Český lékopis 1997

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

R99

Derivát purifikovaného proteinu bovinního tuberkulinu

Je to přípravek získaný srážením ze zahřátého produktu kultivace a lýzy Mycobacterium bovis a/nebo Mycobacterium tuberculosis, který má schopnost prokázat opožděnou přecitlivělost u zvířat senzibilizovaných mikroorganismy stejného druhu.

Je to bezbarvá nebo světle žlutá tekutina; zředěný přípravek může být lyofilizovaný prášek, který po rozpuštění skýtá bezbarvý nebo bledě žlutý roztok.

Výroba

Obecná ustanovení

Výroba je založena na systému jednotné inokulace. Výrobní metoda prokazatelně poskytuje stejnorodý tuberkulin PPD přiměřené účinnosti a bezpečnosti pro člověka. Šarže kalibrovaná v mezinárodních jednotkách metodou A popsanou v odstavci Stanovení účinnosti, pro niž je vzhledem k její účinnosti u člověka dostupná přiměřená klinická informace, může sloužit jako referenční přípravek. Mezinárodní jednotka je účinnost obsažená v deklarovaném množství mezinárodního standardu. Hodnotu účinnosti mezinárodního standardu v mezinárodních jednotkách vyhlašuje Světová zdravotnická organizace.

Systém jednotné inokulace

Kmeny použitých mykobakterií jsou určeny vývojovými záznamy, které obsahují informace o jejich původu a následném zacházení.

Pracovní inokula použitá k inokulaci živné půdy pro výrobu koncentrované sklizně nemají mít více než čtyři subkultury z matečného inokula.

K pomnožení se mohou použít pouze ta inokula, která vyhovují následujícím požadavkům.

Totožnost. Identifikuje se druh mykobakteria v matečném i pracovním inokulu.

Bakterie a houby. Pracovní inokulum vyhovuje zkoušce na sterilitu (2.6.1) s výjimkou přítomnosti mykobakterií; na každou živnou půdu se použije 10 ml.

Pomnožovánt a sklizeň

Bakterie se pomnoží v tekuté syntetické živné půdě. Charakter růstu je typický pro příslušný kmen. Kultura se inaktivuje vhodnou metodou, jako je sterilizace v autoklávu (121 °C nejméně 30 min) nebo působení proudící páry o teplotě nejméně 100 °C nejméně 1 h, a potom se zfiltruje. Aktivní frakce filtrátu sestávající hlavně z bílkovin se izoluje precipitací a po promytí se znovu rozpustí. Přípravek neobsahuje mykobakteria. Koncentrovaná sklizeň vyhovuje zkoušce na mykobakteria (2.6.2) ještě před přidáním jakékoliv protimikrobní konzervační látky nebo jiné látky, která by mohla ovlivnit tuto zkoušku. Může se přidat fenol v koncentraci 5 g/1 nebo jiná vhodná protimikrobní konzervační látka, která nevyvolá falešně pozitivní reakce, stejně tak jako vhodný stabilizátor, ktery' zabrání adsorbci na povrch skla nebo plastu. Koncentrovaná sklizeň se může lyofilizovat. Do přípravků, které se mají lyofilizovat, se fenol nepřidává.

Pro přípravu konečné várky se může použít pouze ta koncentrovaná sklizeň, která vyhovuje následujícím požadavkům.

Protimikrobní konzervační látka. Je-li třeba, stanoví se obsah protimikrobní konzervační látky vhodnou chemickou nebo fyzikálně-chemickou metodou. Obsah je v rozmezí 85 % až 115 % zamýšleného množství. Pokud se při přípravě použil fenol, jeho koncentrace je nejvýše 5 g/1 (2.5.15).

Senzibilizace. Provede se zkouška popsaná v odstavci Zkoušky na čistotu.

Sterilita (2.6.1). Koncentrovaná sklizeň, rekonstituovaná, je-li třeba, vyhovuje zkoušce na sterilitu; na každou živnou půdu se použije 10 ml.

Účinnost. Provede se zkouška popsaná v odstavci Stanovení účinnosti.

Konečná várka tuberkulinu PPD

Po rekonstituci, je-li třeba, se koncentrovaná sklizeň asepticky zředí.

Pro přípravu šarže se může použít pouze konečná várka, která vyhovuje následujícímu požadavku.

Sterilita (2.6.1). Konečná várka vyhovuje zkoušce na sterilitu; na každou živnou půdu se použije 10 MI.

Šarže

Konečná várka se asepticky rozplní do sterilních obalů, které se pak uzavřou, aby se předešlo kontaminaci. Mohou se lyofilizovat.

K použití může být uvolněna pouze taková šarže, která vyhovuje všem požadavkům dále uvedeným v odstavcích Zkouška totožnosti, Zkoušky na čistotu a Stanovení účinnosti.

U šarže se mohou vypustit následující zkoušky, pokud byly provedeny v jednotlivých stupních přípravy: Živé bakterie a Senzibilizace u koncentrované sklizně, Toxicita u koncentrované sklizně nebo konečné várky, Protimikrobní konzervační látka u konečné várky tuberkulinu. 

Zkouška totožnosti

Zdravým bílým nebo světle zbarveným morčatům specificky senzibilizovaným (např. jak je popsáno v odstavci Stanovení účinnosti) se intradermálně vstříknou zvyšující se dávky zkoušeného přípravku. V místě podání vznikne reakce přecházející z erytému až k nekróze. U nesenzibilizovaných morčat podobné injekce nevyvolají žádnou reakci. Stanovení účinnosti je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na  čistotu

Koncentrovaná forma zkoušeného přípravku (účinnost ≥ 100 000 m j./ml) vyhovuje všem předepsaným zkouškám uvedeným dále; zředěný přípravek vyhovuje stanovením hodnoty pH, obsahu protimikrobní konzervační látky a zkoušce na sterilitu.

Hodnota pH (2.2.3). Hodnota pH tekuté formy a lyofilizované formy po rekonstituci podle návodu je 6,5 až 7,5.

Toxicita. Množství zkoušeného přípravku odpovídající 50 000 mj. se vstříkne podkožně každému ze dvou zdravých morčat hmotnosti 250 g až 350 g, která nebyla podrobena žádnému ošetření, jež by mohlo ovlivnit zkoušku. Zvířata se pozorují 7 dní. Neobjeví se žádný nežádoucí účinek.

Senzibilizace. Použijí se tři morčata, která nebyla podrobena žádnému léčení, jež by mohlo ovlivnit tuto zkoušku. V pětidenních intervalech se třikrát intradermálně vstříkne každému morčeti asi 500 mj. zkoušeného přípravku v objemu 0,1 m1. Za dva až tři týdny po třetím podání se intradermálně vstříkne stejná dávka stejným morčatům a kontrolní skupině tří morčat stejné hmotnosti, ktery'm nebyl dříve podán žádný tuberkulin. Za 24 h až 72 h nejsou reakce u těchto dvou skupin zvířat významně odlišné.

Protimikrobní konzervační látka (2.5.15). Kde je to vhodné, stanoví se množství protimikrobní konzervační látky vhodnou chemickou nebo fyzikálně-chemickou metodou. Obsah není nižší než nejnižší prokazatelně účinné množství a není vyšší než 115 % deklarovaného množství. Pokud se při přípravě použil fenol, jeho koncentrace nepřesahuje 5 g/1 (2.5.15).

Živá mykobakteria (2.6.2). Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost živých mykobakterií. Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Stanovení účinnosti.

Použije se metoda A, nebo jestliže přípravek obsahuje 1 m j. až 2 m j., metoda B.

Metoda A

Účinnost se stanoví porovnáním reakcí vyvolaných intradermálním podáním stoupajících dávek zkoušeného přípravku senzibilizovaným morčatům s reakcemi vyvolanými známými koncentracemi referenčního přípravku.

V minerálním oleji s emulgátorem nebo bez něho se připraví suspenze obsahující vhodné množství (0,1 mg až 0,4 mg/ml) tepelně inaktivovaných sušených mykobakterií, přičemž se použije kmen mykobakterií stejného druhu jako ve zkoušeném přípravku. Senzibilizuje se nejméně šest světle zbarvených morčat vážících nejméně 300 g intramuskulárním nebo intradermálním podáním každému celkově asi 0,5 ml suspenze rozdělené, je-li to nutné, i do několika míst. Zkouška se provede po období potřebném k optimální senzibilizaci, tj. obvykle za 4 týdny až 8 týdnů. Boky morčat se depilují tak, aby se mohly podat nejméně tři injekce na každou stranu, ale nejvýše dvanáct injekcí jednomu zvířeti. Připraví se ředění zkoušeného přípravku a referenčního přípravku v tlumivém izotonickém roztoku fosforečnanovém s chloridem sodným (pH 6,5 až 7,5), který obsahuje 50 mg polysorbátu 80 R. Jestliže zkoušený přípravek je lyofilizovaný a neobsahuje stabilizátor, rozpustí se ve výše uvedeném tlumivém roztoku. Použijí se nejméně tři rozdílné dávky referenčního přípravku a nejméně tři rozdílné dávky zkoušeného přípravku. Nejvyšší dávka u obou přípravků je asi desetinásobkem nejnižší dávky. Vyberou se takové dávky, aby reakce po podání měly průměr nejméně 8 mm a nejvýše 25 mm. U jakékoliv zkoušky se pořadí podávaných koncentrací přípravku vybírá náhodně podle latinského čtverce. Každá dávka se vstříkne intradermálně v konstantním objemu 0, I ml nebo 0,2 ml. Průměry lézí se měří za 24 h až 48 h a výsledky zkoušky se vypočítají obvyklými statistickými metodami za předpokladu, že průměry lézí jsou přímo úměrné logaritmu koncentrace přípravku.

Stanovená hodnota účinnosti je 80 % až 125 % deklarované účinnosti. Interval spolehlivosti (P = 0,95) je nejméně 64 % a nejvýše 156 % deklarované účinnosti.

Metoda B

Účinnost se stanoví porovnáním reakcí vyvolaných intradermálním podáním zkoušeného přípravku senzibilizovaným morčatům s reakcemi vyvolanými známými koncentracemi referenčního přípravku.

V minerálním oleji s emulgátorem nebo bez něho se připraví suspenze obsahující vhodné množství (0,1 mg až 0,4 mg) tepelně inaktivovaných sušených mykobakterií, přičemž se použije kmen mykobakterií stejného druhu jako ve zkoušeném přípravku. Senzibilizuje se nejméně šest světle zbarvených morčat vážících nejméně 300 g intramuskulárním nebo intradermálním podáním každému celkově asi 0,5 ml suspenze rozdělené, je-li to nutné, i do několika míst. Zkouška se provede po období potřebném k optimální senzibilizaci, tj. obvykle za 4 týdny až 8 týdnů. Boky morčat se depilují tak, aby se mohly podat nejméně tři injekce na každou stranu, ale nejvýše dvanáct injekcí jednomu zvířeti. Připraví se ředění referenčního přípravku v tlumivém izotonickém roztoku fosforečnanovém s chloridem sodným (pH 6,5 až 7,5) obsahujícím 50 mg/1 polysorbátu 80 R. Použijí se nejméně tři rozdílné dávky referenčního přípravku tak, aby nejvyšší dávka byla asi desetinásobkem dávky nejnižší a aby střední dávka byla stejná jako dávka zkoušeného přípravku. U jakékoliv zkoušky se pořadí podávaných koncentrací vybírá náhodně podle latinského čtverce. Zkoušený přípravek a každé ředění referenčního přípravku se vstříkne intradermálně v konstantním objemu 0,1 ml nebo 0,2 ml. Průměry lézí se měří za 24 h až 48 h a výsledky zkoušky se vypočítají obvyklými statistickými metodami za předpokladu, že průměry lézí jsou přímo úměrné logaritmu koncentrace přípravku. (Tento dávkový vztah platí pro tuto zkoušku a ne nezbytně pro jiné testovací systémy.)

Stanovená hodnota účinnosti je 80 % až 125 % deklarované účinnosti. Interval spolehlivosti (P = 0,95) je nejméně 64 % a nejvýše 156 % deklarované účinnosti.

Uchovávání

Uchovává se chráněn před světlem.

Označování

V označení na obalu se uvede:

Jestliže balení neobsahuje v příbalové informaci upozornění, že inhalace koncentrovaného tuberkulinu PPD může vyvolat toxickou reakci, uvede se toto upozornění na obalu společně s upozorněním o opatrnosti při zacházení s lyofilizátem.