Český lékopis 1997

Cocois oleum raffinatum

2000

Kokosový olej čištěný

Synonymum. Oleum Cocois raffinatum

Je to čištěný mastný olej získaný z usušené pevné části endospermu druhu Cocos nucifera L.

Vlastnosti

Bílá nebo téměř bílá mastná hmota. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v dichlormethanu a v etheru petrolejovém (TV: 65 °C až 70 °C), velmi těžce rozpustný v lihu 96%.

Index lomu je asi 1,449; při teplotě 40 °C.

Zkoušky totožnosti

 1. Zkouška Teplota tání, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Zkouška Podíl mastných kyselin, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Teplota tání (1.2.14). 23 °C až 26 °C.

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; stanoví se s 20,0 g.

  Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 5,0.

  Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 1,0 %;stanoví se s 5,0 g.

  Zásadně reagující látky v mastných olejích (2.4.19). Vyhovuje zkoušce Zásadně reagující látky v mastných olejích.

  Podíl mastných kyselin. Provede se zkouška Cizí oleje v mastných olejích plynovou chromatografií (2.4.22, Metoda B).

  Kokosový olej se před vzorkováním roztaví mírným zahříváním na homogenní tekutinu.

  Porovnávací roztok. 15,0 mg trikaproinu CRL, 80,0 mg tristearinu CRL, 0,150 g trikaprinu CRL, 0,200 g trikaprylinu CRL, 0,450 g trimyristinu CRL a 1,25 g trilaurinu CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů dichlormethanu R a heptanu R (2 + 8) a zředí se touto směsí zahřátou na 45 °C až 50 °C na 50 ml. 2 ml se převedou do 10 ml odstřed'ovací nádobky se šroubovacím uzávěrem a rozpouštědlo se odpaří v proudu dusáku R. Zbytek se rozpustí v 1 ml heptanu R a 1 ml dimethylkarbonatu R, zahřívá se opatrně při 50 °C až 60 °C za silného míchání. Do ještě horkého roztoku se přidá 1 ml roztoku sodíku R (12 gn) v methanolu bezvodém R připraveném za nezbytné opatrnosti a silně se míchá asi S min. Přidají se 3 ml vody destilované R a silně se míchá asi 30 s, pak se odstřed'uje 15 min při 1500 g. Nastříkne se 1 μl organické fáze.

  Obsah příslušné mastné kyseliny v procentech se vypočítá podle vzorce:

  Ax,s,c · 100 ,
  ∑ Ax,s,c

  v němž značí:

  Ax,s,c - korigovanou plochu píku příslušné mastné kyseliny ve zkoušeném vzorku:

  Ax,s,c = Ax,s · Rc ,

  Rc - relativní korekční faktor:

  Rc = mx,r · A1,r ,
  Ax,r · m1,r

  pro píky odpovídající methylesterům kyselin kapronové, oktanové, dekanové, laurové a myristové,

  mx,r - navážku trikaproinu, trikaprylinu, trikaprinu, trilaurinu nebo trimyristinu v porovnávacím roztoku v miligramech,
  m1,r - navážku tristearinu v porovnávacím roztoku v miligramech,
  Ax,r - plochu píků odpovídajících methylesterům kyselin kapronové, oktanové, dekanové, laurové a myristové v porovnávacím roztoku,
  A1,r - plochu piku odpovídajícího methylesteru kyseliny stearové v porovnávacím roztoku,
  Ax,s - plochu píku odpovídajícího methylesteru specifikované nebo nespecifikované mastné kyseliny,
  Rc - 1 pro píky odpovídající všem zbývajícím methylesterům mastných kyselin specifikovaných i nespecifikovaných.

  Podíl mastných kyselin zkoušené látky má následující složení:

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.