Český lékopis 1997

Plumbi acetas

N

Octan olovnatý

(CH3COO)2Pb2+ . 3H2O

C4H6O4Pb . 3H2O Mr 379,33
Mr bezvodého 325,29
CAS 6080-56-4

Je to trihydrát octanu olovnatého. Obsahuje 99,5 % až 104,5 % sloučeniny C4H6O4Pb . 3H2O .

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly, slabého pachu po kyselině octové. Na vzduchu zvětrává, přijímá oxid uhličitý a přechází v zásaditý uhličitan. Je snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v glycerolu 85%.

Zkoušky totožnosti

  1. Vyhovuje zkouškám na olovo (2.3.1).
  2. Vyhovuj e zkouškám na octany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve 40 ml vody R okyselené 0,15 ml kyseliny octové ledové R, přidá se 8 ml roztoku kyseliny sírové R (250 g/l), promíchá se a po 15 min se zfiltruje. Filtr se propláchne vodou R tak, aby celkový objem filtrátu činil 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Látky nerozpustné ve vodě. 10,0 g se rozpustí ve 200 ml vody prosté oxidu uhličitého R okyselené 2 ml kyseliny octové ledové R. Zahřívá se 5 min na vodní lázni a po ochlazení se zfiltruj e vysušeným a předem zváženým filtrem ze sunutého skla (S4). Zbytek na filtru se promyje 100 ml horké vody R okyselené 1 ml kyseliny octové zředěné RS a suší se 1 h při 105 °C. Zbytek váží nejvýše 1 mg (0,01 %).

Volná kyselina octová. 1,00 g se rozpustí v 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R, přidá se roztok 1,0 g síranu sodného bezvodého R v 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R a zfiltruje se. K filtrátu se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS a 0,50 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS; roztok se zbarví červeně.

Měď. K 5 ml roztoku S se přidá 1 ml amoniaku 26 % R. Do 5 min se roztok nezbarví intenzívněji než kontrolní roztok připravený z 5,0 ml vody R a 1 ml roztoku amoniaku 26 % R.

Železo (2.4.9). 10,0 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na železo (20 μg/g).

Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (20 μg/g). Použije se porovnávací roztok (1µg CUml) připravený zředěním záklaďního roztoku chloridů (Sµg Cl/ml).

Soli alkálií a alkalických zemin. 20 ml roztoku S se odpaří ve vyžíhané a předem zvážené misce na voďní lázni do sucha. Zbytek vyžíhaný do konstantní hmotnosti váží nejvýše 1 mg (0,1 %).

Stanovení obsahu

0,7000 g se rozpustí v 50 ml vody R okyselené 1 ml kyseliny dusičné zředěné RS a provede se chelatometrické stanovení olova (2.5.11).

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 37,93 mg C4H6O4Pb . 3H20.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.
Separandum.