Český lékopis 1997

2.4.21 Cizí oleje v mastných olejích tenkovrstvou chromatografií

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.2 za použití vrstvy křemeliny GR. Vrstva se impregnuje v chromatografické komoře vhodným množstvím směsi objemových dílů parafinu tekutého R a etheru petrolejového R (10 + 90) vyvíjením po dráze 12 cm od spodního okraje desky, přičemž hladina směsi sahá 5 mm nad spodní okraj desky. Potom se deska s vrstvou nechá volně na vzduchu do vytěkání rozpouštědel, asi 5 min. Chromatogram je třeba vyvíjet ve stejném směru jako impregnace.

Příprava směsi mastných kyselin. 2 g zkoušeného oleje se zahřívají 45 min s 30 ml hydroxidu draselného 0,5 mol/l v lihu R pod zpětným chlaďičem. Pak se přidá 50 ml vody R, ochlazená směs se převede do dělicí nálevky a vytřepává se třikrát 50 ml etheru R. Etherová vrstva se odstraní, vodná vrstva se okyselí kyselinou chlorovodíkovou R a vytřepává se znovu třikrát 50 ml etheru R. Spojené etherové výtřepky se promyjí třikrát 10 ml vody R, promývací tekutiny se odstraní, vysuší se nad síranem sodným bezvodým R a zfiltrují se. Ether se odpaří na vodní lázni do sucha a odparek se použije k přípravě roztoku zkoušené látky. Mastné kyseliny mohou být také získány z roztoku připraveného při stanovení nezmýdelnitelných látek.

Zkoušený roztok. 40 mg směsi mastných kyselin získané výše uvedeným postupem se rozpustí ve 4 ml chloroformu R.

Porovnávací roztok. 40 mg směsi mastných kyselin získané ze směsi kukuřičného oleje R a řepkového oleje R (19 + 1) se rozpustí ve 4 ml chloroformu R.

Na vrstvu se odděleně nanese po 3 µ1 každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů vody R a kyseliny octové ledové R (10 + 90) po dráze 8 cm. Vrstva se suší 10 min při 110 °C. Po ochlazení, není-li předepsáno jinak, se deska s vrstvou vloží do dobře těsnící komory nasycené parami jodu R umístěného na dně komory na odpařovací misce. Po nějakém čase jsou na vrstvě patrny hnědé nebo žlutohnědé skvrny. Deska s vrstvou se vyjme z komory a nechá se několik min stát. Když hnědé zbarvení pozadí zmizí, postříká se vrstva škrobem RS. Objeví se modré skvrny, které se mohou změnit na hnědé a po postříkání vodou R se změní zpět na modré.

Na chromatogramu zkoušené látky jsou patrny skvrny o RF asi 0,5 (kyselina olejová) a RF asi 0,65 (kyselina linolová) odpovídající svojí polohou a zabarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku. U některých olejů může být na chromatogramu zkoušené látky patrna ještě skvrna s RF asi 0,75 (kyselina linolenová). Porovnáním skvrn na chromatogramu zkoušeného roztoku se skvrnami na chromatogramu porovnávacího roztoku se ověří nepřítomnost skvrny s hodnotou RF asi 0,25 (kyselina eruková) na chromatogramu zkoušeného roztoku.