Český lékopis 1997

Biperideni hydrochloridum

Biperideniumchlorid

 

C21H30ClNO Mr 347,93 CAS 1235-82-1

Je to (RS)-{3-[(1RS, 2SR, 4RS)-bicyldo[2,2, 1]-5-hepten-2-yl]-3-fenyl-3-hydroxy-1-propyl}piperidiniumchlorid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C21H30ClNO.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě a v lihu 96%, velmi těžce rozpustný v dichlormethanu a prakticky nerozpustný v etheru.

Taje při teplotě asi 280 °C, za rozkladu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a D.

Alternativní sestava zkoušek: B, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem biperideniumchloridu CRL.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografle (2.2.2 zapoužití vrstvy vhodného silikagelu s přísadou fluorescenčního indikátoru pro detekci při 254 rmn.

  Zkoušený roztok. 25 mg se rozpustí v methanolu R a zřeďí se jím na 5 ml.

  Porovnávací roztok (a). 25 mg biperideniumchloridu CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 5 ml.

  Porovnávací roztok (b).5 mg biperidenu nečistoty A CPcL se rozpustí v porovnávacím roztoku (a) a zředí se jím na 2 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 5 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů diethylaminu R, methanolu R a toluenu R (1 + 1 + 20) po dráze 15 cm. Vrstva se nechá usušit na vzduchu a pozoruj e se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Vrstva se postříká jodobismutitanem draselným zředěným RS a potom dusitanem sodným RS a pozoruje se v denním světle. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, barvou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou patrny dvě zřetelně od sebe oddělené skvrny.

 3. K asi 20 mg se přidá 5 ml kyseliny fosforečné R; vzniká zelené zbarvení.
 4. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 0,10 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R, je-li třeba mírným zahřátím, a zředí se jína50m1.

Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje itenzivněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 5,0 až 6,5; měří se roztok S.

Příbuzné látky. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28).

Zkoušený roztok. 0,10 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

Porovnávací roztok (a). 0,5 ml zkoušeného roztoku se zředí methanolem R na 100 ml. 10 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 50 ml.

Porovnávací roztok ib). 10 mg zkoušené látky a 10 mg biperidenu nečistoty A CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 10 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

Teplota kolony se udržuje 5 min na 200 °C, pale se zvyšuje rychlostí 2 °C/min až na 270 °C, teplota nástřikového prostoru je 250 °C a teplota detektoru je 300 °C.

Nastřílenou se 2 µl porovnávacího roztoku (a) a 2 µl porovnávacího roztoku (b). Používá-li s e zapisovač, nastaví se citlivost systému tale, aby výšlea dvou hlavních píků na chromatogramu porovnávacího roztoleu (b) nebyla menší než 50 % celé stupnice zapisovače. Zleoušleu lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi prvním píkem (biperiden) a druhým píkem (biperiden nečistota A) na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) není menší než 2,5 a poměr signálu hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) k šumu není menší než 6.

Nastříknou se 2 µl zkoušeného roztoku a chromatogramy se zaznamenávají po dobu odpovídající dvojnásobku retenčnnmo času biperideniumchloridu. Pro píky s relativním retenčním časem vztaženo k biperidenu 0,95 až 1,05: plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než 0,5 % plochy hlavního píku a součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší ne ž 1,0 % plochy hlavního píku. Pro píky s relativním retenčním časem mimo toto rozmezí: plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než 0,1 % plochy hlavního píku a součet ploch všech píleů, leromě hlavního píleu, není větší než 0,5 % plochy hlavního píku. Nepřihlíží se le píkům, jejichž plocha je menší než 0,05 % plochy hlavního píleu na chromatogramu zkoušeného roztoku.

Těžké kovy (2.4. 8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce D na těžké kovy (20 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použijí 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,200 g se rozpustí v 60 ml lihu 96% R a titruje se v uzavřené titrační baňce hydroxidem draselným v lihu 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence. 1 ml hydroxidu draselného v lihu 0,1 mol/l VS odpovídá 34,79 mg C21H30ClNO.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

 1. (SR)-1-[(1RS, 2RS, 4RS)-bicyklo[2,2, 1]hept-5-en-2-yl]-1-fenyl-3-(1-piperidyl)-1-propanol (endoforma),
 2. (SR)-1-[(1RS, 2SR, 4RS)-bicyklo[2,2, 1]hept-5-en-2-yl]-1-fenyl-3-(1-piperidyl)-1-propanol,
 3. (RS)-1-[(1RS, 2SR, 4RS)-bicyklo[2,2, 1]hept-5-en-2-yl]-1-fenyl-3-(1-piperidyl)-1-propanol,
 4. 1-[(1RS, 2SR, 4RS)-bicyklo [2,2, 1 ]hept-5-en-2-yl]-3-(1-piperidyl)-1-propanon,
 5. 1-[(1RS, 2RS, 4RS)-bicyklo [2,2, 1 ]hept-5-en-2-yl]-3-(1-piperidyl)-1-propanon.