolehlivosti v logaritmech
LS, ...LT lineární kontrasty standardu a zkoušeného přípravku
M' logaritmus účinnosti daného zkoušeného přípravku
Ncelkový počet odpovědí zkoušky (= d . h)
PS, PTsoučet pro standard a zkoušený přípravek
Rodhadovaná účinnosti daného zkoušeného přípravku
R'relativní účinnost daného zkoušeného přípravku
R1...Rnprůměrná odpověd' v každém řádku v modelu latinských čtverců nebo v každém bloku v modelu náhodných bloků
Sstandardnipřípravek
S1, ., Sdprůměrné odpovědi od nejmenší dávky 1 do největší dávky d na standardní přípravek
SSsoučet čtverců (daného zdroje variability)
T, U, Vzkoušené přípravky
T1, ., Tdprůměrné odpovědi od nejmenší dávky 1 do největší dávky d zkoušeného přípravku T
Vvariační koeficient používaný pro výpočet mezí spolehlivosti
Wstatistické váhy používané ke kombinaci výsledků zkoušek
Xlineární strukturální matice plánu zkoušky používaná v obecném lineárním modelu
Y, Y'vektor (transformovaných) odpovědí v obecném lineárním modelu
Zprvní derivace Φ
π3,141592653589793238...
Φkumulativní distribuční funkce normálního rozložení (tabulka 8.4)
χ 2testovací statistika chi-kvadrát (tabulka 8.3)