Český lékopis 1997

Tuberculini bovini derivatum proteinosum purificatum

Derivát purifikovaného proteinu bovinního tuberkulinu

Je to přípravek získaný z tepelně ošetřeného produktu kultivace a lýzy Mycobacterium bovis, který má schopnost prokázat opožděnou přecitlivělost u zvířat senzibilizovaných proti mikroorganismům stejného druhu.

Výroba

Získává se z frakcí rozpustných ve vodě a připravených zahříváním ve volně proudící páre a následnou filtrací kultur M. bovis vyrostlých v tekuté syntetické živné půdě. Účinná frakce filtrátu, kterou tvoří především bílkoviny, se izoluje srážením, promýváním a znovu se rozpouští. Může se přidat protimikrobní konzervační látka, která nevyvolává falešné pozitivní reakce, jako je např. fenol. Konečný sterilní přípravek, prostý mykobakterií, se asepticky rozplní do sterilních skleněných obalů, které se poté uzavřou tak, aby se předešlo kontaminaci. Přípravek se může lyofilizovat.

Zkouška totožnosti, zkoušky na čistotu a stanovení účinnosti se provádějí u tekutého přípravku nebo lyofilizovaného přípravku po rozpuštění podle návodu.

Zkouška totožnosti

Vhodným způsobem senzibilizovaným morčatům-albínům o hmotnosti nejméně 250 g se intradermálně vstříknou na několik míst odstupňované dávky zkoušeného přípravku. V místě podání s e za 24 h až 28 h objeví reakce ve tvaru edematózních otoků se zarudnutím a případně s nekrózou. Velikost a závažnost reakce se mění podle dávky. U nesenzibilizovaných morčat podobné injekce nevyvolají žádnou reakci.

Zkouška čistoty

Hodnota pH (2.2.3). 6,5 až 7,5.

Fenol (2. S.1 S). Nejvýše 5 g/l, pokud se použil při přípravě.

Senzibilizace. Použijí se tři morčata, která nebyla podrobena žádnému léčení, jež by mohlo ovlivnit tuto zkoušku. V pětidenních intervalech se třikrát intradermálně vstříkne asi 500 m.j. zkoušeného přípravku v objemu 0,1 ml. Za 15 dnů až 21 dnů po třetím podání se intradermálně vstříkne stejná dávka stejným morčatům a kontrolní skupině tří morčat stejné hmotnosti, kterým tuberkulin nebyl dříve podán. Za 24 h až 28 h nejsou reakce u těchto 2 skupin zvířat významně odlišné.

Toxicita. 0,5 ml se subkutánně vstříkne dvěma zdravým morčatům o hmotnosti nejméně 250 g, která nebyla podrobena žádnému léčení, jež by mohlo ovlivnit tuto zkoušku. Zvířata se pozorují 7 dnů; není vyvolán žádný nežádoucí účinek.

Sterilita (2. 6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu předepsané v článku Vaccina ad usum veterinarium.

Stanovení účinnosti

Účinnost se stanoví porovnáním reakcí vyvolaných intradermálním podáním stoupajících dávek zkoušeného přípravku senzibilizovaným morčatům s reakcemi vyvolanými známými koncentracemi derivátu purifikovaného proteinu bovinního tuberkulinu BRP nebo referenčního přípravku, který je kalibrován v jednotkách Evropského lékopisu.

Nejméně 9 morčat-albínů o živé hmotnosti 400 g až 600 g je senzibilizováno hluboko intramuskulárně dávkou 0,0001 mg vlhké masy živého M. bovis - kmen ANS resuspendované v 0,5 ml roztoku chloridu sodného R (9 g/l). Nejdříve 4 týdny po senzibilizaci se morčata vyholí na obou bocích těla tak, aby se na každé straně získalo místo pro nejvýše čtyři injekce. Zkoušený a referenční přípravek se ředí tlumivým izotonickým roztokem fosforečnanovým s chloridem solným (pH 6,5 až 7,5), který obsahuje polysorbát 80 R v koncentraci 0,005 g/l. Použijí se nejméně tři dávky referenčního a tři dávky zkoušeného přípravku. Dávky se zvolí tak, aby průměr lézí jimi vyvolaných byl nejméně 8 mm a nejvýše 25 mm. Ředění se podávají náhodně podle zásad latinského čtverce. Každá dávka se vstříkne intradermálně v konstantním objemu 0,1 ml nebo 0,2 ml. Průměr lézí se měří za 24 h až 28 h a výsledek zkoušky se vypočítá obvyklými statistickými metodami za předpokladu, že průměry lézí jsou přímo úměrné k logaritmu koncentrace tuberkulinů.

Zkoušku lze hodnotitpouze v případě, jestliže interval spolehlivosti (P= 0,95) je nejméně 50 až 200 % nalezené účinnosti. Nalezená účinnost je 66 % až 150 % deldarované účinnosti. Deklarovaná účinnost je nejméně 20 000 Ph.Eur. jednotek v mililitru.

Uchovávání

Při teplotě (5 ± 3) °C, chráněn před světlem.

Označování

V označení na obalu se uvede: