Český lékopis 1997

Tosylchloramidum natricum

 Sodná sůl tosylchloramidu

Synonymum. Chloraminum

 

C7H7ClNNaO2S . 3H2O   Mr 281,69 CAS 7080-50-4

Je to trihydrát sodné soli N-chlor-4-methylbenzensulfonamidu. Obsahuje 98,0 % až 103,0 sloučeniny C7H7ClNNaO2S . 3H2O .

Vlastnosti

Bílý nebo světle žlutý krystalický prášek. Je snadno rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96%, prakticky nerozpustná v etheru.

Zkoušky totožnosti

 1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, barví papír lakmusový červený R modře, ale zbarvení je nestálé.
 2. K 10 ml roztoku S se přidá 10 ml peroxidu vodíku zředěného RS; vznikne bílá sraženina, která se zahřátím rozpouští. Horký roztok se zfiltruje a nechá se ochladit, vyloučené bílé krystaly se promyjí a suší při 100 C až 105 C; teplota tání (2.2.14) je 137 C až 140 C.
 3. Žíhá se 1 g (opatrně, neboť hrozí nebezpečí náhlého vznícení). Zbytek se rozpustí v 10 ml vody R. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).
 4. Roztok připravený ve zkoušce C vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1). E. Roztok připravený ve zkoušce C vyhovuje zkoušce (b) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 1,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 20 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 8,0 až 10,0; měří se roztok S.

  Orthoderiváty. Ke 2 g se přidá 10 ml vody R, promíchá se, přidá se 1 g disiřičitanu sodného R a zahřívá se k varu. Ochladí se na 0 C, rychle se zfiltruje a promyje se třikrát vždy 5 ml ledové vody R. Sraženina se suší nad oxidem fosforečným R a za tlaku nepřevyšujícího 600 Pa; taje při teplotě nejméně 134 C (2.2.14).

  Látky nerozpustné v ethanolu. 1,00 g se 30 min protřepává s 20 ml ethanolu R, zfiltruje se přes zvážený filtr, zbytek se promyje 5 ml ethanolu R a suší se při 100 C až 105 C. Zbytek váží nejvýše 20 mg (2 %).

  Stanovení obsahu

  0,125 g se rozpustí v baňce se zabroušenou zátkou ve 100 ml vody R, přidá se 1 g jodidu draselného R a 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a nechá se 3 min stát. Titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru.

  1 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 14,08 mg C7H7ClNNaO2S . 3 H2O.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě 8 °C až 15 °C.
  Separandum.