Český lékopis 1997

Nitrogenii oxidum

2001

Oxid dusnatý

NO Mr 30,01 CAS 10102-43-9

Obsahuje nejméně 99,0 % (V/V) sloučeniny NO.

Vlastnosti

Bezbarvý plyn, který hnědne, je-li vystaven vlivu vzduchu. Při teplotě 20 °C a tlaku 101 kPa se 1 objemový díl plynu rozpustí v asi 21 objemových dílech vody.

Výroba

Oxid uhličitý. Nejvýše 3000 ml/m3; stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28).

Zkoušený plyn. Zkoušená látka.

Porovnávací plyn. Použije se směs obsahující 3000 ml/m3 oxidu uhličitého RI v dusíku R.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 50 °C.

Nastříkne se zkoušený plyn a porovnávací plyn. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na získaných chromatogramech jsou zřetelně odděleny píky oxidu uhličitého a oxidu dusnatého.

Obsah oxidu uhličitého ve zkoušeném plynu se vypočítá za použití plochy píku oxidu uhličitého na chromatogramu porovnávacího plynu.

Dusík. Nejvýše 3000 mUm3; stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28).

Zkoušený plyn. Zkoušená látka.

Porovnávací plyn. Směs obsahující 3000 ml/m3 dusíku R v heliu pro chromatografii R.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 50 °C.

Nastříkne se zkoušený plyn a porovnávací plyn. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na získaných chromatogramech jsou zřetelně odděleny píky dusíku a oxidu dusnatého.

Obsah dusíku ve zkoušeném plynu se vypočítá za použití plochy píku dusíku na chromatogramu porovnávacího plynu.

Oxid dusičitý. Nejvýše 400 ml/m3; stanoví se za použití absorpčního spektrofotometru pro měření v ultrafialové oblasti spektra.

Zkoušený plyn. Zkoušená látka.

Porovnávací plyn (a). Dusík R1.

Porovnávací plyn (b). Směs obsahující 400 ml/m3 oxidu dusičitého R v dusíku R.

Zařízení se skládá ze:

Postup se provádí následujícím způsobem:

Oxid dusný. Nejvýše 3000 ml/m3. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28).

Zkoušený plyn. Zkoušená látka.

Porovnávací plyn. Použije se směs obsahující 3000 ml/m3 oxidu dusného R a dusíku R.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 50 °C.

Nastříkne se zkoušený plyn a porovnávací plyn. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na získaných chromatogramech jsou zřetelně odděleny píky oxidu dusného a oxidu dusnatého.

Obsah oxidu dusného ve zkoušeném plynu se vypočítá z plochy píku oxidu dusného na chromatogramu porovnávacího plynu.

Voda. Nejvýše 100 ml/m3; stanoví se za použití elektrolytického hygrometru (2.5.28).

Stanovení obsahu. Obsah oxidu dusnatého se vypočítá po odečtení zjištěného součtu nečistot popsaných v odstavci Výroba za použití rovnice hmotnostní rovnováhy.

Zkouška totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). odpovídá referenčnímu spektru Ph. Eur. oxidu dusnatého.

Uchovávání

Ztlačený při tlaku nepřevyšujícím 2,5 MPa měřeném při 15 °C, ve vhodných obalech vyhovujících ČSN 07 8510 nebo ČSN EN 1089-3.

Nečistoty

  1. oxid uhličitý,
  2. dusík,
  3. oxid dusičitý,
  4. oxid dusný,
  5. voda.