Český lékopis 1997

Benzylis benzoas

Benzylbenzoat

Synonymum. Benzylum benzoicum

 

C14H12O2   Mr 212,25 CAS 120-51-4

Je to benzylester kyseliny benzoové. Obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny C14H12O2.

Vlastnosti

Bezbarvé nebo téměř bezbarvé krystaly nebo bezbarvá nebo téměř bezbarvá olejovitá kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mísitelný s lihem 96%, etherem, dichlormethanem, mastnými oleji a silicemi.

Teplota varu je asi 320 °C.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A.

Alternativní sestava zkoušek: B, C, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem

    Ph. Eur. benzylbenzoatu.

  2. Ke 2 g se přidá 25 ml hydroxidu draselného v lihu RS a vaří se 2 h pod zpětným chladičem. Ethanol se odpaří na vodní lázni, přidá se 50 ml vody R a destiluje se. Zachytí se asi 25 ml destilátu pro zkoušku C. Tekutina, která zůstala v destilační baňce, se okyseli kyselinou chlorovodíkovou zředěnou FcS; vznikne bílá sraženina, která po promytí vodou R a usušení ve vakuu taje (2.2.14) při 121 °C až 124 °C.
  3. K destilátu ze zkoušky B se přidá 2,5 g manganistanu draselného R a 5 ml hydroxidu sodného zředěného RS, vaří se 15 min pod zpětným chladičem, ochladí se a zfiltruje. Filtrát se okyselí kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS; vznikne bílá sraženina, která po promytí vodou R a usušení ve vakuu taje (2.2.14) při 121 °C až 124 °C.

Zkoušky na čistotu

Kysele reagující látky. 2,0 g se rozpustí v lihu 96% Fc, zředí se jím na 10 ml a přidá se fenolftalein RS jako indikátor. Na změnu zbarvení indikátoru do růžova se spotřebuje nejvýše 0,2 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Relativní hustota (2.2.5). 1,118 až 1,122.

Index lomu (2.2.6). 1,568 až 1, 570.

Teplota tuhnutí (2.2.18). Nejméně 17,0 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Ke 2,000 g se přidá 50,0 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS a vaří se opatrně 1 h pod zpětným chlaďičem. Horký roztok se titruj e kyselinou chlorovodíkovou 0,5 mol/l VS za použití 1 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru. Provede se slepá zkouška.

1 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS odpovídá 106,1 mg C14H12O2.

Uchovávání.

Ve vzduchotěsných, zcela naplněných obalech, chráněn před světlem.