Český lékopis 1997

Dequalinii dichloridum

2000

Dekvaliniumdichlorid

Synonymum. Dequalinii chloridum

 

C30H40Cl2N4 Mr 527,60 CAS 522-51-0

Je to 1,1'-(dekan-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylchinolinium)dichlorid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 95,0 % až 101,0 % sloučeniny C30H40Cl2N4.

Vlastnosti

Bílý nebo žlutavě bílý hygroskopický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B a E.

Alternativní sestava zkoušek: A, C, D a E, viz Obecné zásady (1.2).

 1. Asi 10 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml. 10 ml se zředí vodou R na 100 ml. Měří se absorbance roztoku (2.2.25) při 230 nm až 350 nm; roztok vykazuje dvě absorpční maxima při 240 nm a 326 nm a rameno při 336 nm. Poměr absorbance v maximu při 240 nm k ab-sorbanci v maximu při 326 nm je 1, 56 až 1,80 a poměr absorbance v maximu při 326 nm k ab-sorbanci v ramenu při 336 nm je 1,12 až 1,30.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. dequaliniumchloridu.
 3. K 5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 5 ml hexakyanoželezitanu draselného RS; vznikne žlutá sraženina. D. K 10 ml roztoku S se přidá 1 ml kyseliny dusičné zředěné RS; vznikne bílá sraženina. Zfiltruje se a filtrát se uschová pro zkoušku totožnosti E.
 4. Filtrát ze zkoušky totožnosti D vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 0,2 g se rozpustí v 90 ml vody prosté oxidu uhličitého R, je-li nutno zahřátím, a zředí se jí na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 5 ml roztoku S se přidá 0,1 ml modři bromthymolové RS]. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mo1R RS nebo hydroxidu sodného 0,01 mol/l RS.

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.1.29).

  Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10,0 mg dequaliniumchloridu pro test způsobilosti CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 10,0 mg dequaliniumchloridu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml. 1,0 ml se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Citlivost systému se nastaví tak, aby výška píku nečistoty B na chromatogramu 10 pl porovnávacího roztoku (a) byla nejméně 25 % celé stupnice zapisovače. Změří se výška nad základní linií píku nečistoty B (A) a výška nad základní linií nejnižšího bodu křivky oddělující pík nečistoty B od píku dequaliniumchloridu (B). Zkoušku lze hodnotit, pokud A je větší než dvojnásobek B. Je-li třeba, upraví se koncentrace methanolu v mobilní fázi.

  Nastříkne se 10 pl zkoušeného roztoku a 10 pl porovnávacího roztoku (b). Chromatogramy se zaznamenávají po dobu pětinásobku retenčního času píku dequaliniumchloridu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku: plocha píku nečistoty A není větší než polovina plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než pětinásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (10 %). Nepřihlíží se k píkům s plochou menší než 0,025násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Snadno zuhelnitelné látky. 20 mg se rozpustí ve 2 ml kyseliny sírové R. Po 5 min není roztok zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok HŽ4 (2.2.2, Metoda I).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 7, 0 %; 1,000 g se suší při 100 °C až 105 °C za tlaku nepřevyšujícího 0,7 kPa.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Aby se zabránilo přehřáti reakčního prostředí, důkladně se míchá a titrace se ukončí ihned po dosaženi bodu ekvivalence.

  0,200 g se rozpustí v 5 ml kyseliny mravenčí bezvodé R a přidá se 50 ml acetanhydridu R a titruje se kyselinou chlo ristou 0,1 mol/l VS za potenciomeirické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). 1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 26,38 mg C30H40Cl2N4.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.

  Separandum.

  Nečistoty

  1. 2-methyl-4-chinolylamin,
  2. 4-amino-1-{10-[(2-methylchinolin-4-yl)amino]decyl}-2-methylchinoliniumchlorid,     
  3. 1-[10-(4-amino-2-methylchinolinio)decyl]-4-{[10-(4-amino-2-methylchinolinio)decyl]-amino}-2-methylchinoliniumtrichlorid.