Český lékopis 1997

Hydrogenii peroxidum 30%

Peroxid vodíku 30%

Synonyma. Solutio hydrogenii peroxydati concentrata, Hydrogenium peroxydatum concentratum, koncentrovaný roztok peroxidu vodíku

 

H2O2 Mr 34,01 CAS7722-84-1

Je to roztokperoxidu voďíku, který obsahuje 29,0 % až 31,0 % sloučeniny H2O2 z Jeden objemový díl tohoto roztoku odpovídá asi 110 objemovým dílům kysliku. Roztok může obsahovat vhodný stabilizátor.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá kapalina.

Zkoušky totožnosti

  1. K 1 ml se přidá 0,2 ml kyseliny sírové zředěné RS a 0,25 ml manganistanu draselného 0,02 mol/l RS; roztok se odbarvuje za současného vývoje plynu.
  2. K 0,05 ml se přidají 2 ml kyseliny sírové zředěné RS, 2 ml etheru R a 0,05 ml chromanu draselného RS a protřepe se; etherová vrstva se zbarví modře.
  3. Rozmezí stanovení obsahu H2O2 je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Kysele reagující látky. K 10 ml se přidá 100 ml vody R a 0,25 ml červeně methylové RS. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje nejméně 0,05 ml a nejvýše 0,5 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Organické stabilizátory. 20 ml se protřepe jedenkrát s 10 ml a dvakrát s 5 ml chloroformu R. Spojené chloroformové výtřepky se odpaří za sníženého tlaku při teplotě nepřevyšující 25 °C. Zbytek po odpaření se vysuší v exsikátoru; zůstatek váží nejvýše 10 mg (500 μg/ml).

Netěkavé látky. 10 mlse nechá stát, je-li třeba za chlazení, v platinové misce tak dlouho, až ustane vývoj plynu. Potom se roztok odpaří na vodní lázni do sucha a suší se při 100 °C až 105 °C; zbytek váží nejvýše 20 mg (2 g/l).

Stanovení obsahu

1,00 g se zředí vodou R na 100,0 ml. K 10,0 ml tohoto roztoku se přidá 20 ml kyseliny sírové zředěné RS a titruj e se manganistanem draselným 0,02 mol/l VS do růžového zbarvení.

1 ml manganistanu draselného 0,02 mol/l VS odpovídá 1,701 mg H2O2 Znebo 0,56 ml kyslíku.

Uchovávání

Chráněn před světlem. Pokud roztok neobsahuje stabilizační přísady, uchovává se při teplotě nepřesahující 15 °C.

Označování

Obsahuje-li roztok stabilizační přísadu, v označení na obalu se uvede název stabilizační přísady.

Upozornění

Při styku s oxidovatelnými organickými látkami, některými kovy a v alkalickém prostředí se prudce rozkládá.