Český lékopis 1997

Acidum undecylenicum1)

RR99

Kyselina undecylenová

C11H20O2 Mr 184,28 CAS 112-38-9

Je to kyselina 10-undecenová. Obsahuje 97,0 % až 102,0 % sloučeniny C11H20O2

Vlastnosti

Bílá nebo velmi světle žlutá krystalická hmota nebo bezbarvá nebo světle žlutá kapalina. Je prakticky nerozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96%, v etheru, v tucích a v silicích.

Zkoušky totožnosti

  1. Index lomu (2.2.6). 1,447 až 1, 450; stanoví se při (25 t 0,5) °C.
  2. Teplota tuhnutí (2.2.18). 21 °C až 24 °C.
  3. K 2,0 g se přidají 2 ml čerstvě předestilovaného anilinu R a směs se 10 min vaří pod zpětným chladičem. Po ochlazení se přidá 30 ml etheru R, třikrát se protřepe vždy s 20 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a potom s 20 ml vody R. Organická vrstva se odpaří do sucha na vodní lázni a zbytek se dvakrát rekrystalizuje lihem R 70% (V/V) a pak se suší 3 h ve vakuu; teplota tání (2.2.14) je 66 °C až 68 °C.
  4. 0,1 g se rozpustí ve směsi 2 ml kyseliny sírové zředěné RS a 5 ml kyseliny octové ledové R. Potom se přidá po kapkách 0,25 ml manganistanú draselného RS; roztok se odbarví.

Zkoušky na čistotu

Číslo peroxidové (2.5.5).Nejvýše 10.

Vázané a minerální oleje. K 1,0 g se přidá 5 ml uhličitanu sodného RS a 25 ml vody R a 3 min se vaří. Horký roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1).

Kyseliny rozpustné ve vodě. K 1,0 g se přidá 20 ml vody R zahřáté na 35 °C až 45 °C a 2 min se třepe. Po ochlazení se vodná vrstva zfiltruje přes navlhčený filtr. K 10 ml filtrátu se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 0,1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 0,50 g zkoušené látky.

Stupeň nenasycenosti. 85,0 mg se rozpustí ve směsi 5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a 30 ml kyseliny octové ledové R. Titruje se bromičnanem draselným 0,0167 mol/l s bromidem draselným VS do změny modrého zbarvení na žluté za použití 0,05 ml indigokarmínu RSl jako indikátoru přidaného na konci titrace. Spotřeba bromičnanu draselného 0,0167 mol/l s bromidem draselným VS je 8,9 ml až.9,4 ml. Provede se slepá zkouška.

Stanovení obsahu

0,750 g se rozpustí v 10 ml lihu 96% R a titruje se hydroxidem sodným 0,5 mol/l VS za použití 0,1 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru do vzniku růžového zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného D, S mol/l VS odpovídá 92,14 mg C11H20O2.

Uchovávání

V dobře uzavřených nekovových obalech, chráněna před světlem, na chladném místě.


1) Pharmeuropa 10,2, 307 (1998). Závazné od 1. 1. 1999.