Český lékopis 1997

N

Tabulka I: Omamné a psychotropní látky1)

Obsahuje pouze lékopisné látky podléhající ustanovení zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některy"ch dalších zákonů (dále jen „zákon č. 167/1998 Sb.") ze dne 11.6.1998. Omamnými látkami a psychotropními látkami se ve smyslu tohoto zákona rozumí návykové látky uvedené v příloze č. 1 až 7 tohoto zákona. Zákon o návykových látkách upravuje též zacházení s preknrsory a pomocnými látkami, tj. s látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných a psychotropních látek. Prekursorem se ve smyslu tohoto zákona rozumí látka uvedená v příloze č. 9 tohoto zákona a pomocnou látkou se rozumí látka uvedená v příloze č. 10 tohoto zákona. U pomocných látek zákon stanoví jen povinnost jejich výrobců zaregistrovat se u Ministerstva zdravotnictví a ohlašovací povi~ost.

V lékopisu jsou omamné látky označeny §§, psychotropní látky § a prekursory (§). Omamné a psychotropní látky se označují štítky s červeným písmem na bílém podkladě. Omamné látky uvedené v příloze č. 1 a psychotropní látky uvedené v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb. se navíc označují šikmým modrým pruhem.

Omamné látky, psychotropní látky, přípravky a prekursory musí být skladovány v souladu s § 10 zákona č. 167/1998 Sb. v uzamčených místnostech, jejichž stěny, stropy a podlahy jsou z materiálů znesnadňujících proniknutí ke skladovaným látkám, nebo v nepřenosných uzamykatel ných schránách z kovu. Ve zdravotnických zařízeních (lékárnách), v zařízeních sociální péče a u osob oprávněných k poskytování veterinární péče musí být skladovány v nepřenosných schránách z kovu omamné látky uvedené v příloze č. 1 a psychotropní látky uvedené v priloze č. 5 zákona č. 1967/1998 Sb. (látky s modrým pruhem) a přípravky je obsahující. Návykové látky, kde je to vhodné, jsou v lékopisu označeny zároveň jako Venena nebo Separanda.

Lékopisné omamné látky zařazené do seznamu I

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb.

§§ ALFENTANILI HYDROCHLORII~UM

§§ COCAINI HYDROCHLORIDUM

§§ DEXTROMORAMIDI HYDROGENOTARTRAS

§§ DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM

§ § FENTANYLI DIHYDROGENOCIT'RAS

§ § FENTANYLUM

§§ METHADONI HYDROCHLORIDUM

§§ MORPHINI HYDROCHLORIDUM

§ § MORPHINI SULFAS

§§ OPIUM CRUDUM

§§ PET'HIDINI HYDROCHLORII~UM

§§ SUFENTANILI DIHYDROGENOCITRAS

~) Tato tabulka zcela nahrazuje Tabulku č. 1 z ČL 97 a při uchovávání jednotlivých léčiv uvedených v ČL 97 je třeba se řídit touto přepracovanou tabulkou.

Lékopisné omamné látky zařazené do seznamu II

Priloha č. 2 k zákonu č. 167/1998 Sb.

§§ ~ CODEINI DIHYDROGENOPHOSPHAS HEMIHYDRICUS

§§ 1' CODEINI DIříYDROGENOPHOSPHAS SESQUII-iYDRICUS § § ~ CODEINUM

§§ fi DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORII~UM

§§ fi ETHYLMORPHIIII HYDROCHLORIDUM § § j' PHOLCODINUM

Lékopisné psychotropní látky zařazené do seznamu II

Priloha č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb.

§ AMFETAMINI SULFAS § METHAQUALONUM

Lékopisné psychotropní látky zařazené do seznamu III

Priloha č. 6 k zákonu č. 167/1998 Sb.

§fi §~ §t §~ §~ §fi §fi §~

AMOBARBITALUM AMOBARBITALUM NATRICUM BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM BUPRENORPHINUM FLUNITRAZEPAMUM GLUTETHINIIDUM

PENTOBARBITALUM PENTOBARBITALUM NATRICUM

Lékopisné psychotropní látky zařazené do seznamu IV

Priloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.

§ fi ALPRAZOLAMUM

§ ~ BARBITALUM

§ fi BROMAZEPAMUM

§ fi ~ CHLORDIAZEPOXIDI HYDROCHLORIDUM

§ fi CHLORDIAZEPOXIDUM

§ fi CLONAZEPAMUM

§ -~ DIAZEPAMUM

§ ~ DIKALII CLORAZEPAS

§ ~ FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM

§ ~- LORAZEPAMUM

§ -~ MEPROBAMATUM

3824 Všeobecné dodatky

§ t METHYLPHENOBARBTTALUM

§ j' MIDAZOLAMUM

§ fi TIITRAZEPAMiJM

§ fi OXAZEPAMiJM

§ t PHENOBARBITALUM

§ ~Í PHENOBARBITALUM NATRICUM

§ fi TEMAZEPAMiTM

Lékopisné prekursory zařazené do tabulky I

Příloha č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb.

~§) ~ c§) t ~§) ~ c§) t c§) tt c§) ~t ~§) t

EPHEDRIIVI HYDROCHLORII~UM EPHEDRII~II RACEMICI HYDROCHLORIDUM EPHEDRINUM

EPHEDRINUM HEMII3YDRICUM ERGOMETRINI HYDROGENOMALEAS ERGOTAMINITARTRAS PSEUDOEPHEDREVI HYDROCHLORII~UM

Venena 38?S

Tabulka I: Omamné a psychotropnf látký

Obsahuje pouze lékopisné látky podléhající ustanovení zákona č. 117/2000 Sb. ze dne 6. dubna 2000, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon č. 117/2000 Sb "). Omamnými látkami a psychotropními látkami se ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. rozumí návykové látky uvedené v příloze č. 1 až 7 tohoto zákona. Zákon o návykových látkách upravuje též zacházení s prekursory a pomocnými látkami, tj. s látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných a psychotropních látek. Prekursorem se ve smyslu zákona 167/1998 Sb. rozumí látka uvedená v příloze č. 9 tohoto zákona a pomocnou látkou se rozumí látka uvedená v příloze č. 10 nebo v příloze č. 11 zákona č. 117/2000 Sb. U pomocných látek zákon stanoví jen povinnost jejich výrobců, vývozců, dovozců a prodejců zaregistrovat se u Ministerstva zdravotnictví a výrobci, vývozci a dovozci těchto pomocných látek mají ještě ohlašovací povinnost.

V lékopisu jsou omamné látky označeny §§, psychotropní látky § a prekursory (§). Omamné látky, psychotropní látky, přípravky a prekursory musí být skladovány v uzamčených místnostech, jejichž stěny, stropy, podlahy, okna a dveře jsou z materiálu znesnadňujícího pronilrnutí ke skladovaným látkám, nebo v nepřenosných uzamykatelných schránkách z oceli nebo ve zvláštním k tomu účelu vyrobeném uzamykatelném zařízení neoddělitelně ukotveném do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z pevných materiálů (např. cihel nebo betonových panelů). Ve zdravotnických ~ari~p*, sch (lékárnách), v zařízeních sociáhú péče a u osob oprávněných k poskytování veterinární péče musí být skladovány v nepřenosných uzamykatelných schránkách z kovu omamné látky uvedené v příloze č. 1 a 3 a psychotropní látky uvedené v příloze č. 4 a 5 zákona č. 167/1998 Sb. a přípravky je obsahující. Návykové látky, kde je to vhodné, jsou v lékopisu označeny zároveň jako Venena nebo Separanda.

Lékopisné omamné látky zařazené do seznamu I

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb. (včetně změn uvedených v zákonech č. 354/1999 Sb. a č. 117/2000 Sb.)

§§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§

ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM COCAINI HYDROCHLORIDUM DEXTROMORAM)DI HYDROGENOTARTRAS DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM FENTANYLI DIHYDROGENOCITRAS FENTANYLUM

METHADONI HYDROCHLORIDUM

MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS

OPIUM CRUDUM

PETHIDINI HYDROCHLORIDUM SUFENTANILI DIHYDROGENOCITRAS

Lékopisné omamné látky zařazené do seznamu II

Příloha č. 2 k zákonu č. 167/1998 Sb. (včetně změn uvedených v zákonu č. 117/2000 Sb.)

§§ t CODEINI DIHYDROGENOPHOSPHAS HEMIHYDRICUS

§§ ? CODEINI DIHYDROGENOPHOSPHAS SESQUIHYDRICUS

'~ Tato tabulka zcela nahrazuje Tabulku č. I z ČL 97-Dopl. 99 (str. 3936) a při uchovávání jednotlivých léčiv uvedených v ČL 97 je třeba se řídit touto přepracovanou tabulkou.

5321

Částka 17

§§ fi §§ fi §§ t §§ fi §§ fi

CODEINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM CODEINUM DEXTROPROPOXYPHENIHYDROCHLORIDUM ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM PHOLCODINUM

Lékopisné psychotropní látky zařazené do seznamu II

Příloha č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb. (včetně změn uvedených v zákonu č. 117/2000 Sb.)

AMFETAMINI SULFAS METHAQUALONUM

Lékopisné psychotropní látky zařazené do seznamu III

Priloha č. 6 k zákonu č. 167/1998 Sb. (včetně dodatku uvedeného v zákonu č. 117/2000 Sb.)

§fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi

AMOBARBITALUM AMOBARBITALUM NATRICUM BUPRENORPHIM HYDROCHLORIDUM BUPRENORPHINUM FLUNITRAZEPAMUM GLUTETHIMIDUM

PENTAZOCINI HYDROCHLORIDUM PENTAZOCINUM PENTOBARBITALUM PENTOBARBITALUM NATRICUM

Lékopisné psychotropní látky zařazené do seznamu IV

Příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.

§t §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §fi §t §fi §fi §fi §fi

ALPRAZOLAMUM BARBITALUM BROMAZEPAMUM CHLORDIAZEPOXIDI HYDROCHLORIDUM CHLORDIAZEPOXIDUM CLONAZEPAMUM

DIAZEPAMUM DIKALII CLORAZEPAS FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM LORAZEPAMUM

MEPROBAMATUM METHYLPHENOBARBITALUM MIDAZOLAMUM NITRAZEPAMUM OXAZEPAMUM PHENOBARBITALUM PHENOBARBITALUM NATRICUM PRAZEPAMUM

TEMAZEPAMUM

5322

Lékopisné prekursory zařazené do tabulky I

Příloha č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb.

(§) t (§) t (§) ? (§) t (§) tt (§) tt (§) t

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM EPHEDRINI RACEMICI HYDROCHLORIDUM EPHEDRINUM

EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM ERGOMETRINIHYDROGENOMALEAS ERGOTAMINITARTRAS PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

Lékopisné pomocné látky zařazené do tabulky II podle úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.)

Priloha č. 11 k zákonu č. 117/2000 Sb.

f

ACETONUM

ACIDUM HYDROCHLORICUM 35% ETHER ANESTHETICUS ETHERSOLVENS

KALU PERMANGANAS

GG

Tabulka I: Omamné a psychotropní látky

Obsahuje pouze Lékopisné látky zařazené do ČL 97 - Dopl. 2001 podléhající ustanovením zákona č. 117/2000 Sb. ze dne 6. dubna 2000, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a jeho novela zákon č. 354/1999 Sb. (dále jen „zákon č. 117/2000 Sb."). Omamnými látkami a psychotropními látkami se ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. rozumí návykové látky uvedené v příloze č. 1 až 7 tohoto zákona. Zákon o návykových látkách upravuje též zacházení s prekursory a pomocnými látkami, tj. s látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných a psychoisopních látek. Prekursorem se ve smyslu zákona 167/1998 Sb. rozumí látka uvedená v příloze č. 9 tohoto zákona a pomocnou látkou se rozumí látka uvedená v příloze č. 10 nebo v příloze č. 1 I zákona č. 117/2000 Sb. U pomocných látek zákon stanoví jen povinnost jejich výrobců, vývozců, dovozců a prodejců zaregistrovat se u Ministerstva zdravotnictví a výrobci, vývozci a dovozci těchto pomocných látek mají ještě ohlašovací povinnost.

V lékopisu jsou omamné látky označeny §§, psychotropní látky § a prekursory (§).Omamné látky, psychotropní látky, přípravky a prekursory musí být skladovány v uzamčených místnostech, jejichž stěny, stropy, podlahy, okna a dveře jsou z materiálu znesnadňujícího proniknutí ke skladovaným látkám, nebo v nepřenosných uzamykatelných schránkách z oceli nebo ve zvláštním k tomu účelu vyrobeném uzamykatelném zařízení neoddělitelně ukotveném do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z pevných materiálů (např, cihel nebo betonových panelů). Ve zdravotnických zařízeních (lékárnách), v zařízeních sociální péče a u osob oprávněných k poskytování veterinární péče musí být skladovány v nepřenosných uzamykatelných schránkách z kovu omamné látky uvedené v příloze č. 1 a 3 a psychotropní látky uvedené v příloze č. 4 a 5 zákona č. 167/1998 Sb. (včetně změn uvedených v zákonech č. 354/1999 Sb. a č. 117/2000 Sb.) a přípravky je obsahující. Návykové látky, kde je to vhodné, jsou v lékopisu označeny zároveň jako Venena nebo Separanda.

Lékopisné omamné látky zařazené do seznamu I

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb. (včetně změn uvedených v zákonech č. 354/1999 Sb. a č. 117/2000 Sb.)

§ § PETHIDINI HYDROCHLORIDUM §§ SUFENTANILUM

Lékopisné omamné látky zařazené do seznamu II

Příloha č. 2 k zákonu č. 167/1998 Sb. (včetně změn uvedených v zákonu č. 117/2000 Sb.) §§t DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM

Lékopisné psychotropní látky zařazené do seznamu IV Příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.

§~ DIKALII CLORAZEPAS

Lékopisné prekursory zařazené do tabulky I Příloha č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb.

Strana 4060

Částka 75

(§)1" EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM (§)j-t ERGOTAMINITARTRAS