Český lékopis 1997

Bismuthi subsalicylas

2001

Zásaditý salicylan bismutitý

C7H5BiO4 Mr 362,09 CAS 14882-18-9

Je to (2-hydroxybenzoato-O1)-oxobismut1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 57,0 % až 60,0 % Bi (Ar 208,98).

Vlastnosti

Bílý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Rozpouští se za rozkladu v minerálních kyselinách.

Zkoušky totožnosti

  1. K 0,5 g se přidá 10 ml kyseliny chlorovodíkové RSl a 5 min se zahřívá na vroucí vodní lázni, potom se ochladí a zfiltruje. Filtrát se použije ke zkoušce totožnosti B. Zbytek na filtru se promyje kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS a potom vodou R. Zbytek se rozpustí v 0,5 ml až 1 ml hydroxidu sodného zředěného RS, přidá se 15 ml vody R a zneutralizuje se kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS. Tento roztok vyhovuje zkoušce (a) na salicylany (2.3.1).
  2. Filtrát ze zkoušky totožnosti A vyhovuje zkoušce (b) na bismut (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1,00 g se naváží do 20ml odměrné baňky a přidají se 2,0 ml kyseliny dusičné prosté olova R. Po dobu rozpouštění se směs nezahřívá, je-li třeba, mírně se zahřeje ke konci procesu do úplného rozpuštění zkoušené látky. Přidá se 10 ml vody R, protřepe se a po malých částech se přidá 4,5 ml amoniaku prostého olova R, protřepe se a ochladí. Potom se zředí vodou R na 20,0 ml, opět se protřepe a nechá se usadit. Čirá supernatantní tekutina je roztok S.

Kysele reagující látky. 2,0 g se třepou 1 min s 30 ml etheru R a zfiltrují se. K filtrátu se přidá 30 ml lihu 96% R a 0,1 ml modři thymolové RS. Ke změně zbarvení indikátoru na modré se spotřebuje nejvýše 0, 35 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS (0,25 %).

Chloridy (2.4.4). 0,250 g se rozpustí ve směsi 2 ml kyseliny dusičné R, 5 ml vody R a 8 ml methanolu R. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (200 μg/g).

Dusičnany. K 0,1 g se přidá 10 ml vody R a opatrně 20 ml kyseliny sírové R a promíchá se. Tento roztok není intenzívněji žlutě zbarven než porovnávací roztok připravený současně za použití 0,1 g kyseliny salicylové R, 6 ml vody R, 4 ml základního roztoku dusičnanů (100 μg NO3/ml) a 20 ml kyseliny sírové R (0,4 %).

Měď. Nejvýše 50 µg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

Zkoušený roztok. Roztok S.

Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku mědi (10 μg Cu/ml) a zředěním roztokem kyseliny dusičné prosté olova R (37 %) (VN).

Měří se absorbance při 324,7 nm za použití měděné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-acetylen.

Olovo. Nejvýše 20 μg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II).

Zkoušený roztok. Roztok S.

Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku olova (10 ug Pb/ml) a zředěním roztokem kyseliny dusičné prosté olova R (37 %) (VN).

Měří se absorbance při 283,3 nm za použití olověné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-acetylen. Podle použitého přístroje lze absorbanci měřit při 217,0 nm.

Stříbro. Nejvýše 25 μg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

Zkoušený roztok. Roztok S.

Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku stříbra (5 ug Ag/ml) a zředěním roztokem kyseliny dusičné prosté olova R (37 %a)(VN).

Měří se absorbance při 328,1 nm za použití stříbrné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-acetylen.

Rozpustný bismut. Nejvýše 40 μg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

Zkoušený roztok. 5,0 g se suspenduje ve 100 ml vody R, 2 hod. se rovnoměrně míchá při teplotě 20 °C až 23 °C, potom se zfiltruje nejprve přes hustý papírový filtr a pak přes membránový celulósový filtr s póry 0,1 μm. K 10,0 ml čirého filtrátu se přidá 0,1 ml kyseliny dusičné R.

Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku bismutu (100 μg Bi/ml) a zředěním směsí stejných objemových dílů kyseliny dusičné zředěné RS a vody R.

Měří se absorbance při 223,06 nm za použití bismutové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-acetylen.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1, 0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí zahřátím v 10 ml směsi objemových dílů kyseliny chloristé R, a vody R (2 + 5), k horkému roztoku se přidá 200 ml vody R a 50 mg oranže xylenolové s dusičnanem draselným R. Titruje se edetanem disodným 0,1 mol/l VS do žlutého zbarvení.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 20,90 mg Bi.

Uchovávání

Chráněn před světlem.


1) (2-hydroxybenzoato-O1)-oxobismut