Český lékopis 1997

Acidum aceticum 99%

Kyselina octová 99%

Synonyma. Acidum aceticum concentratum, ledová kyselina octová, Acidum aceticum glaciale

 

C2H4O2 Mr 60,05 CAS 64-19-7

Je to kyselina ethanová. Obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny C2H4O2.

Vlastnosti

Krystalická hmota nebo čirá bezbarvá těkavá kapalina. Je mísitelná s vodou, s lihem 96%, s etherem a s dichlormethanem.

Zkoušky totožnosti

 1. Roztok (100 g/l) je silně kyselý (2.2.4).
 2. K 0,03 ml se přidají 3 ml vody R a neutralizuje se hydroxidem sodným zředěným RS. Roztok vyhovuje zkoušce (b) na octany (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 20 ml se zřeďí vodou destilovanou R na 100 ml.

  Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1) a bezbarvá (2.2.2, Metoda II) kapalina. Teplota tuhnutí (2.2.18). Nejméně 14,8 °C.

  Redukující látky. K 5,0 ml se přidá 10,0 ml vody R a promíchá se. K 5,0 ml tohoto roztoku se přidá 6 ml kyseliny sírové R a po ochlazení se přidají 2,0 ml dichromanu draselného 0,167 mol/l VS. Roztok se nechá stát 1 min a pak se přidá 25 ml vody R a 1 ml čerstvě připraveného roztoku jodidu draselného R (100 g/l). Titruje se thioríranem rodným 0,1 mol/l VS za použití 1,0 ml škrobu RS jako indikátoru. Spotřebuje se nejméně 1,0 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS.

  Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (25 µg/ml).

  Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (50 µg/ml).

  Železo (2.4.9). 5,0 ml roztoku (a) získaného při zkoušce Těžké kovy se zředí vodou R na 10,0 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (5 /μg/g).

  Těžké kovy (2.4. 8). Zbytek získaný při zkoušce Zbytek po odpaření se rozpustí zahřátím ve dvakrát 15 ml vody R a zředí se vodou R na 50,0 ml (roztok a). 12 ml roztoku (a) vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (5 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (2 µgPb/ml).

  Zbytek po odpaření. 20 g se odpaří na vodní lázni do sucha a vysuší se při 100 °C až 105 °C. Odparek váží nejvýše 2,0 mg (0,01 %).

  Stanovení obsahu

  Kuželová baňka se zabroušenou zátkou obsahující 25 ml vody R se zváží, přidá se 1,0 ml zkoušené látky a opět se zváží. Pak se přidá 0,5 ml fenolftaleinu RS a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS.

  1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 60,1 mg C2H4O2.

   Uchovávání

   V dobře uzavřených obalech.
   Separandum.