Český lékopis 1997

Levodropropizinum

2001

Levodropropizin

C13H2O N2O2 Mr 236,31 CAS 99291-25-5

Je to (2S)-3-(4-fenylpiperazin-1-yl)propan-1,2-diol. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C13H2O N2O2.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v kyselině octové zředěné a v methanolu, těžce rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Specifická optická otáčivost (2.2.7) je -30,0° až -33,5° , počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 1,50 g v roztoku kyseliny chlorovodíkové R (21 g/l) a zředěním stejným roztokem na 50,0 ml.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky odpovídá spektru levodropropizinu CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 9,2 až 10,2; měří se roztok připravený takto: 2,5 g se suspenduje ve vodě prosté oxidu uhličitého R, potom se zahřeje do rozpuštění, ochladí se na pokojovou teplotu a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

  Nečistota B a příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 24,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml. Porovnávací roztok (a). 12,0 mg 1 fenylpiperazinu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).K 24,0 mg levodropropizinu CRL se přidá 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 0,5 ml zkoušeného roztoku se smíchá s 1 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se mobilní fázi na 100 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se po 20 µl zkoušeného roztoku, porovnávacího roztoku (b) a porovnávacího roztoku (c). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) rozlišení mezi píkem levodropropizinu a píkem nečistoty B není menší než 2,0.
  Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku nečistoty B není větší než plocha píku nečistoty B na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku nečistoty B, není větší než 0,2násobek plochy píku nečistoty B na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,02násobek plochy píku nečistoty B na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,01 %).

  Nečistota C. Nejvýše 10 μg/g. Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

  Zkoušený roztok. 2,0 g se rozpustí ve zkumavce se zabroušenou zátkou v 5 ml dichlormethanu R, zkumavka se uzavře a na 30 min se vloží do ultrazvukové lázně. Potom se přidá 1,0 ml vody R a 1 min se intenzivně třepe. Odstředí se po dobu 5 min při asi 100 ga a použije se horní vrstva.

  Porovnávací roztok (a). 0,20 g glycidolu R se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí dichlormethanem R na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).Ke 2,0 g zkoušené látky se ve zkumavce se zabroušenou zátkou přidá 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) a 4,0 ml dichlormethanu R, zkumavka se uzavře a na 30 min se vloží do ultrazvukové lázně. Potom se přidá 1,0 ml vody R a 1 min se intenzivně třepe. Odstředí se po dobu 5 min při asi 100 ga a použije se horní vrstva.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 180 °C, teplota vstřikovacího prostoru a teplota detektoru na 250 °C.

  Nastříkne se po 1 μl zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku nečistoty C není větší než polovina plochy píku nečistoty C na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (10 μg/g).

  Enantiomerní čistota. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí v 10,0 ml směsi objemových dílů ethanolu R a hexanu R (40 + 60). 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 50,0 rnl.

  Porovnávací roztok (a). 10,0 mg levodropropizinu CRL se rozpustí v 10,0 ml směsi objemových dílů ethanolu R a hexanu R (40 + 60). 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 10,0 mg levodropropizinu nečistoty A CRL se rozpustí v 10,0 ml směsi objemových dílů ethanolu R a hexanu R (40 + 60). 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 1,0 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí směsí objemových dílů ethanolu R a hexanu R (40 + 60) na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 1 ml porovnávacího roztoku (a) se smíchá s 1 ml porovnávacího roztoku (b).

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se po 20 μl všech roztoků. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) rozlišení mezi píkem nečistoty A (první pík) a píkem levodropropizinu není menší než 2,0 a retenční časy hlavních píků na chromatogramech zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (a) jsou shodné.
  Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku nečistoty A není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (2 %).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 0,500 g se suší 4 h ve vakuu nad oxidem fosforečným R při 60 °C a tlaku 0,15 kPa až 0,25 kPa.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,100 g se rozpustí v 50 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Odečte se spotřeba při druhém inflexním bodu.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 11,82 mg C13H2O N2O2.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. (2R)-3-(4-fenylpiperazin-1-yl)propan-1,2-diol(dextrodropropizin),
  2. 1-fenylpiperazin,
  3. [(2RS)-oxiran-2-yl]methanol (glycidol).