Český lékopis 1997

Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

Inaktivovaná vakcína proti slintavce a kulhavce pro přežvýkavce

Je to tekutý přípravek obsahující jeden nebo více typů nebo subtypů slintavkových virů inaktivovaných bez poškození jejich imunogenity.

Výroba

Viz článek Vaccina ad usum veterinarium.

Virus se pomnoží bud' v epitelové suspenzi z hovězích jazyků, získaných bezprostředně po porážce zdravých zvířat, nebo ve vhodných buněčných kulturách (5.2.4). Virus se odděli z buněčného materiálu filtrací nebo jinou vhodnou metodou a za vhodných podmínek se inaktivace.

Z inaktivovaného antigenu se připraví vakcína smícháním s jedním nebo s více adjuvancii. Antigen může být koncentrován a purifikován různými způsoby. Koncentrovaný antigen se použív á k výrobě vakcíny bud' bezprostředně, nebo po uchovávání při teplotě nepřesahující -90 °C, pokud nebyla prokázána stabilita antigenu při vyšší teplotě.

Validace procesu inaktivace. V průběhu inaktivace se titr viru monitoruje citlivou a reprodukovatelnou metodou. Postup inaktivace je vhodný, pokud logaritmicky vyjádřený pokles turu viru je lineární a extrapolace prokazuje, že na konci inaktivace je počet infekčních virových částic v 10 000 litrech tekutého přípravku menší než j edna.

Várka inaktivovaného antigenu

Inaktivace. Poměrná část každé šarže zásobní várky inaktivovaného antigenu, představující nejméně 200 dávek, se zkouší na nepřítomnost infekčního viru inokulací do citlivých buněčných kultur. Aby se umožnilo zkoušení tak velkých vzorků v buněčných kulturách, j e vzorek inaktivovaného antigenu pro tento účel koncentrován. Prokáže se však, že zvolená koncentrace a metoda zkoušky neruší detekci infekčního viru ve zkoušeném vzorku a že koncentrovaný inaktivovaný antigen nebrání pomnožení viru, ani není příčinou toxických změn.

Antigenita. Obsah antigenu v každé várce inaktivovaného antigenu se stanoví metodou in vitro (na příldad: měření 1465-částic na základě odstřed'ování v gradientu sacharosy a spektrofotometrického stanovení v ultrafialové oblasti při 251 nm).

Bezpečnost. Pro zkoušku bezpečnosti u skotu, jak je popsána níže, může být reprezentativní vzorek várky inaktivovaného antigenu ředěn a smíchán s adjuvans.

Sterilita. Várka inaktivovaného antigenu, adjuvans a všechny ředící tlumivé roztoky vyhovuj í zkoušce na sterilitu, předepsané v článku Vaccina ad usum veterinarium.

Účinnost. Reprezentativní vzorek várky inaktivovaného antigemu se může pro zkoušku účinnosti na skotu ředit a smíchat s adjuvans, jak je uvedeno níže.

Vpřípadě krajní naléhavosti a za souhlasu oprávněné autority může být šarže vakcíny uvolněna před ukončením zkoušek na čistotu a stanovením účinnosti za předpokladu, že byla provedena zkouška na sterilitu u zásobní várky inaktivovaného antigenu a u všech dalších složek vakcíny a že zkouška bezpečnosti a stanovení účinnosti byly provedeny u reprezentativní šarže vakcíny připravené z téže várky inaktivovaného antigenu. V této souvislosti není šarže považována za reprezentativní, pokud nebyla připravena ze stejného množství antigenu a ve stejném složení jako šarže, která se má uvolnit.

Zkouška totožnosti

Sérum vnímavého zvířete, které bylo imunizováno vakcínou, zkoušené přiměřeně citlivou metodou neutralizuje typy nebo subtypy virů použitých k výrobě zkoušeného přípravku.

  Zkoušky na čistotu

  Bezpečnost. Použijí se tři kusy nevakcinovaného skotu, nejméně šest měsíců starého, jejichž sérum je prosté protilátek proti slintavce a kulhavce a které pocházejí z oblasti prosté onemocnění slintavkou a kulhavkou. Každému zvířeti se intradermálně vstříkne do jazyka, nejméně na dvacet míst, po 0,1 ml zkoušené vakcíny do každého místa. Zvířata se pozorují nejméně 4 ďny. U zvířat se neobjeví léze ani příznaky onemocnění slintavkou a kulhavkou. Na konci pozorovací doby se těmto zvířatům vstříkne předepsaným způsobem trojnásobná dávka vakcíny uvedená v označení na obale. Potom se zvířata pozorují dalších 6 ďnů. U zvířat se neobjeví žádné léze ani klinické příznaky onemocnění slintavkou a kulhavkou na paznehtech nebo na jazyku a také reakce v místě podání vakcíny je bezvýznamná.

  Sterilita. Vyhovuje zkoušce na sterilitu předepsané v článku Vaccina ad usum veterinarium.

  Stanovení účinnosti.

  Účinnost se vyjáďřuje jako počet 50% ochranných dávek pro skot (PDSO) obsažených v 1 dávce vakcíny uvedené v označení. PDso se stanoví za podmínek níže uvedených na zvířatech po primární valccinaci a následné čelenži 10 000 IDso virulentního bovinního viru stejného typu nebo subtypu jako ten, který byl použit pro výrobu zkoušeného přípravku.

  Jedna dávka vakcíny pro skot obsahuje minimálně 3 PD So.

  Zkouška účinnosti se provádí pro každý typ a subtyp viru slintavky a kulhavky obsažený ve vakcíně.

  Použije se skot ve stárl nejméně 6 měsíců pocházející z oblasti prosté onemocnění slintavkou a kulhavkou, který nebyl nikdy vakcinován proti slintavce a kulhavce a j e bez protilátek neutralizujících různé typy viru slintavky a kulhavky. Vakcinují se nejméně tři skupiny po nejméně 5 kusech skotu ve skupině způsobem uvedeným v označení na obale. Pro každou skupinu se použije jiná dávka vakcíny. Různé dávky vakcíny se podávají spíše vstříknutím různých objemů vakcíny než různých ředění vakcíny. Na příklad, jestliže se v označení uvádí, že podání 2 ml odpovídá jedné dávce vakcíny, pak by se čtvrtina dávky vakcíny dosáhla podání 0,5 ml přípravku a desetina dávky podáním 0,2 ml přípravku. Za tři týdny po valccinaci se provede čelenž valccinovaných zvířat včetn ě dvou nevakcinovaných kontrolních zvířat suspenzí viru získaného od skotu, která je plně virulentní, a stejného typu nebo subtypu j ako virus, který byl použit pro výrobu vakcíny. K infekci se použije 10 000 IDso vstřílrnutých intradermálně na dvě místa (vždy po 0,1 ml) na horní plochu jazyka. Zvířata se pozorují 8 dní a potom se porazí. Nechráněná zvířata mají léze na jiných místech než na jazyku, chráněná zvířata mohou mít léze na jazyku. Zkoušku lze hodnotit jedině tehdy, jestliže každé kontrolní zvíře má léze nejméně na třech končetinách. Z počtu chráněných zvířat v každé skupině se vypočítá množství PDso obsažených v jedné dávce.

  Uchovávání

  Viz článek Vaccina ad usum veterinarium. Vakcína se ochrání před zmrznutím.

  Označování

  Viz článek Vaccina ad usum veterinarium. V označení na obalu se uvede: