Český lékopis 1997

Vaccinum vibriosidis aquae frigidae inactivatum ad salmonideos

2001

Inaktivovaná vakcína proti vibrióze lososovitých ryb v chladných vodách

Je to přípravek z kultur jednoho nebo více vhodných kmenů Vibrio salmonicida.

Výroba

Viz článek Vaccina ad usum veterin.arium. Kmeny Vibrio salmonicida se kultivuji a sklízejí odděleně. Získané kultury se inaktivují vhodnou metodou a mohou se puri%kovat a koncentrovat. Mohou se použít neporušené nebo dezintegrované buňky a vakcína může obsahovat extracelulární produkty bakterií uvolněné do živné půdy.

Výběr složení vakcíny

Použitý kmen nebo kmeny V. salmonicida jsou prokazatelně vhodné z hlediska tvorby antigenů předpokládaného imunologického významu. Vakcína je prokazatelně uspokojivá z hlediska bezpečnosti (5.2.6) a imunogenity (5.2.7) pro ty druhy ryb, pro které je určena. K průkazu bezpečnosti a imunogenity se mohou použít tyto zkoušky:

Bezpečnost. Bezpečnost se zkouší na třech různých šaržích vakcíny za použití zkoušky A, zkoušky B nebo obou, v závislosti na doporučeních k použití.

 1. Vakcíny určené pro injekční podání. Zkouška se provede na každém druhu ryb, pro který je vakcína určena. Použijí se ryby z populace bez specifických protilátek proti V. salmonicida, které nebyly vakcinovány proti vibrióze v chladných vodách a ani jí nebyly vystaveny. Zkouška se provádí v podmínkách doporučených pro použití vakcíny ve vodě o teplotě nejméně 10 °C.

  Nejméně padesáti rybám o nejmenší doporučené hmotnosti se každé intraperitoneálně vstříkne množství vakcíny odpovídající dvojnásobku dávky doporučené na jednotku hmotnosti. Ryby se pozorují 21 dní. Neprojeví se žádná abnormální místní nebo systémová reakce. Zkouška je neplatná, uhyne-li více než 6 °I° ryb z důvodů, jež nelze přisoudit vakcíně.

 2. Vakcíny určené k aplikaci ponořením. Zkouška se provede na každém druhu ryb, pro který je vakcína určena. Použijí se ryby z populace bez specifických protilátek proti V. salmonicida, které nebyly vakcinovány proti vibrióze chladných vod ani jí nebyly vystaveny. Zkouška se provede v podmínkách doporučených pro použití vakcíny ve vodě o teplotě nejméně 10 °C. Připraví se lázeň s dvojnásobnou koncentrací vakcíny oproti koncentraci doporučené. Ve zkoušce se použije nejméně padesát ryb o hmotnosti ne menší, než je nejmenší hmotnost doporučená pro vakcinaci. Ryby jsou v lázni máčeny po dvojnásobnou dobu, než je doporučeno; pozorují se 21 dní. Neprojeví se žádné abnormální místní nebo systémové reakce. Zkouška je neplatná, uhyne-li více než 6 % ryb z důvodů, jež nelze přisoudit vakcíně.
 3. Bezpečnost se prokazuje také terénními zkouškami podáním zamýšlené dávky dostatečnému počtu ryb umístěných nejméně ve dvou provozech. Neprojeví se žádné abnormální reakce.

  Imunogenita. Zkouška popsaná v odstavci Stanovení účinnosti, provedená každým z doporučených způsobů podání, je vhodná k průkazu imunogenity vakcíny.

Zkoušení šarže

Zkouška účinnosti šarže. Při běžném zkoušení šarží vakcíny se může provádět zkouška popsaná v odstavci Stanovení účinnosti za použití skupiny nejméně třiceti ryb jednoho z druhů, pro který je vakcína určena. Alternativně se může použít vhodná validovaná zkouška založená na protilátkové odpovědi. Kritéria se stanoví s přihlédnutím k té šarži vakcíny, která dávala vyhovující výsledky ve zkoušce popsané v odstavci Stanovení účinnosti. Následující zkouška se může použít po získání uspokojivé korelace se zkouškou popsanou v odstavci Stanovení účinnosti.

Použijí se ryby z populace bez specifických protilátek proti V. salmonicida o hmotnosti odpovídající stanoveným limitům. Zkouška se provede při definované teplotě. Skupině nejméně dvaceti pěti ryb se každé vstřffcne jedna dávka vakcíny podle návodu k použití. Nejméně deseti rybám v kontrolní skupině se vstříkne placebo. V určené době po vakcinaci se odeberou vzorky krve. V každém vzorku se vhodnou imunochemickou metodou (2.7.1) stanoví litr specifických protilátek proti V. salmonicida.

Vakcína vyhovuje, není-li průměrný titr protilátek výrazně nižší než titr šarže vakcíny, která vyhověla zkoušce popsané v odstavci Stanovení účinnosti. Zkouška je neplatná, jsou-li v kontrolní skupině prokázány protilátky proti V. salmonicida.

Zkouška totožnosti

Vakcína podaná rybám bez specifických protilátek proti V. salmonicida podporuje tvorbu těchto protilátek.

  Zkoušky na čistotu

  Bezpečnost. Použije se nejméně deset ryb jednoho z druhů, pro který je vakcína určena, pokud možno o nejmenší hmotnosti doporučené pro vakcinaci; nejsou-li k dispozici ryby o této hmotnosti, použijí se ryby o hmotnosti nejvýše dvojnásobné. Použijí se ryby, které nemají specifické protilátky proti V. salmonicida a které nebyly vakcinovány proti vibrióze chladných vod ani jí nebyly vystaveny. Zkouška se provádí v podmínkách doporučených pro použití vakcíny ve vodě o teplotě nejméně 10 °C.

  Vakcíny určené k injekční aplikaci nebo ponořením se každé rybě vstříknou intraperitoneálně v množství vakcíny odpovídající dvojnásobku doporučené dávky na jednotku hmotnosti.

  Pro vakcíny určené jen k aplikaci ponořením se připraví lázer~ s dvojnásobkem doporučené koncentrace vakcíny a ryby jsou v ní máčeny po dvojnásobnou dobu, než je doba doporučená. Ryby se pozorují 21 dní. Nezjistí se žádné abnormální místní nebo systémové reakce, jež by bylo možné přisoudit vakcíně.

  Zkouška je neplatná, uhyne-li více než 10 % ryb z důvodů, jež by bylo možné přisoudit vakcíně.

  Sterilita. Vakcína vyhovuje zkoušce na sterilitu předepsané v článku Vaccina ad usum veterinarium.

  Stanovení účinnosti.

  Zkouška se provede podle protokolu určujícího limity tělesné hmotnosti ryb, zdroje vody, její průtok a teplotu a přípravu standardizované čelenže. Nejméně sto ryb se vakcinuje doporučeným způsobem podle návodu k použití. Nejméně stu ryb v kontrolní skupině se vstříkne placebo. Vakcinované a kontrolní ryby se označí pro identifikaci. Obě skupiny ryb se drží v jedné nádrži, nebo se do více nádrží nasadí stejný počet vakcinovaných a kontrolních ryb. Ve stanoveném časovém intervalu po vakcinaci, definovaném podle údajů s ohledem na vývoj imunity, se ryby injekčně čelenžují. K čelenži se použije kultura V. salmonicida, jejíž virulence byla ověřena. Ryby se pozorují denně, dokud není dosaženo nejméně 60 % specifických úhynů v kontrolní skupině. Pro obě skupiny - vakcinovanou i kontrolní - se sestrojí křivka specifické mortality od čelenže. Interpolací se stanoví doba odpovídající 60 % specifické mortalitě kontrol.

  Zkouška je neplatná, je-liv kontrolní skupině zjištěna specifická mortalita nižší než 60 % za 21 dní po prvním úhynu ryb. Z křivky pro vakcinované ryby se zjistí mortalita (M) v době odpovídající 60% mortalitě u kontrol. Relativní procento přežití (RPP) se vypočítá ze vzorce:

  1 - M · 100 .
  60

  Vakcína vyhovuje, jestliže hodnota RPP je nejméně 60 % pro vakcíny určené k aplikaci ponořením a 90 % pro vakcíny aplikované injekčně.

  Uchovávání

  Viz článek Vaccina ad usum veterinarium.

  Označování

  Viz článek Vaccina act usum veterinarium.

  V označení na obalu se uvede informace o době potřebné k vývoji imunity po vakcinaci při dodržení podmínek odpovídajících doporučenému použití.