Český lékopis 1997

Vaccinum vibriosidis ad salmonideos inactivatum

2001

Inaktivovaná vakcína proti vibrióze lososovitých ryb

Je to přípravek z kultur jednoho nebo více vhodných kmenů nebo serovarů Vibrio anguillarum; vakcína může obsahovat také Vibrio ordalii.

Výroba

Viz článek Vaccina ad usum veterinarium. Kmeny Vibrio anguillarum a Vibrio ordalii se kultivují a sklízejí odděleně. Získané sklizně se inaktivují vhodnou metodou a mohou se purifikovat a koncentrovat. Mohou se použít neporušené nebo desintegrované buúky a vakcína může obsahovat extracelulární produkty bakterií uvolněné do živné půdy.

Výběr složeni vakcíny

Použité kmeny V. anguiltarum a V. ordalii jsou prokazatelně vhodné z hlediska tvorby antigenů předpokládaného imunologického významu. Vakcína je prokazatelně uspokojivá z hlediska bezpečnosti (5.2.6) a imunogenity (5.2.7) pro ty druhy ryb, pro které je určena. K průkazu bezpečnosti a imunogenity se mohou použít následující zkoušky.

Bezpečnost.

Bezpečnost se zkouší na třech různých šaržích za použití zkoušky A, zkoušky B nebo obou, v závislosti na doporučeních k použití.

 1. Vakcíny určené pro injekční podání. Zkouška se provede na každém druhu ryb, pro který je vakcína určena. Použijí se ryby z populace bez specifických protilátek proti odpovídajícím serovarům V. anguillarum nebo, kde je to vhodné, V. ordalii, které nebyly vakcinovány proti vibrióze ani jí nebyly vystaveny. Zkouška se provádí v podmínkách doporučených pro použití vakcíny ve vodě o teplotě nejméně 10 °C. Nejméně padesáti rybám o nejmenší doporučené hmotnosti se každé intraperitoneálně vstříkne množství vakcíny odpovídající dvojnásobku dávky doporučené na jednotku hmotnosti. Ryby se pozorují 21 dní. Neprojeví se žádná abnormální místní nebo systémová reakce. Zkouška je neplatná, uhyne-li více než 6 % ryb z důvodů, jež nelze přisoudit vakcíné.
 2. Vakcíny určené k aplikaci ponořením. Zkouška se provede na každém druhu ryb, pro který je vakcína určena. Použijí se ryby z populace bez specifických protilátek proti odpovídajícím serovarům V. anguillarum, nebo kde je to vhodné, V. ordalii, a které nebyly vakcinovány proti vibrióze ani jí nebyly vystaveny. Zkouška se provádí v podmínkách doporučených pro použití vakcíny ve vodě o teplotě nejméně 10 °C. Připraví se lázeú s dvojnásobnou koncentrací vakcíny oproti koncentraci doporučené. Ve zkoušce se použije nejméně padesát ryb o nejmenší hmotnosti doporučené pro vakcinaci. Ryby jsou v lázni máčeny po dvojnásobnou dobu, než je doporučeno; pozorují se 21 dní. Neprojeví se žádné abnormální místní nebo systémové reakce.

  Zkouška je neplatná, uhyne-li více než 6 % ryb z důvodů, jež nelze přisoudit vakcíně.

 3. Bezpečnost se prokazuje také terénními zkouškami podáním zamýšlené dávky dostatečnému počtu ryb chovaných nejméně ve dvou provozech. Neprojeví se žádné abnormální reakce.

  Imunogenita. Zkouška popsaná v odstavci Stanovení účinnosti provedená každým z doporučených způsobů podání je vhodná k průkazu imunogenity vakcíny.

Zkoušení šarže.

Zkouška účinnosti šarže. Při běžném zkoušení šarží vakcíny se může provádět zkouška popsaná v odstavci Stanovení účinnosti za použití skupiny nejméně třiceti ryb jednoho z druhů, pro který je vakcína určena. Alternativně se může použít vhodná validovaná zkouška založená na protilátkové odpovědi. Kritéria se stanoví s přihlédnutím k té šarži vakcíny, která dávala vyhovující výsledky ve zkoušce popsané v odstavci Stanovení účinnosti. Následující zkouška se může použít po získání uspokojivé korelace se zkouškou popsanou v odstavci Stanovení účinnosti.

Použijí se ryby z populace bez specifických protilátek proti odpovídajícím serovarům V. anguillarum nebo, kde je to vhodné, V. ordalii, jejichž hmotnost odpovídá stanoveným limitům. Zkouška se provede při stanovené teplotě. Nejméně dvacetipěti rybám se vstříkne po jedné dávce vakcíny podle návodu k použití. Nejméně deseti rybám v kontrolní skupině se vstříkne placebo. V určené době po vakcinaci se odeberou vzorky krve. V každém vzorku se vhodnou imunochemickou metodou (2.7.1) stanoví titr specifických protilátek proti různým sérovarům V. anguillarum a V. ordalii obsaženým ve vakcíně. Vakcína vyhovuje, není-li průměrný titr protilátek výrazně nižší než titr zjištěný u šarže vakcíny, která vyhověla zkoušce popsané v odstavci Stanovení účinnosti. Zkouška je neplatná, jsou-liv kontrolní skupině prokázány protilátky proti relevantním sérovarům V. anguillarum nebo, kde je to vhodné, proti V. ordalii.

Zkouška totožnosti

Vakcína podaná rybám bez specifických protilátek proti V. anguillarum a, kde je to vhodné, proti V. ordalii, podporuje tvorbu těchto protilátek.

  Zkoušky na čistotu

  Bezpečnost. Použije se nejméně deset ryb jednoho z druhů, pro který je vakcína určena, pokud možno o nejmenší hmotnosti doporučené pro vakcinaci; nejsou-li k dispozici ryby o této hmotnosti, použijí se ryby o hmotnosti nejvýše dvojnásobné. Použijí se ryby, které nemají specifické protilátky proti relevantním sérovarům V. anguillarum a, kde je to vhodné, V. ordalii a které nebyly vakcinovány proti vibrióze ani jí nebyly vystaveny. Zkouška se provádí v podmínkách doporučených pro použití vakcíny ve vodě o teplotě nejméně 10 °C. Vakcíny určené k aplikaci injekční nebo ponořením se intraperitoneálně vstříknou každé rybě v množství vakcíny odpovídajícím dvojnásobku doporučené dávky na jednotku hmotnosti.

  Pro vakcíny určené jen k aplikaci ponořením se připraví lázelY s dvojnásobnou koncentrací vakcíny a ryby jsou v ní máčeny po dvojnásobnou dobu, než je doba doporučená.

  Ryby se pozorují 21 dní. Nezjistí se žádné abnormální nebo systémové reakce, jež by bylo možné přisoudit vakcíně. Zkouška je neplatná, uhyne-li více než 10 % ryb z důvodů, jež by bylo možné přisoudit vakcíně.

  Sterilita. Vakcína vyhovuje zkoušce na sterilitu předepsané v článku Vaccina ad usum veterinarium.

  Stanovení účinnosti.

  Provede se zvláštní zkouška pro každý bakteriální druh a serovar obsažený ve vakcíně. Zkouška se provádí podle protokolu určujícího limity hmotnosti ryb, zdroje vody, její průtok a teplotu apřípravu standardizované čelenže. Nejméně sto ryb se vakcinuje doporučeným způsobem podle návodu k použití. Nejméně stu ryb v kontrolní skupině se vstříkne placebo. Vakcinované a kontrolní ryby se pro identifikaci označí. Všechny ryby se drží v jedné nádrži, nebo se nasadí stejný počet vakcinovaných a kontrolních ryb do více nádrží. Ve stanoveném časovém intervalu po vakcinaci, definovaném podle údajů s ohledem na vývoj imunity, se ryby injekčně čelenžují. K čelenži se používají kultury V. anguillarum, případně V. ordalii, jejichž virulence byla ověřena.

  Ryby se pozorují denně, dokud není dosaženo nejméně 60 % specifických úhynů v kontrolní skupině. Pro obě skupiny ryb se sestrojí křivka specifcké mortrtality v závislosti na době od čelenže. Interpolací se stanoví doba odpovídající 60 % specifické mortalitě kontrol.

  Zkouška je neplatná, je-liv kontrolní skupině do 21 dní po prvním úhynu ryb zjištěna specifická mortalita nižší než 60 %. Z křivky pro vakcinované ryby se zjistí mortalita (M) v době odpovídající 60% mortalitě u kontrol. Relativní procento přežití (RPP) se vypočítá ze vzorce:

  1 - M · 100 .
  60

  Vakcína vyhovuje, jestliže hodnota RPP je nejméně 60 % pro vakcíny aplikované ponořením a 75 °~o pro vakcíny aplikované injekčně.

  Uchovávání

  Viz článek Vaccina ad usum veterinarium.

  Označování

  Viz článek Vaccina ad usum veterinarium.

  V označení na obalu se uvede: