Český lékopis 1997

Calcifediolum monohydricum

2001

Monohydrát kalcifediolu

Synonymum. Calcifediolum

 

C27H44O2 . H2O Mr 418,66 CAS 63283-36-3

Je to monohydrát (5Z, 7E)-9,10-sekocholesta-5,7, 10(19)-trien-3β, 25-diolu. Počítáno na bezvodou látku obsahuje 97,0 % až 102,0 % sloučeniny C27H44O2.

Vlastnosti

Bílé nebo téměř bílé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v mastných olejích. Je citlivý na vzduch, teplo a světlo.

V roztoku může docházet v závislosti na teplotě a času k reverzibihú izomerizaci na pre-kalcifediol.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. kalcifediolu. Tableta se připraví ze 2 mg zkoušené látky a 225 mg bromidu draselného R.
 2. Hodnotí se chromatogramy ze zkoušky Stanovení obsahu. Hlavní pík na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá retenčním časem a přibližnou velikostí hlavnímu píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Zkoušky na čistotu

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (21.29) způsobem popsaným ve Stanovení obsahu. Metodou normalizace se z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku vypočte procentuální obsah příbuzných látek, kromě pre-kalcifediolu, které jsou eluovány během dvojnásobku retenčního času kalcifediolu. Obsah žádné jednotlivé příbuzné látky není větší než 0,5 % a součet příbuzných látek není větší než 1,0 %. Nepřihlíží se k píkům pod 0,1 %.

  Voda, mikrostanovení (2.5.32). 3,8 % až 5,0 %, stanoví se s 10,0 mg zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Stanovení se provádí co nejrychleji, aby se zabránilo vlivu aktinického světla a vzduchu. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 1,0 mg se rozpustí bez zahřívání v 10,0 ml mobilní fáze.

  Porovnávací roztok (a). 1,0 mg kalcifediolu CRL se rozpustí bez zahřívání v 10,0 ml mobilní fáze.

  Porovnávací roztok (b). Porovnávací roztok (a) se stokrát zředí mobilní fází.

  Porovnávací roztok (c). 2 ml porovnávacího roztoku (a) se zahřívají 2 h na vodní lázni pod zpětným chladičem při 80 °C a ochladí se.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se po 50 µl porovnávacího roztoku (c) a zaznamenává se chromatogram. Celkem se udělá šest nástřiků. Pokud jsou chromatogramy zaznamenávány za předepsaných podmínek, je relativní retenční čas prekalcifediolu vzhledem ke kalcifediolu asi 1,3. Zkoušku lze hodnotit, jestliže relativní směrodatná odchylka odezvy kalcifediolu je nejvýše 1 % a rozlišení mezi píky pre-kalcifediolu a kalcifediolu je alespoň 5,0; pokud je nutné, upraví se poměr složek mobilní fáze, aby se dosáhlo tohoto rozlišení.

  Nastříkne se 50 ul porovnávacího roztoku (a) a 50 ul porovnávacího roztoku (b) a zaznamenají se chromatogramy. Nastříkne se 50 µl zkoušeného roztoku a chromatogram se zaznamená stejným způsobem po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času hlavní7to píku.

  Uchovávání

  Uchovává se pod dusíkem ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C. Po otevření se ihned spotřebuje.

  Venenum.

  Nečistoty

  1. 9β, 10α-cholesta-5,7-diem-3β, 25-diol,
  2. cholesta-5,7-dien-3β, 25-diol,
  3. (6E)-9,10-sekocholesta-5(10), 6,8-trien-3β, 25-diol,
  4. (5E, 7E)-9,10-sekocholesta-5,7, 10(19)-trien-3 β, 25-diol.