Český lékopis 1997

Natrii molybdas dihydricus

2001

Dihydrát molybdenanu sodného

Na2MoO4.2H2O Mr 241,95
Mr bezvodého 205,92
CAS 10102-40-6

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 100,5 % sloučeniny Na2MoO4.

Vlastnosti

Bílý prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě.

Zkoušky totožnosti

 1. Zkouška Ztráta sušením, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. 0,2 g se rozpustí v 5 ml směsi stejných objemových dílů kyseliny dusičné R a vody R a přidá se 0,1 g chloridu amonného R. Po přidání 0,3 ml hydrogenfosforečnanu sodného RS se pomalu zahřívá při 50 °C až 60 °C; vznikne žlutá sraženina.
 3. 0,15 g se rozpustí ve 2 ml vody R; roztok vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Chloridy. 10 ml roztoku S se za míchání přidá k 10 ml směsi stejných objemových dílů kyseliny dusičné R a vody R. Přidá se 1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS. Po 5 min není opalescence intenzívnější než opalescence porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití 2 ml základního roztoku chloridů (50 μg Cl/ml) (50 μg/g).

  Fosforečnany. 2,0 g se zahřátím rozpustí ve 13 ml vody R. V ještě horkém roztoku se rozpustí 8,0 g dusičnanu amonného R1. Tento roztok se přidá ke 27 ml směsi stejných objemových dílů kyseliny dusičné R a vody R. Po 3 h žluté zbarvení nebo opalescence roztoku není intenzívnější než zbarvení nebo opalescence porovnávacího roztoku připraveného současně takto: 1,0 g se rozpustí ve 12 ml vody R a přidá se 1 ml základního roztoku fosforečnanů (200 μg PO4/ml) (200 μg/g).

  Amonium (2.4.1). 0,10 g vyhovuje limitní zkoušce B na amonium (10 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije 1 ml základního roztoku amonia (1 µg NH4/ml).

  Těžké kovy. K 10 ml roztoku S se přidají 2 ml vody R, 6 ml roztoku hydroxidu sodného R (168 g/l) a 2 ml amoniaku 26% R (roztok A). K 0,5 ml zkoumadla thioacetamidového R se přidá směs 15 ml roztoku A a 5 ml vody R. Po 2 min není zbarvení roztoku intenzívnější než zbarvení porovnávacího roztoku připraveného současně takto: k 0,5 ml zkoumadla thioacetamidového R se přidá směs 5 ml roztoku A, 1 ml základního roztoku olova (10 μg Pb/ml) a 14 ml vody R (10 μg/g).

  Ztráta sušením (2.2.32). 14,0 % až 16,0 %; 1,000 g se suší 3 h v sušárně při 140 °C.

  Stanovení obsahu

  0,100 g se rozpustí ve 30 ml vody R, přidá se 0,5 g methenaminu R a 0,1 ml roztoku kyseliny dusičné R (250 g/l). Zahřeje se na 60 °C a titruje se dusičnanem olovnatým 0,45 mol/l VS za použití 4-(2-pyridylazo)resorcinolu monosodné soli R jako indikátoru.

  1 ml dusičnanu olovnatého 0,05 mol/l VS odpovídá 10,30 mg Na2MoO4.