Český lékopis 1997

Bromperidoli decanoas

2000

Bromperidoldekanoat

C31H41BrFNO3 Mr 574,57 CAS 75067-66-2

Je to 4-(4-bromfenyl)-1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-dekanoat. Počítáno na vysušenou látku obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C31H41BrFNO3.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v dichlormethanu, dobře rozpustný v lihu 96%.

Taje při asi 60 °C.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem bromperidoldekanoatu CRL. Zkouší se látky ve formě suspenze v parafinu tekutém R.
 2. K 0,1 g v porcelánovém kelímku se přidá 0,5 g uhličitanu sodného bezvodého R. Zahřívá se nad plamenem 10 min. Po ochlazení se zbytek převede do 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zfiltruje se. K 1 ml filtrátu se přidá 1 ml vody R. Takto připravený roztok vyhovuje zkoušce (a) na bromidy (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 2,0 g se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 20 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok HS (2.2.2, Metoda II).

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Roztoky se připraví bezprostředně před použitím a chrání se před světlem.

  Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10,0 ml. Porovnávací roztok (a). 2,5 mg bromperidoldekanoatu CRL a 2,5 mg haloperidoldekanoatu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí methanolem R na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 10,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se promývá 30 min acetonitrilem R a dále se ustaluje počátečním složením eluentu po dobu asi 5 min. Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu získaného s 10 pl porovnávacího roztoku (b) byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

  Nastříkne se 10 pl porovnávacího roztoku (a). Je-li chromatogram zaznamenán za předepsaných podmínek, jsou retenční časy: haloperidoldekanoatu asi 24 min; bromperidoldekanoatu asi 24,5 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže je rozlišení mezi píky haloperidoldekanoatu a bromperidoldekanoatu nejméně 1,5. V případě potřeby se upraví gradientový nebo časový program pro lineární gradientovou eluci.

  Nastříkne se odděleně 10 pl methanolu R jako slepá zkouška, 10 pl zkoušeného roztoku a 10 pl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku, kromě hlavního píku, větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než trojnásobek plochy hlavního píku, na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,5 %). Nepřihlíží se k píkům získaným při slepé zkoušce a k pí"kům s plochou menší než O, lnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší ve vakuu při 30 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky v platinovém kelímku.

  Stanovení obsahu

  0,450 g se rozpustí v 50 ml směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a 2-butanonu R (1 + 7) a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za použití 0,2 ml naftolbenzeinu RS jako indikátoru.

  1 ml kyseliny chloristé 0, I mol/ VS odpovídá 57,46 mg C31H41BrFNO3.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech při teplotě nižší než 25 °C, chráněn před světlem.

  Separandum.

  Nečistoty

  Stanovované nečistoty

  1. 4-fenyl-1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-dekanoat,  
  2. 4-(4-bromfenyl)-1-[4-(2-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-dekanoat,
  3. 4-(4-bromfenyl)-1-[4-(3-ethyl-4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-dekanoat,
  4. 4-(4-bromfenyl)-1-{4-[4-[4-(4-bromfenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]fenyl]-4-oxobutyl}piperidin-4-yl-dekanoat,
  5. 4-(4'-brombifenyl-4-yl)-1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-dekanoat,
  6. 4-(4-bifenylyl)-1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-dekanoat,
  7. 4-[4-(4-bromfenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorfenyl)-1-butanon (bromperidol),
  8. 4-(4-bromfenyl)-1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-oktanoat,  
  9. 4-(4-bromfenyl)-1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-nonanoat,
  10. 4-(4-bromfenyl)-1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-undekanoat,  
  11. 4-(4-bromfenyl)-1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl-dodekanoat.

  Ostatní zjistitelné nečistoty

  1. (4-fluorfenyl)methylketon.